teniposide

Samenstelling

Vumon XGVS Bristol-Myers Squibb

Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
10 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 5 ml

Het oplosmiddel bevat cremophor EL. Conserveermiddel: benzylalcohol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

teniposide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicaties de geldende behandelrichtlijnen.

Indicaties

  • Non-Hodgkin lymfoom;
  • Ziekte van Hodgkin;
  • Acute lymfoblastenleukemie met verhoogd risico.

Dosering

Bij oncologische indicaties zijn dosering en doseerfrequentie sterk individueel bepaald, aan wijzigingen onderhevig en afhankelijk van onder andere algemene toestand en bloedbeeld.

Bijwerkingen

Beenmergremming (leukopenie, trombocytopenie). Alopecia. Maag-darmstoornissen zoals anorexie, misselijkheid en braken, krampen en diarree, stomatitis. Teniposide en het oplosmiddel kunnen aanleiding geven tot anafylactoïde reacties met koorts, tachycardie, urticaria, bronchospasme en dyspneu; tevens zijn hypertensie en blozen gemeld. Neuropathie, vooral bij gelijktijdig gebruik van vincristinesulfaat. Hypotensie kan optreden bij te snelle infusie.

Zelden: depressie van centrale zenuwstelsel bij hoge doses en hepatotoxiciteit.

Zwangerschap

Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Op grond van de farmacologische werkzaamheid is schadelijkheid bij gebruik tijdens zwangerschap mogelijk. Omdat benzylalcohol de placenta kan passeren moet rekening worden gehouden met de mogelijke toxiciteit ervan voor prematuren na toediening vlak voor of tijdens een bevalling of sectio caesarea.

Contra-indicaties

  • leverinsufficiëntie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het bloedbeeld dient regelmatig te worden gecontroleerd i.v.m. beenmergremming, die ook na staken van de therapie nog kan optreden. Op grond hiervan kan onderbreking van de behandeling, dosisaanpassing of verlenging van het therapievrije interval nodig zijn. Bacteriële infecties moeten worden bestreden alvorens de behandeling in te stellen. Teniposide mag niet intra-arterieel, intramusculair, intrapleuraal, intraperitoneaal of subcutaan worden ingespoten; evenmin als bolusinjectie of snelle infusie. Nauwlettend dient ervoor te worden gezorgd dat de vloeistof niet buiten de vaten komt. Door zowel vruchtbare mannen als vrouwen dienen anticonceptieve maatregelen te worden genomen tijdens en ten minste 3 maanden na de therapie. Allergische reacties komen vaker voor bij patiënten met hersentumoren of een neuroblastoom en kunnen in verband staan met herhaald gebruik en cumulatieve dosering. Indien een anafylactoïde reactie optreedt, dient het verlies aan circulerend volume te worden tegengegaan. Bronchospasmen worden behandeld door intubatie, zuurstoftoediening en i.v. epinefrinetoediening (1:10.000). Bij behandeling met epipodofyllotoxinebevattende chemotherapeutica is secundaire leukemie met of zonder preleukemische fase beschreven.

Eigenschappen

Semisynthetisch derivaat van podofyllotoxine. De voornaamste werking bestaat uit het verhinderen van het intreden van de mitose; daarnaast remt het in mindere mate de reeds begonnen mitose of voorkomt de beëindiging daarvan. Heeft geen invloed op de synthese van nucleïnezuren.

Kinetische gegevens

Eiwitbinding> 90%. De concentratie in lever, nieren, bijnieren en schildklier is hoger dan in bloed.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

teniposide hoort bij de groep podofyllotoxinederivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links