triamtereen/​epitizide

Samenstelling

Triamtereen/Epitizide Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule

Bevat per capsule: triamtereen 50 mg en epitizide 4 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

triamtereen/​epitizide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypertensie verlagen diuretica, β-blokkers, calciumantagonisten (dihydropyridinen), angiotensine I converterend enzym (ACE)-remmers en angiotensinereceptorblokkers (ARB’s) de bloeddruk effectief en verminderen het tienjaarsrisico op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit. Comorbiditeit en specifieke patiëntenkenmerken bepalen welke groepen en welke middelen als eerste in aanmerking komen. De voorkeur gaat uit naar middelen met een 24-uurs werkzaamheid. Als één middel onvoldoende effectief is, is het toevoegen van een middel uit een andere groep effectiever dan het verhogen van de dosis; tevens beperkt het de bijwerkingen als gevolg van een dosisverhoging. De vaste combinatie in de juiste dosisverhouding heeft om reden van therapietrouw de voorkeur.

Bij systolisch hartfalen starten met een ACE-remmer en bij vochtretentie met een diureticum, daarna, als de patiënt klinisch stabiel is, een selectieve β-blokker toevoegen. Een combinatie van deze middelen verlicht de klachten en kan een vroegtijdige mortaliteit en de kans op ziekenhuisopname voor hartfalen verminderen. De patiënt op de medicatie instellen op basis van een zorgvuldige titratie van de doses en regelmatige controle van serumelektrolyten en de nierfunctie. Een lisdiureticum, furosemide of bumetanide, heeft de voorkeur boven een thiazide-diureticum in verband met de sterkere werking.

Indien hypokaliëmie ernstige gevolgen kan hebben (m.n. bij hartritmestoornissen, levercirrose en digitalisgebruik) kan het toevoegen van een kaliumsparend diureticum soms noodzakelijk zijn, eventueel in de vorm van een vaste combinatie. Het is noodzakelijk zowel tijdens mono- als combinatietherapie de kaliumspiegel te controleren.

Indicaties

Hypertensie, indien kaliumdepletie is te verwachten bij behandeling met een thiazide-diureticum alléén. Oedeem en ascites ten gevolge van hartfalen of nefrotisch syndroom.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertensie:

1 capsule per dag. Indien triamtereen/epitizide wordt toegevoegd aan een bestaande antihypertensieve medicatie de dosering halveren (1 capsule om de dag).

Oedeem:

begindosering 1 capsule 2×/dag;

onderhoudsdosering 1 capsule per dag; voor sommigen kan 1 capsule per 2 dagen voldoende zijn. Max. 4 capsules per dag.

De capsules heel innemen met water tijdens de maaltijd.

Bij staken van de behandeling de dosering geleidelijk afbouwen om reactief kaliumverlies te voorkomen.

Bijwerkingen

Inherent aan de farmacologische werkzaamheid: verstoring van de water- en elektrolytenbalans (hyper- of hypokaliëmie, hyponatriëmie, hyperchloremische acidose, hypomagnesiëmie, hypercalciëmie en dehydratie). Hiermee samenhangende symptomen zijn droge mond, moeheid, spierkrampen, aritmieën, hypotensie. Verder duizeligheid, maag-darmklachten (misselijkheid, braken, diarree). Bij latente foliumzuurdeficiëntie (alcoholische levercirrose, graviditeit) kan triamtereen megaloblastaire anemie induceren. Vorming van nierstenen, vermindering van de nierfunctie (afname van de creatinineklaring met 25–50%). Bij hoge dosering verhoging van serumlipiden, hyperurikemie (zelden leidend tot jicht), verminderde glucosetolerantie.

Zelden: overgevoeligheidsreacties (fotosensibilisatie, huidafwijkingen, koorts, anafylaxie); bloedafwijkingen zoals neutropenie, leukopenie, trombocytopenie, agranulocytose, aplastische anemie; pancreatitis, geelzucht.

Interacties

De renale lithiumklaring neemt af door toegenomen terugresorptie in de tubulus; verlaging van de lithiumdosis kan nodig zijn om het risico van een lithiumintoxicatie te verkleinen. De werking van insuline en orale bloedglucoseverlagende middelen kan worden geantagoneerd. Het effect van andere antihypertensiva kan worden versterkt. Ondanks toevoeging van een kaliumsparend diureticum kan kaliumtekort (intra- en extracellulair) ontstaan, hetgeen kan leiden tot toegenomen toxiciteit van digoxine en van geneesmiddelen die het QT-interval verlengen, en grotere gevoeligheid voor spierrelaxantia. Gelijktijdig gebruik van corticosteroïden of amfotericine B kan leiden tot verhoogd kaliumverlies. Disopyramide versterkt het ongunstige effect van hyperkaliëmie en kan matige hyperkaliëmie bij gebruik van dit preparaat levensbedreigend maken. Combinatie met indometacine en mogelijk andere prostaglandinesynthetaseremmers kan leiden tot hyperkaliëmie en nefrotoxiciteit en kan het diuretisch, natriuretisch en antihypertensief effect verminderen. Niet combineren met kaliumsupplementen vanwege het risico van hyperkaliëmie. Gelijktijdige behandeling met ACE-remmers of ARB's kan eveneens leiden tot hyperkaliëmie. Vóór instelling op een ACE-remmer dient de behandeling met het diureticum 2–3 dagen te worden gestaakt of de dosering te worden verlaagd, om het risico van hypotensie na de eerste dosis te verkleinen.

Zwangerschap

Op grond van de farmacologische werkzaamheid dient bij de vrouw rekening te worden gehouden met afname van het circulerend bloedvolume en bij de neonaat met icterus neonatorum, trombocytopenie en verstoring van de elektrolytenbalans. Triamtereen remt (in vitro) het gebruik van folinezuur door de delende cel.

Lactatie

Thiaziden gaan over in de moedermelk. Tijdens gebruik geen borstvoeding geven.

Contra-indicaties

Hyperkaliëmie. Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min). Progressieve nierinsufficiëntie gedurende de behandeling. Levercirrose. Overgevoeligheid voor thiazide- en sulfonamidederivaten. Voorzichtigheid is geboden bij diabetes mellitus, nefrolithiase.

Waarschuwingen en voorzorgen

Periodiek dienen serumelektrolytconcentraties, met name van kalium, te worden gecontroleerd en zo nodig gecorrigeerd. Dit is vooral van belang bij overmatig braken, diarree, diabetes mellitus, cardiopulmonale aandoeningen, parenterale toediening van vloeistoffen, streng zoutarm dieet, ouderen en nierfunctiestoornissen, omdat dan de kans op verstoring van de kaliumbalans is toegenomen. Bij leverinsufficiëntie regelmatig het ureumgehalte in bloed controleren. Bij chronische behandeling kan de glomerulusfiltratie belangrijk dalen (reversibel), m.n. indien vóór de behandeling de nierfunctie al licht verstoord was. Hierdoor kan het ureumgehalte tot abnormale waarden stijgen. Regelmatige controle van de nierfunctie tijdens behandeling is daarom noodzakelijk. Het gebruik van andere kaliumsparende diuretica, kaliumsuppletie of kaliumhoudende voedingsmiddelen (kunstzout) dient te worden vermeden wegens de kans op hyperkaliëmie. In verband met het risico van hypokaliëmie bij diabetes mellitus eerst de nierfunctie controleren alvorens met de behandeling te starten. Voorzichtigheid is geboden bij jicht en nierstenen in de anamnese. Bij hyperlipidemie is extra controle van serumlipiden aangewezen. Voorzichtigheid is geboden bij maligne aandoeningen of hyperparathyroïdie, aangezien diuretica die thiazide bevat hypercalciëmie kunnen veroorzaken. Misselijkheid en braken kunnen grotendeels worden voorkomen door de capsules tijdens/na het eten in te nemen. De symptomen kunnen echter ook een teken zijn van een verstoorde elektrolytenbalans. Wegens hun invloed op het calciummetabolisme kunnen thiaziden bijschildklierfunctieproeven verstoren. Er is onvoldoende informatie over gebruik van dit preparaat bij kinderen.

Eigenschappen

Combinatie van een thiazide- en een kaliumsparend diureticum. Werking: na 1 uur, max. na 6 uur (diurese). Werkingsduur: 12 uur (diurese), 12–16 uur (kaliumsparend effect).

Kinetische gegevens

OverigTriamtereen.
F30–70% door groot first-pass-effect, waarbij o.a. actief hydroxytriamtereen (sulfaatester) ontstaat.
T max1–2 uur.
Eiwitbinding93% (metaboliet).
Eliminatiedeels met de urine, 4% onveranderd, 20–50% als metaboliet.
T 1/2elca. 4 uur (triamtereen, metaboliet).
OverigOver epitizide zijn weinig gegevens bekend.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

triamtereen/epitizide hoort bij de groep diuretica, combinatiepreparaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links