tiaprofeenzuur

Samenstelling

Surgam Sanofi SA

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
300 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tiaprofeenzuur vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van artrose bestaat vooral uit niet-medicamenteuze adviezen. Oefentherapie en gewichtsverlies bij overgewicht zijn de belangrijkste adviezen. Geef in perioden met ernstige pijn pijnstilling in opeenvolgende stappen. Begin bij acute en chronische (gewrichts)pijn met paracetamol en/of een lokaal NSAID (minder bijwerkingen dan orale NSAID’s). Geef bij onvoldoende effect een systemisch NSAID, bij voorkeur een klassiek NSAID (naproxen, ibuprofen, diclofenac) in combinatie met paracetamol en bij risicogroepen een maagbeschermer. Door de combinatie met paracetamol volstaat een lagere dosering NSAID met bijgevolg minder risico op bijwerkingen. Intra-articulaire injecties met corticosteroïden en/of hyaluronzuur kunnen bij verergering van klachten worden overwogen, hoewel klinisch relevante effectiviteit en het effect op lange termijn onvoldoende is aangetoond.

Start een NSAID ter vermindering van pijn- en stijfheidsklachten en verwijs een patiënt met een vermoeden van reumatoïde artritis zo snel mogelijk naar de reumatoloog; snel starten met antirheumatica geeft veel gezondheidswinst en verbetert de prognose aanzienlijk. Behandel in de tweedelijnszorg direct volgens de ‘step-up’- of ‘step-down’-strategie, met methotrexaat in beide gevallen als basis. Intensieve monitoring is van belang zodat tijdige aanpassing van de strategie kan plaatsvinden. Voeg een conventionele DMARD (sulfasalazine, leflunomide) en evt. een glucocorticoïde toe of bouw deze middelen af. Schakel bij onvoldoende effect of intolerantie over op methotrexaat i.c.m. een biological DMARD (TNF-a-blokker, tocilizumab, abatacept, rituximab). Overweeg als laatste keus, bij refractaire reumatoïde artritis, methotrexaat i.c.m. een alternatieve conventionele DMARD, zoals ciclosporine, anakinra, azathioprine, cyclofosfamide of aurothiomalaat. Tiaprofeenzuur heeft geen meerwaarde boven de genoemde NSAID’s waarmee meer ervaring is.

Indicaties

  • Pijn en ontsteking bij reumatoïde artritis, bij artrose en andere chronische inflammatoire gewrichtsaandoeningen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Ter beperking van bijwerkingen, zo kortdurend en zo laag als mogelijk doseren.

Klap alles open Klap alles dicht

Reumatoïde artritis en artrose:

300 mg 2×/dag, innemen tijdens of na de maaltijden.

Bij ernstige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 30 ml/min) kan verlaging van de dosering of verlenging van het toedieningsinterval noodzakelijk zijn.

Tabletten innemen met een ruime hoeveelheid water, eventueel uiteen laten vallen in een glas water en opdrinken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): Maag-darmstoornissen zoals dyspepsie, buikpijn, flatulentie, misselijkheid, braken, diarree en/of obstipatie, gastritis.

Vaak (1–10%): vooral bij ouderen (mogelijk fatale) maag-darmbloedingen of darmperforatie, ulcus pepticum. Sufheid, hoofdpijn, duizeligheid. Jeuk, huiduitslag of fotosensibilisatie. Astma-aanval

Soms (0,1–1%): vermoeidheid, tinnitus, melena, exacerbatie van colitis ulcerosa en M Crohn, droge, gesprongen huid en pollakisurie. Bij ouderen bovendien: verwardheid, hallucinaties en delirium.

Zelden (0,01–0,1%): anemie (veroorzaakt door (gastro-intestinale) bloedingen), interstitiële nefritis, acute nierinsufficiëntie.

Zeer zelden (< 0,01%): urticaria, purpura, erythema multiforme, ernstige huidreacties waaronder Stevens-Johnsonsyndroom (SJS) en toxische epidermale necrolyse (TEN), meestal optredend in de eerste maand van de behandeling.

Verder zijn gemeld: vertigo, hypertensie, hartfalen, haematemesis, stomatitis ulcerosa, gastritis, koorts, angio–oedeem, bronchospasme, overgevoeligheidsreacties (incl. anafylactische shock), leukocytose, eosinofilie en/of beïnvloeding van de plaatjesaggregatie, trombocytopenie, verlengde bloedingstijd. Urinewegsymptomen: pijn ter hoogte van de blaas, dysurie, hematurie en cystitis, (vooral bij langdurig gebruik), water– en zoutretentie. Hepatitis, verhoging serumtransaminasen en andere afwijkende leverfunctiewaarden.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van orale anticoagulantia kan de protrombinetijd zijn verlengd.

Bij gelijktijdig gebruik met andere NSAID's, SSRI's en corticosteroïden neemt het risico op gastro-intestinale complicaties toe (m.n. ouderen zijn hiervoor gevoelig).

Gelijktijdig gebruik met hoge dosis methotrexaat wordt ontraden; de toxiciteit van methotrexaat kan toenemen (door verhoogde plasmaspiegel).

In combinatie met pentoxifylline neemt de kans op een bloeding toe.

Combinatie met tenofovir kan de kans op nierfalen vergroten.

Zwangerschap

Teratogenese: Epidemiologisch onderzoek suggereert dat gebruik van NSAID's in de vroege fase van de zwangerschap kan leiden tot meer kans op miskramen, cardiale malformaties en gastroschisis. In dierproeven is een verhoogd pre- en post-implantatie verlies, embryo-foetale letaliteit en een verhoogde incidentie van malformaties gezien.
Farmacologisch effect: Bij gebruik tijdens het 3e trimester zijn farmacologische effecten zoals weeënremming en bij de foetus voortijdige sluiting van de ductus arteriosus Botalli, pulmonale hypertensie, bloedstollingsstoornis met als gevolg bloeding, nierfunctiestoornissen of nierinsufficiëntie met oligohydramnie mogelijk.
Advies: Tijdens het 1e en 2e semester niet gebruiken tenzij op strikte indicatie en dan in zo laag mogelijke dosering voor een zo kort mogelijke behandeling. Gebruik is gecontra-indiceerd tijdens het 3e trimester.
Vruchtbaarheid: Het gebruik van een NSAID kan de vruchtbaarheid nadelig beïnvloeden en wordt niet aanbevolen bij vrouwen die zwanger willen worden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

  • ulcus pepticum en maag-darmbloedingen, zowel actief als in de voorgeschiedenis. Gastro-intestinale bloeding of perforatie als gevolg van gebruik van NSAID's;
  • optreden van astma-aanval, urticaria, angio-oedeem, neuspoliepen of rinitis na gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's;
  • cerebrovasculaire bloedingen;
  • ernstige lever- en nierfunctiestoornissen;
  • ernstig hartfalen;
  • acute blaasaandoeningen of herhaalde urinewegaandoeningen in de anamnese.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vooraf: voorzichtig bij meer kans op gastro-intestinale complicaties; beginnen met de laagst mogelijk dosering en een combinatie met beschermende middelen overwegen. Verder voorzichtig bij ouderen, astma, stollingsstoornissen, colitis ulcerosa, M Crohn, hartfalen, hypertensie, ischemische hartziekten, verminderde linkerventrikelfunctie of hypertensie, bij oedeem en andere condities die tot vochtretentie leiden en bij lever- en nierfunctiestoornissen. Alleen na zorgvuldige afweging gebruiken bij patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (o.a. hypertensie, diabetes mellitus, hyperlipidemie, roken). Sommige NSAID's (vooral bij langdurig gebruik en in hoge doses) zijn in verband gebracht met iets meer kans op arteriële trombose (bv. myocardinfarct of beroerte); er zijn onvoldoende gegevens over tiaprofeenzuur om dit risico uit te sluiten. Meer kans op atriumfibrilleren is gemeld.

Controleer: bij langere therapieduur is aan te raden regelmatige controle van bloedbeeld, lever- en nierfunctie uit te voeren. Urinevolume en nierfunctie controleren bij hypertensie in de anamnese, hartfalen, levercirrose, nefrotisch syndroom en bij gebruik van diuretica.

Staken: bij optreden van urinewegsymptomen de behandeling staken; bij voortzetten kunnen ernstige veranderingen aan de urinewegen optreden, die in sommige gevallen tot operatief ingrijpen hebben geleid. De behandeling staken bij gastro-intestinale ulceratie of bloedingen en bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid, aangezien ernstige en soms fatale huidreacties met NSAID's zijn gemeld.

De effectiviteit en veiligheid bij kinderen < 18 j. zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Voor symptomen en behandeling zie toxicologie.org of vergiftigingen.org.

Eigenschappen

NSAID. Arylpropionzuurderivaat met analgetische, antiflogistische en antipyretische werking. Tiaprofeenzuur remt de trombocytenaggregatie.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en vrijwel volledig (90%).
T max ½–1 uur.
V d0,1 l/kg.
Overigpenetratie in synoviaal vocht: goed.
Eiwitbinding98%.
Metaboliseringin de lever.
Eliminatiemet de urine ca. 60% onveranderd binnen 24 uur.
T 1/2el1½–2 uur, tot 4–6 uur bij matig tot ernstig gestoorde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min) en bij ouderen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tiaprofeenzuur hoort bij de groep NSAID's, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links