Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Aprepitant Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
80 mg, 125 mg
Toedieningsvorm
Capsule
Verpakkingsvorm
combinatieverpakking

Bevat per verpakking 1 capsule 125 mg en 2 capsules 80 mg.

Emend Merck Sharp & Dohme bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
80 mg, 125 mg
Toedieningsvorm
Capsule
Verpakkingsvorm
combinatieverpakking

Bevat per verpakking 1 capsule 125 mg en 2 capsules 80 mg.

Toedieningsvorm
Poeder voor orale suspensie
Sterkte
125 mg
Verpakkingsvorm
sachet

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Geef aan de hand van het emetogene risico van de chemotherapie of radiotherapie anti-emetische profylaxe. Volg bij gecombineerde chemoradiotherapie het anti-emetische schema van chemotherapie tenzij de radiotherapie in een hogere emetogene categorie zit.

Bij chemotherapie wordt een combinatie van de volgende middelen gegeven: een 5HT3-(serotonine)receptorantagonist, neurokinine-1 (NK1)-receptorantagonist, dexamethason en olanzapine.

Bij radiotherapie wordt een combinatie van de volgende middelen gegeven: een 5HT3-(serotonine)receptorantagonist, dexamethason en metoclopramide.

Indicaties

  • Preventie van misselijkheid en braken na hoog- én matig-emetogene chemotherapie voor de behandeling van kanker bij patiënten vanaf 6 maanden, in combinatie met een 5HT3-antagonist en dexamethason.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Misselijkheid en braken bij chemo- en radiotherapie

Volwassenen (incl. ouderen)

Capsules: Bij hoog-emetogene chemotherapie in vier dagen; op dag 1: 125 mg oraal 1 uur voor aanvang van de chemotherapie (naast oraal dexamethason 12 mg 30 min vóór chemotherapie; en een 5HT 3-antagonist bv. ondansetron); op dag 2 en 3: 80 mg 1×/dag ’s morgens (naast oraal dexamethason 8 mg 's morgens). Op dag 4 alleen oraal dexamethason 8 mg 's morgens.

Volwassenen incl. ouderen)

Capsules: Bij matig-emetogene chemotherapie in drie dagen; op dag 1: 125 mg oraal 1 uur vóór aanvang van de chemotherapie (naast oraal dexamethason 12 mg 30 min vóór chemotherapie; en een 5HT 3-antagonist bv. ondansetron); op dag 2 en 3: 80 mg 1×/dag ’s morgens (zonder dexamethason).

Kinderen ≥ 12 jaar

Capsules: Als onderdeel van het behandelschema met een 5HT 3-antagonist in drie dagen; op dag 1: 125 mg oraal 1×/dag; op dag 2 en 3: 80 mg oraal 1×/dag. Toedienen 1 uur vóór aanvang van de chemotherapie. Als op dag 2 en 3 geen chemotherapie wordt gegeven, dan 's morgens toedienen. Als een corticosteroïd, zoals dexamethason, gelijktijdig wordt toegediend, dan de dosis van het corticosteroïd met 50% van de gebruikelijke dosis verlagen.

Kinderen 6 maanden - 12 jaar en ≥ 6 kg

Orale suspensie: Als onderdeel van het behandelschema met een 5HT 3-antagonist in drie dagen; op dag 1: 3 mg/kg oraal 1×/dag (max. 125 mg); op dag 2 en 3: 2 mg/kg oraal 1×/dag (max. 80 mg). Toedienen 1 uur vóór aanvang van de chemotherapie. Als op dag 2 en 3 geen chemotherapie wordt gegeven, dan 's morgens toedienen. Als een corticosteroïd, zoals dexamethason, gelijktijdig wordt toegediend: verlaag de dosis van het corticosteroïd met 50% van de gebruikelijke dosis.

Bij een nierfunctiestoornis of hemodialyse is geen dosisaanpassing nodig.

Bij een lichte leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig; er zijn relatief weinig gegevens bij een matige en geen gegevens bij een ernstige leverfunctiestoornis, daarom voorzichtig toepassen.

Toediening: Capsules in zijn geheel innemen, met of zonder voedsel.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn. Hik. Vermoeidheid. Dyspepsie, obstipatie, anorexie. Verhoogde ALAT-waarden.

Soms (0,1-1%): palpitaties. (Febriele) neutropenie, anemie. Angst. Duizeligheid, slaperigheid. Acne, (jeukende) huiduitslag. Buikpijn, abnormale darmgeluiden, droge mond, misselijkheid, braken, maagpijn, oprispingen, gastro-oesofageale reflux, flatulentie. Dysurie. Opvliegers. Malaise, asthenie. Verhoogde ASAT of alkalische fosfatase.

Zelden (0,01-0,1%): bradycardie, cardiovasculaire aandoening. Candidiasis, infectie met stafylokokken. Polydipsie. Desoriëntatie, euforie. Cognitieve stoornis, lethargie, smaakstoornis. Duodenumulcus perforatie, stomatitis, opgezette buik, harde ontlasting, neutropene colitis. Hyperhidrose, huidlaesie, seborroe, fotosensibilisatie, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Pollakisurie, verhoogde urineproductie, glucose in de urine, rode bloedcellen in de urine, hyponatriëmie, daling van het aantal neutrofielen. Conjunctivitis. Tinnitus. Niezen, hoesten, post-nasal drip, irritatie/pijn van de keel. Spierzwakte, spierspasmen. Gestoorde loopbeweging, pijn op de borst, oedeem. Gewichtsafname.

Verder zijn gemeld: jeuk, urticaria. Overgevoeligheidsreacties, waaronder anafylactische reacties, angio-oedeem, netelroos, dyspneu, piepende ademhaling. Dysartrie, hypo-esthesie, sensorische stoornis. Dyspneu. Miose, verminderde gezichtsscherpte. Slapeloosheid.

Interacties

Aprepitant is een CYP3A4-substraat en remt en induceert CYP3A4. Tijdens behandeling met aprepitant wordt CYP3A4 geremd. Na afloop van de behandeling geeft aprepitant een lichte inductie van CYP3A4. Tevens induceert het CYP2C9 en UGT.

De AUC van orale CYP3A4-substraten kan met een factor drie toenemen.

Gelijktijdig toediening van aprepitant met pimozide is gecontra–indiceerd; met gebruik van andere CYP3A4-substraten (zoals ciclosporine, tacrolimus, sirolimus, everolimus, fentanyl, kinidine, (dihydro)ergotamine, dexamethason, midazolam, bepaalde chemotherapeutica als etoposide, vinorelbine, docetaxel, paclitaxel) is gedurende en tot twee weken na behandeling met aprepitant voorzichtigheid geboden, aanvullende controle kan nodig zijn.

Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-inductoren (zoals rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital, sint-janskruid) vermijden omdat ze de plasmaconcentratie van aprepitant verlagen.

CYP3A4-remmers (zoals azoolantimycotica, claritromycine, proteaseremmers) kunnen mogelijk de plasmaconcentratie van aprepitant verhogen. Ketoconazol verhoogt de AUC van aprepitant met circa een factor 5 en de eliminatiehalfwaardetijd met circa een factor 3.

Aprepitant kan de werkzaamheid van hormonale anticonceptiva verminderen; tijdens en tot 2 maanden na de behandeling aanvullende niet-hormonale anticonceptie gebruiken.

Aprepitant verhoogt de AUC van dexamethason en methylprednisolon; bij gelijktijdig gebruik de orale dosering van dexamethason halveren en de intraveneuze dosering van methylprednisolon met 25% verminderen.

Aprepitant verhoogt de AUC van oraal toegediend midazolam met een factor 2–3, van intraveneus toegediend midazolam met 20–25%.

Aprepitant kan tot 14 dagen na toediening de plasmaconcentratie van substraten voor CYP2C9 (acenocoumarol, tolbutamide, fenytoïne) verlagen.

Na combinatie met ifosfamide is neurotoxiciteit gemeld.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overig: De werkzaamheid van hormonale anticonceptie kan afnemen; tijdens de behandeling en tot twee maanden na de laatste dosis zorgen voor een alternatieve of aanvullende vorm van niet-hormonale anticonceptie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.

Advies: Het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Zie voor contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij matig tot ernstig gestoorde leverfunctie, omdat er slechts relatief weinig gegevens zijn bij matige leverfunctiestoornissen.

Over de combinatie met andere corticosteroïden dan dexamethason en met 5HT3-antagonisten zijn weinig gegevens over werkzaamheid bekend.

Onderzoeksgegevens: De veiligheid en werkzaamheid van aprepitant bij kinderen < 6 maanden of een lichaamsgewicht < 6 kg zijn niet vastgesteld. Van de capsules zijn de veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld bij kinderen < 12 jaar.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met aprepitant contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve NK-1-(= humane substance-P neurokinine 1-)receptorantagonist. Versterkt de anti-emetische werking van 5HT3-antagonisten en corticosteroïden. Bij combinatie met een 5HT3-antagonist en een corticosteroïd neemt het aantal patiënten dat niet misselijk is en niet braakt toe, en duurt het langer voordat een eerste episode van braken optreedt.

Kinetische gegevens

F 67% voor caps 80 mg en 59% voor caps 125 mg.
T max 4 uur. Bij kinderen: 5–7 uur.
V d 0,94 l/kg.
Overig passeert de bloed-hersenbarrière.
Eiwitbinding 97%.
Metabolisering volledig, voornamelijk via CYP3A4 en in geringe mate via CYP1A2 en CYP2C19 tot inactieve metabolieten.
Eliminatie als metabolieten met de urine (57%) en met de feces (45%).
T 1/2el 9–13 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

aprepitant hoort bij de groep neurokinine-antagonisten.