Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Cacit XGVS OTC Theramex Ireland Limited

Toedieningsvorm
Bruistablet '500'
Sterkte
1250 mg

Komt overeen met calcium 500 mg.

Calci-Chew XGVS Cheplapharm Arzneimittel GmbH

Toedieningsvorm
Kauwtablet '500'
Sterkte
1250 mg

Komt overeen met calcium 500 mg.

Toedieningsvorm
Kauwtablet '1000'
Sterkte
2500 mg

Komt overeen met calcium 1000 mg.

Calcium Bruis XGVS OTC Sandoz bv

Toedieningsvorm
Bruistablet '500'
Sterkte
1250 mg

Komt overeen met calcium 500 mg.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Kies voor de behandeling van osteoporose in eerste instantie uit de bisfosfonaten alendroninezuur en risedroninezuur in combinatie met colecalciferol (vitamine D3) en, afhankelijk van de dagelijkse inname van de patiënt, calcium. Na een recente heupfractuur heeft een behandeling met zoledroninezuur de voorkeur. Bij het bestaan van een contra-indicatie, intolerantie of een slechte therapietrouw zijn alendroninezuur in drankvorm, zoledroninezuur of denosumab alternatieven. Overweeg bij postmenopauzale vrouwen met ernstige osteoporose direct te starten met teriparatide of romosozumab.

Indicaties

  • Ter preventie of behandeling van calciumdeficiëntie;
  • Adjuvans bij osteoporose;
  • Bij hyperfosfatemie als fosfaatbinder (Calci-Chew kauwtabletten).

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Calciumdeficiëntie

Volwassenen

Afhankelijk van de hoeveelheid calcium die met de voeding wordt opgenomen, veelal calcium 500 mg 1–2×/dag. In ernstige gevallen van calciumverlies/calciumgebrek kan 500 mg 3–4 ×/dag nodig zijn.

Kinderen

Kinderen van 10–18 jaar: calcium 500 mg 2×/dag, kinderen van 6–10 jaar: calcium 500 mg 1×/dag.

Volgens het Kinderformularium van het NKFK bij kinderen van 1 maand tot 18 jaar: op geleide van de calciumplasmaconcentratie 50–100 mg/kg/dag (= 20–40 mg calcium/kg/dag) verdeeld over 3 doses, max. 12 g (= 4,8 g calcium)/dag.

Adjuvans bij osteoporose

Volwassenen

Calcium 500 mg 1–3×/dag; afhankelijk van de hoeveelheid die met de voeding wordt ingenomen meestal 1× en maximaal 3× per dag.

Volgens de NIV-richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie (2022) bij verhoogd fractuurrisico: Bij < 2 zuivelproducten of calciumbevattende zuivelvervangers/dag: calcium 1000 mg/dag. Bij 2–3 porties zuivelproducten of calciumbevattende zuivelvervangers/dag: calcium 500 mg/dag. Bij ≥ 4 porties is suppletie niet nodig. Volgens het Kennisdocument Calcium en vitamine D (2020) van de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen, bij kwetsbare ouderen: maximaal 500 mg/dag.

Hyperfosfatemie

Volwassenen

Volgens de fabrikant (alleen de kauwtabletten): individueel doseren. Calcium 2–8 g per dag verdeeld over 2–4 innamen tijdens de maaltijden.

Kinderen van 1 maand tot 18 jaar

Volgens het Kinderformularium van het NKFK: 50–100 mg/kg/dag (= 20–40 mg calcium/kg/dag) verdeeld over 3 doses, max. 12 g (= 4,8 g calcium)/dag. Afhankelijk van dieet (calcium en fosfaat intake) en op geleide van de serumconcentraties van calcium en fosfaat.

Toediening: de bruistablet volledig oplossen in ten minste 100 ml water. De kauwtabletten kauwen of opzuigen.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): hypercalciëmie en hypercalciurie.

Zelden (0,01-0,1%): oprisping, misselijkheid, buikpijn, diarree, obstipatie, flatulentie.

Zeer zelden (< 0,01%): huiduitslag, urticaria, jeuk. Melk-alkali syndroom (symptomen in rubriek Overdosering).

Verder zijn gemeld: dyspepsie, maag-darmirritatie. Verlaagde absorptie van fosfaat door vorming slecht oplosbaar calciumfosfaat. Nierstenen.

Interacties

Calciumzouten verminderen bij oraal gebruik de absorptie van gelijktijdig toegediende tetracyclinen, fluorchinolonen, bisfosfonaten, ketoconazol, ijzer, zink, levothyroxine en estramustine. Daarom de tetracycline ten minste 2 uur vóór of 4–6 uur na het calciumzout innemen, de fluorchinolon ten minste 2 uur ervóór of 2–4 uur erna (afh. van het fluorchinolon), de bisfosfonaat ten minste 1 uur ervoor, ijzer en zink ten minste 2 uur ervoor of erna en levothyroxine minimaal 2 uur ervóór of 4 uur erna.

Gelijktijdig gebruik van vitamine D bevordert de calciumresorptie.

Hoge doses calcium, vooral in combinatie met vitamine D, kunnen bij gedigitaliseerde patiënten meer kans op hartritmestoornissen geven; controleer de calciumspiegel en het ECG.

Thiazide-diuretica, parathyreoïdhormoon en vitamine D verminderen de renale uitscheiding van calcium.

Bij gebruik van de calciumbruistabletten kan de absorptie van aluminium- en bismutzouten, en daarmee hun toxiciteit, toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens bij normale therapeutische doseringen geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Farmacologisch effect: Overmatige hoeveelheden calcium kunnen neonatale hypoparathyreoïdie en hypocalciëmie geven.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt, zolang de totale dagelijkse inname van calcium (aanbevolen is 1000 mg als profylaxe, maximaal 2500 mg bij deficiëntie) niet wordt overschreden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden.

Farmacologisch effect: Bij normale therapeutische doseringen worden geen effecten op de zuigeling verwacht.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt, zolang de totale dagelijkse inname van calcium (aanbevolen is 1000 mg als profylaxe, maximaal 2500 mg bij deficiëntie) niet wordt overschreden. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid calcium voor gezonde vrouwen die borstvoeding geven, is 1000 mg per dag.

Contra-indicaties

  • ernstige nierinsufficiëntie tenzij voor de indicatie hyperfosfatemie;
  • ernstige hypercalciurie, nefrolithiase;
  • langdurige immobilisatie;
  • hypercalciëmie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij lichte hypercalciurie (> 300 mg/etmaal), licht tot matig gestoorde nierfunctie of nefrolithiase in de voorgeschiedenis, de calciumuitscheiding in de urine zorgvuldig controleren; zo nodig de dosering verlagen of de calciumtherapie onderbreken.

Bij hypoparathyreoïdie calcium toedienen op geleide van calciumserumconcentratie en creatininespiegel.

Bij recidiverende nefrolithiase het vloeistofgebruik verhogen, m.n. bij opstaan en slapen gaan en bij de hoofdmaaltijden.

Tijdens calciumtherapie geen grote hoeveelheden vitamine D toedienen, tenzij hiervoor een speciale indicatie bestaat. In dat geval regelmatig de nierfunctie en de calciumconcentratie in serum en urine controleren (cave het melk-alkali syndroom, voor symptomen zie rubriek Overdosering).

Bij hyperfosfatemie alleen de kauwtabletten gebruiken.

Overdosering

Symptomen

Van hypercalciëmie: anorexie, misselijkheid, braken, obstipatie, buikpijn, dorst, spierzwakte, vermoeidheid, polyurie, nierstenen, botpijn, hartaritmie, bewustzijnsverlies, coma, overlijden. Symptomen van het melk-alkali syndroom zijn: frequente drang tot urineren, aanhoudende hoofdpijn, aanhoudend verlies van eetlust, misselijkheid, braken, ongebruikelijke vermoeidheid of zwakheid, hypercalciëmie, alkalose, nierfunctiestoornis.

Zie voor meer informatie over symptomen en de behandeling de stofmonografie farmaceutische calciumzouten via vergiftigingen.info (zoek op calciumcarbonaat).

Eigenschappen

Calcium is van belang voor: de vorming en instandhouding van het skelet, enzymatische reacties, het evenwicht van de elektrolytenbalans, de overdracht van zenuwimpulsen, spiercontracties, de hartfunctie, de permeabiliteit en potentialen van celmembranen en voor de bloedstolling.

Kinetische gegevens

Overig bij het oplossen van de bruistablet in water wordt calciumcarbonaat omgezet in calciummono- en calciumdicitraat.
Resorptie actief m.b.v. vitamine D (calcium); goed (calciummono- en calciumdicitraat). Door vorming van onoplosbare complexen wordt de absorptie van calcium verminderd bij gelijktijdige inname met oxaalzuur (spinazie, rabarber) en fytinezuur (volkoren granen).
Eliminatie met speeksel, zweet, de feces en urine.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

calciumcarbonaat hoort bij de groep calciumzouten.