Samenstelling

Alleen de belangrijkste hulpstoffen worden genoemd. Raadpleeg altijd de productinformatie van CBG/EMA voor een compleet overzicht van hulpstoffen.

Cacit XGVS OTC Theramex Ireland Limited

Toedieningsvorm
Bruistablet '500'
Sterkte
1250 mg

Komt overeen met calcium 500 mg.

Calci-Chew XGVS Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Kauwtablet '500'
Sterkte
1250 mg

Komt overeen met calcium 500 mg.

Toedieningsvorm
Kauwtablet '1000'
Sterkte
2500 mg

Komt overeen met calcium 1000 mg.

Calcium Bruis XGVS OTC Sandoz bv

Toedieningsvorm
Bruistablet '500'
Sterkte
1250 mg

Komt overeen met calcium 500 mg. Bevat tevens: mannitol.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met vitamine D3 en, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium. Bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie zijn zoledroninezuur of denosumab alternatieven, en ibandroninezuur of raloxifeen wanneer hiermee niet wordt uitgekomen. Kies voor teriparatide bij het bestaan van een contra-indicatie of intolerantie voor bovengenoemde middelen, of bij het optreden van een derde fractuur tijdens de behandeling. Strontium geldt als laatste mogelijkheid, wanneer overige therapieën geen optie zijn en er geen verhoogde kans is op cardiovasculaire aandoeningen.

Voor de behandeling van hyperfosfatemie bij (pre-)dialysepatiënten zijn aluminiumhydroxide, calciumhoudende fosfaatbinders, lanthaancarbonaat en sevelameer beschikbaar. Een calciumhoudende fosfaatbinder heeft de voorkeur bij een laag serumcalcium, en een niet-calciumhoudende fosfaatbinder bij hoognormaal serumcalcium, frequente episoden van hypercalciëmie, persisterend laag serum-PTH, of bij reeds aanwezige cardiovasculaire calcificaties en/of adynamische botziekte. Vanwege de toxiciteit bij chronisch gebruik is aluminiumhydroxide laatste keus.

Indicaties

  • Ter preventie of behandeling van calciumdeficiëntie;
  • Bij osteoporose als supplement;
  • Bij hyperfosfatemie als fosfaatbinder (Calci-Chew kauwtabletten).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Preventie calciumdeficiëntie:

Volwassenen:

Calcium 500 mg, 1–3×/dag, afhankelijk van de hoeveelheid calcium die met de voeding wordt opgenomen.

Kinderen:

Calcium 500 mg, 1–2×/dag, afhankelijk van de hoeveelheid calcium die met de voeding wordt opgenomen.

Behandeling calciumdeficiëntie:

Volwassenen:

Gewoonlijk calcium 500 mg, 2–4×/dag.

Kinderen:

Calcium 500–1000 mg/dag, volgens fabrikant Cacit gedoseerd als bij kinderen van 10–18 jaar: calcium 500 mg 2×/dag, bij kinderen van 6–10 jaar: calcium 500 mg 1×/dag.

Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen van 1 maand tot 18 jaar: op geleide van de calciumplasmaconcentratie 50–100 mg/kg/dag (= 20–40 mg calcium/kg/dag) verdeeld over 3 doses, max. 12 g (= 4.8 g calcium)/dag.

Bij osteoporose als supplement:

Volwassenen:

Calcium 500 mg, 1–3×/dag; bij normale calciuminname met het voedsel is 500 mg calcium per dag voldoende.

Hyperfosfatemie:

Volwassenen:

Richtlijn: (alleen de kauwtabletten) 2–8 g per dag verdeeld over 2–4 innamen tijdens de maaltijden.

Kinderen van 1 maand tot 18 jaar:

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 50–100 mg/kg/dag (= 20–40 mg calcium/kg/dag) verdeeld over 3 doses, max. 12 g (=4,8 g calcium)/dag. Afhankelijk van dieet (calcium en fosfaat intake) en op geleide van de serumconcentraties van calcium en fosfaat.

Toedieningsinformatie: de bruistablet volledig oplossen in ten minste 100 ml water. De kauwtabletten kauwen of opzuigen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): hypercalciëmie en hypercalciurie.

Zelden (0,01-0,1%): oprisping, misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie, flatulentie.

Zeer zelden (< 0,01%): huiduitslag, urticaria, jeuk. Melk-alkali syndroom (symptomen in rubriek Overdosering).

Verder zijn gemeld: dyspepsie, maag-darmirritatie. Verlaagde absorptie van fosfaat door vorming slecht oplosbaar calciumfosfaat. Nierstenen.

Interacties

Calciumzouten verminderen bij oraal gebruik de resorptie van gelijktijdig toegediende tetracyclinen, fluorchinolonen, fluoriden, bisfosfonaten, ketoconazol, ijzer, zink, strontiumranelaat, levothyroxine en estramustine. Daarom de tetracycline ten minste 2 uur vóór of 4–6 uur na het calciumzout innemen, de fluorchinolon ten minste 2 uur ervóór of 6 uur erna, de bisfosfonaat ten minste 1 uur ervoor, ijzer, zink en strontiumranelaat ten minste 2 uur ervoor of erna en levothyroxine minimaal 4 uur ervoor of erna.

Gelijktijdig gebruik van vitamine D bevordert de calciumresorptie.

Hoge doses calcium, vooral in combinatie met vitamine D, kunnen bij gedigitaliseerde patiënten meer kans op hartritmestoornissen geven; controleer de calciumspiegel en het ECG.

Thiazide-diuretica, parathyreoïdhormoon en vitamine D verminderen de renale uitscheiding van calcium.

Bij gebruik van de calciumbruistabletten kan de absorptie van aluminium- en bismutzouten, en daarmee hun toxiciteit, toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens bij normale therapeutische doseringen geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Te grote hoeveelheden calcium kunnen neonatale hypoparathyreoïdie en hypocalciëmie geven.

Advies: Kan overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt, zolang de totale dagelijkse inname niet hoger is dan 2500 mg; aanbevolen is 1000 mg (advies Gezondheidsraad).

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.

Farmacologisch effect: Bij therapeutische dosis niet verwacht.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • ernstige nierinsufficiëntie tenzij voor de indicatie hyperfosfatemie;
  • ernstige hypercalciurie, nefrolithiase;
  • langdurige immobilisatie;
  • hypercalciëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij lichte hypercalciurie (> 300 mg/etmaal), licht tot matig gestoorde nierfunctie of nefrolithiase in de voorgeschiedenis, de calciumuitscheiding in de urine zorgvuldig controleren; zo nodig de dosering verlagen of de calciumtherapie onderbreken.

Bij hypoparathyreoïdie calcium toedienen op geleide van calciumserumconcentratie en creatininespiegel.

Bij recidiverende nefrolithiase het vloeistofgebruik verhogen, m.n. bij opstaan en slapen gaan en bij de hoofdmaaltijden.

Tijdens calciumtherapie geen grote hoeveelheden vitamine D toedienen, tenzij hiervoor een speciale indicatie bestaat. In dat geval regelmatig de nierfunctie en de calciumconcentratie in serum en urine controleren (cave het melk-alkali syndroom, voor symptomen zie rubriek Overdosering).

Bij hyperfosfatemie alleen de kauwtabletten gebruiken.

Overdosering

Symptomen

van hypercalciëmie: anorexie, misselijkheid, braken, obstipatie, buikpijn, dorst, spierzwakte, vermoeidheid, polyurie, nierstenen, botpijn, hartaritmie, bewustzijnsverlies, coma, overlijden. Symptomen van het melk-alkali syndroom zijn: frequente drang tot urineren, aanhoudende hoofdpijn, aanhoudend verlies van eetlust, misselijkheid, braken, ongebruikelijke vermoeidheid of zwakheid, hypercalciëmie, alkalose, nierfunctiestoornis.

Zie voor meer informatie over symptomen en de behandeling de stofmonografie farmaceutische calciumzouten via vergiftigingen.info (zoek op calciumcarbonaat).

Eigenschappen

Calcium is van belang voor: de vorming en instandhouding van het skelet, enzymatische reacties, het evenwicht van de elektrolytenbalans, de overdracht van zenuwimpulsen, spiercontracties, de hartfunctie, de permeabiliteit en potentialen van celmembranen en voor de bloedstolling.

Kinetische gegevens

Overig bij het oplossen van de bruistablet in water wordt calciumcarbonaat omgezet in calciummono- en calciumdicitraat.
Resorptie actief m.b.v. vitamine D (calcium); goed (calciummono- en calciumdicitraat). Door vorming van onoplosbare complexen wordt de resorptie van calcium verminderd bij gelijktijdige inname met oxaalzuur (spinazie, rabarber) en fytinezuur (volkoren granen).
Eliminatie met speeksel, zweet, de feces en urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumcarbonaat hoort bij de groep calciumzouten.