Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Nuvaxovid Omicron XBB.1.5 XGVS Aanvullende monitoring Novavax CZ as

Toedieningsvorm
Dispersie voor injectie
Sterkte
5 microg/dosis
Verpakkingsvorm
flacon voor meervoudige dosering

Bevat per flacon: 5 doses à 0,5 ml. Een dosis bevat 5 microg SARS-CoV-2 (Omicron XBB.1.5) spike-eiwit, met Matrix-M (42,5 microg fractie-A en 7,5 microg fractie-C van Quillaja saponaria Molina extract).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

De Gezondheidsraad adviseert om in het najaar van 2024 vaccinatie aan te bieden aan mensen van 60 jaar en ouder, volwassenen die in aanmerking komen voor de jaarlijkse griepprik en volwassenen en kinderen uit medische hoog-risicogroepen. Ook medewerkers in de gezondheidszorg die direct contact hebben met kwetsbare patiënten komen in aanmerking voor vaccinatie. Buiten deze najaarsronde, is vaccinatie alleen geïndiceerd voor volwassenen en kinderen uit medische hoogrisicogroepen (als dat geadviseerd wordt door een behandelend arts) en voor personen die op individuele basis door een behandelend arts zijn verwezen voor vaccinatie. COVID-19-vaccinatie wordt niet standaard aan alle zwangeren geadviseerd. Voor het vaccinatieprogramma wordt gevaccineerd met het monovalente XBB.1.5 vaccin Comirnaty. Nuvaxovid is beschikbaar voor personen die geen mRNA-vaccin mogen of willen.

Indicaties

  • Actieve immunisatie ter preventie van 'coronavirus disease 2019' (COVID-19), veroorzaakt door SARS-CoV-2, bij personen ≥ 12 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Ter preventie van COVID-19

Volwassenen (incl. ouderen) en kinderen ≥ 12 jaar

I.m. één dosis van 0,5 ml (5 microg) ongeacht de voorafgaande COVID-19-vaccinatiestatus, bij voorkeur 6 maanden of langer (ten minste 3 maanden) na de laatste vorige dosis van een COVID-19-vaccin. Voor ernstig immuungecompromitteerde patiënten kunnen aanvullende doses nodig zijn. Zie voor meer informatie de richtlijn COVID-19 vaccinatie en de Handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten op lci.rivm.nl voor gedetailleerdere informatie over vaccinatie bij ernstige immuunsuppressie. Het aangepaste Nuvaxovid vaccin is hierin nog niet opgenomen.

Toediening

  • Intramusculair toedienen, bij voorkeur in de deltaspier van de bovenarm.
  • Wees voorzichtig bij personen met trombocytopenie, bloedstollingsstoornissen (zoals hemofilie) of personen die met anticoagulantia worden behandeld; intramusculaire bloedingen kunnen ontstaan na i.m.-injectie.

Bijwerkingen

Bijwerkingen zijn afgeleid uit de veiligheidsgegevens van het Nuvaxovid (oorspronkelijk, Wuhan-stam)-vaccin en het Omicron BA.5-vaccin.

De meeste bijwerkingen zijn licht tot matig in ernst, met een mediane duur van ≤ 2 dagen voor lokale voorvallen en ≤ 1 dag voor systemische voorvallen na de vaccinatie. Bijwerkingen werden vaker gemeld na dosis 2, dan na dosis 1. Bij adolescenten waren de frequentie en de graad hoger dan bij volwassenen.

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Misselijkheid, braken. Spierpijn, gewrichtspijn. Gevoeligheid of pijn op de injectieplaats. Moeheid, malaise. Koorts bij adolescenten na tweede dosis.

Vaak (1-10%): roodheid of zwelling op injectieplaats. Koorts, pijn in extremiteiten.

Soms (0,1-1%): lymfadenopathie. Hypertensie bij volwassenen gedurende 3 dagen na vaccinatie. Huiduitslag, roodheid, jeuk (op injectieplaats), koude rillingen, urticaria.

Zelden: warmte op de injectieplaats.

Gemeld zijn: anafylaxie, paresthesie, hypo-esthesie. Myocarditis, pericarditis.

Interacties

De respons van neutraliserende antilichamen op SARS-CoV-2 was lager wanneer Nuvaxovid gelijktijdig werd gegeven met het geïnactiveerd influenzavaccin. De klinische significantie is onbekend. Combinatie met andere vaccins is niet onderzocht.

Gelijktijdig gebruik van immunosuppressiva kan, zoals bij andere vaccins, mogelijk resulteren in onvoldoende respons op de vaccinatie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Op dit moment is nog onvoldoende bekend over dit vaccin wat betreft veiligheid bij zwangere vrouwen. Zie ook Coronavaccin tijdens de zwangerschap op lareb.nl.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Er worden geen nadelige gevolgen van coronavaccins gezien. Sommige vrouwen meldden dat ze meer of minder melk gingen produceren na vaccinatie. Mogelijk hangt het samen met systemische bijwerkingen bij de moeder zoals vermoeidheid, koorts en braken. Vaak herstelde dit binnen enkele dagen. Antistoffen die de moeder aanmaakt na vaccinatie, zijn aangetoond in de moedermelk en kunnen bijdragen aan de bescherming van het kind. Zie ook Coronavaccin tijdens de borstvoedingsperiode op lareb.nl.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • een ernstige en/of onmiddellijke allergische reactie (binnen 4 uur) na eerdere toediening van een COVID-19 vaccin.

Waarschuwingen en voorzorgen

Anafylaxie is gemeld; observeer nauwlettend direct na vaccinatie gedurende ten minste 15 minuten. Zorg zo nodig voor adequate behandeling. Niet toedienen bij optreden van een ernstige anafylaxie en/of onmiddellijke reactie (binnen 4 uur) na een eerdere dosis.

Stel vaccinatie uit bij acute ernstige ziekte gepaard gaande met koorts of een acute infectie. Bij aanwezigheid van een lichte infectie en/of laaggradige koorts hoeft de vaccinatie niet uitgesteld te worden.

Myocarditis en pericarditis zijn gemeld, voornamelijk binnen 14 dagen na vaccinatie. Het verloop van myocarditis en pericarditis na vaccinatie, lijkt niet te verschillen met het beloop van deze aandoeningen in het algemeen. Instrueer gevaccineerde personen om onmiddellijk medische hulp in te schakelen bij symptomen die op myocarditis of pericarditis wijzen, zoals (acute en aanhoudende) pijn op de borst, dyspneu of palpitaties.

De werkzaamheid, veiligheid en immunogeniciteit van het vaccin zijn onderzocht bij een beperkt aantal immuungecompromitteerde personen; de immunologische respons kan verminderd zijn.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 12 jaar staan niet vast, vanwege onvoldoende gegevens.

Eigenschappen

Nuvaxovid is een subunit-eiwitvaccin en bevat SARS-CoV-2 Omicron XBB.1.5 recombinant spike (S)-eiwit, geproduceerd met behulp van recombinant-DNA-technologie door middel van het baculovirus-expressiesysteem in een cellijn die afkomstig is van Sf9- cellen van de insectensoort Spodoptera frugiperda. Tevens bevat het een op saponine gebaseerd matrix-M adjuvans, dat de immuunreactie van het lichaam op het S-eiwit versterkt. Het vaccin veroorzaakt een B- en T-cel-gemedieerde immuunrespons op het S-eiwit, inclusief neutraliserende antilichamen, die kan bijdragen aan de bescherming tegen COVID-19.

Zoals met alle vaccins is het mogelijk dat vaccinatie met dit COVID-19-vaccin niet bij alle gevaccineerden bescherming biedt. De beschermingsduur is onbekend; deze wordt met lopende onderzoeken bepaald.

Groepsinformatie

COVID-19 subunitvaccin (Nuvaxovid) hoort bij de groep vaccins.