Samenstelling

Lomudal (di-Na-zout) Sanofi SA

Toedieningsvorm
Aerosol, suspensie 'Forte'
Sterkte
5 mg/dosis
Verpakkingsvorm
112 doses

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Niet-medicamenteuze adviezen bij astma bestaan uit stoppen met roken, voldoende beweging, vermijding van prikkels en gewichtsreductie bij obesitas. Bij minder frequente astmaklachten (≤ 2×/week) is 'zo nodig'-gebruik van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum aangewezen. Bij frequentere klachten (≥ 3×/week) en vaker gebruik van een kortwerkend β2-sympathicomimeticum, is onderhoudsbehandeling met een inhalatiecorticosteroïd (ICS) geïndiceerd. Indien hiermee onvoldoende astmacontrole wordt bereikt, kan een langwerkend β2-sympathicomimeticum worden toegevoegd aan de onderhoudsbehandeling met ICS. De plaats van cromoglicinezuur of nedocromil is beperkt tot die gevallen waar er zwaarwegende bezwaren zijn tegen de toepassing van inhalatiecorticosteroïden. Bij inspanningsastma zijn β2-sympathicomimetica effectiever en hebben daarom de voorkeur.

Voor een optimaal effect van geneesmiddelen bij astma is een juiste inhalatietechniek onontbeerlijk. Bij de keuze van een inhalator speelt de voorkeur van de patiënt een belangrijke rol.

Indicaties

Preventieve behandeling van allergisch astma en door inspanning geprovoceerde vormen van astma.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Onderhoudsbehandeling astma:

Volwassenen en kinderen:

Aerosol: begindosering 10 mg 4×/dag; onderhoudsdosering 5–10 mg 4–8×/dag; maximaal 80 mg/dag.

Profylaxe van (inspannings)geïnduceerd astma:

Volwassenen en kinderen:

5–10 mg 15–30 min voor blootstelling toedienen.

Vanwege de preventieve werking van cromoglicinezuur, de onderhoudsbehandeling niet onderbreken.

Bijwerkingen

Zeer zelden (< 0,01%): overgevoeligheidsreacties (zoals hypotensie, collaps, angio-oedeem). (Ernstige) bronchospasmen. Eosinofiele pneumonie.

Verder zijn gemeld: hoest en keelirritatie.

Interacties

Er zijn van dit middel geen interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Er zijn geen aanwijzingen voor nadelige effecten.
Advies: Kan worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Nadelige effecten bij de zuigeling zijn niet waarschijnlijk.
Advies: Kan worden gebruikt.

Waarschuwingen en voorzorgen

Cromoglicinezuur is niet geschikt voor de verlichting van acute bronchospasmen.

De behandeling staken bij eosinofiele pneumonie of ernstige bronchospasmen. Staken van de toediening van cromoglicinezuur dient geleidelijk gedurende een week te gebeuren; ook bij geleidelijk staken kunnen echter opnieuw astma-aanvallen optreden.

Eigenschappen

Verhindert het vrijkomen van mediatoren (o.a. histamine) uit gesensibiliseerde mestcellen, waardoor het optreden van een onmiddellijke of late reactie op immunologische prikkels zou worden voorkomen. Verder voorkomt het dyspneu na inspanning en na het inademen van mist en koude of verontreinigde lucht. Soms vermindert de toegenomen prikkelbaarheid van de luchtwegen. Circa 10% van de dosis komt in de longen beschikbaar voor werking. Werking: na enkele weken.

Kinetische gegevens

Resorptievrijwel volledig uit longen, nauwelijks uit maag-darmkanaal (ingeslikte fractie).
Metaboliseringniet.
Eliminatieonveranderd in ongeveer gelijke delen met urine en gal.
T 1/2el1½–2 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd