rolapitant

Samenstelling

Varuby (als hydrochloride monohydraat) Aanvullende monitoring Tesaro Bio

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
90 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

rolapitant vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Geef aan de hand van het emetogene risico van de chemotherapie of radiotherapie anti-emetische profylaxe. Volg bij gecombineerde chemoradiotherapie het anti-emetische schema van chemotherapie tenzij de radiotherapie in een hogere emetogene categorie zit.

Bij chemotherapie wordt een combinatie van de volgende middelen gegeven: een 5HT3-(serotonine)receptorantagonist, neurokinine-1 (NK1)-receptorantagonist, dexamethason en olanzapine.

Bij radiotherapie wordt een combinatie van de volgende middelen gegeven: een 5HT3-(serotonine)receptorantagonist, dexamethason en metoclopramide.

Indicaties

  • Preventie van vertraagde misselijkheid en braken na sterk- én matig-emetogene chemotherapie voor de behandeling van kanker bij volwassenen, in combinatie met een 5HT3-antagonist en dexamethason.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Misselijkheid en braken bij chemotherapie:

Volwassenen:

Bij sterk-emetogene chemotherapie in vier dagen; op dag 1: 180 mg oraal binnen 2 uur voor aanvang van de chemotherapie (naast dexamethason 20 mg p.o. 30 min vóór chemotherapie; en een 5HT3-antagonist bv. ondansetron); op dag 2, 3 en 4: alleen oraal dexamethason 8 mg 2×/dag.

Bij matig-emetogene chemotherapie in vier dagen; op dag 1: 180 mg oraal binnen 2 uur vóór aanvang van de chemotherapie (naast dexamethason 20 mg p.o. 30 min vóór chemotherapie; en een 5HT3-antagonist bv. ondansetron); op dag 2, 3, 4: alleen een 5HT3-antagonist.

Het interval tussen 2 toedieningen moet minimaal 2 weken zijn.

Bij een lichte of matige nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig; er zijn relatief weinig gegevens bij een ernstige nierfunctiestoornis en geen gegevens bij hemodialyse.

Bij een lichte of matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig; er zijn geen gegevens bij een ernstige leverfunctiestoornis.

Bij een leeftijd ≥ 65 jaar is geen dosisaanpassing nodig. Er zijn relatief weinig gegevens bij een leeftijd ≥ 75 jaar.

De tablet heel innemen met water, met of zonder voedsel.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Obstipatie. Vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): orale schimmelinfectie. Neutropenie. Verminderde eetlust. Slapeloosheid, somnolentie. Duizeligheid, aandachtsstoornis, smaakstoornis. Diarree, dyspepsie, abdominale distensie, misselijkheid, buikpijn, stomatitis. Hik. Spierpijn. Asthenie.

Zelden (0,01-0,1%): candidiase. INR verhoogd, neutrofielenaantal verlaagd, leukopenie, trombocytopenie. Overgevoeligheid. Dehydratie, hypomagnesiëmie. Angst, tanden knarsen. Syncope, evenwichts-/bewegingsstoornis. Hypoacusis, oorsuizen. Wazig zicht. Verhoogde hartfrequentie. Hypertensie. Droge mond, gastro-oesofagale reflux, braakneiging. Dyspneu. Angio-oedeem, alopecia, acneïforme dermatitis, droge huid. Gewrichtspijn, rugpijn, rabdomyolyse, spierzwakte. Loopstoornis.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van de sterke CYP3A4-inductor sint-janskruid is gecontra-indiceerd.

Rolapitant is een CYP3A4-substraat en remt CYP2D6 (matig), Pgp en BCRP.

Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-inductoren (zoals rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, enzalutamide) vermijden omdat ze de plasmaconcentratie van rolapitant verlagen. Het effect van matige CYP3A4-inductoren (bv. efavirenz, rifabutine) is niet bekend; combinatie wordt afgeraden.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van een CYP2D6-substraat, met name met een smalle therapeutische breedte, zoals metoprolol bij hartfalen, pimozide, propafenon, tamoxifen).

De plasmaspiegel van BCRP-substraten, zoals methotrexaat, irinotecan, topotecan, mitoxantron, rosuvastatine, sulfasalazine, doxorubicine, bendamustine, kan verhoogd worden door combinatie met rolapitant. Controleer extra op bijwerkingen van het BCRP-substraat. Gebruik de laagste nog effectieve dosis van rosuvastatine.

Combinatie met digoxine, een Pgp-substraat, gaf een stijging van de Cmax van digoxine met 70% en van de AUC met 30% na een enkelvoudige dosis van rolapitant. Controleer extra op bijwerkingen bij combinatie met een Pgp-substraat (digoxine, dabigatran, colchicine), met name bij een verminderde nierfunctie.

Rolapitant heeft in vitro een matig remmende werking op UGT1A1 (irinotecan) en UGT2B7 (morfine). Potentiële interacties met deze enzymen in de darmen kunnen niet worden uitgesloten.

Houd rekening met de lange eliminatiehalfwaardetijd bij de beoordelingen van interacties.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: Bij dieren is in onderzoek een afname van het geheugen en een afname van het lichaamsgewicht gezien bij een dosis die de helft is van de aanbevolen dosis voor mensen.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Advies: Het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Zie voor contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij een ernstig gestoorde leverfunctie, omdat er geen gegevens bij deze patiënten; controleer extra op bijwerkingen.

Controleer tevens extra op bijwerkingen bij een ernstige nierfunctiestoornis vanwege relatief weinig gegevens.

De veiligheid en werkzaamheid bij een leeftijd < 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met rolapitant contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve NK-1-(= humane substance-P neurokinine 1-)receptorantagonist. Versterkt de anti-emetische werking van 5HT3-antagonisten en corticosteroïden. Bij combinatie met een 5HT3-antagonist en een corticosteroïd neemt het aantal patiënten dat niet misselijk is en niet braakt toe, en duurt het langer voordat een eerste episode van braken optreedt.

Kinetische gegevens

Fca. 100%.
T maxca. 4 uur.
V d5,5 l/kg.
Eiwitbinding99,8%.
Metaboliseringin de lever door CYP3A4 tot o.a. een actieve metaboliet.
Eliminatievnl. via gal met de feces (ca. 73%, waarvan ca. 38% onveranderd); minder met de urine (ca. 14%, ca. 8% als metabolieten).
T 1/2elca. 7 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

rolapitant hoort bij de groep neurokinine-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links