Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Indocollyre Bausch & Lomb

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,1%)
Sterkte
1 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: thiomersal.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Geef preventief NSAID-oogdruppels én corticosteroïd-oogdruppels na een cataractoperatie ter preventie van cystoïd macula oedeem (CMO) en ontsteking. Na een cataractoperatie treedt CMO minder vaak op bij gebruik van NSAID-oogdruppels dan bij corticosteroïd-oogdruppels. Combinatiebehandeling van corticosteroïd- met NSAID-oogdruppels is waarschijnlijk effectiever dan monotherapie met NSAID-oogdruppels. Zie voor meer informatie de module Ontstekingsprofylaxe bij cataract van de NOG-Richtlijn Cataract (2021) op richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

  • Preventie van peroperatieve miose tijdens cataractchirurgie;
  • Preventie van ontstekingsverschijnselen bij cataractchirurgie en bij andere operatieve ingrepen aan het voorste oogsegment.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Preventie peroperatieve miose

Volwassenen

De dag vóór de operatie: 1 druppel 4×/dag in het te opereren oog; verder 2 druppels 3 uur en 1 uur vóór de operatie.

Preventie van ontstekingsverschijnselen na operatieve oogingrepen

Volwassenen

Op de dag vóór de operatie en daarna: 1 druppel 4×/dag in het te opereren oog; behandelduur: 2–3 weken.

Toediening

  • Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.
  • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste, en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): oogklachten (pijn, irritatie, wazig zien), ulceratieve keratitis, keratitis punctata, (allergische) conjunctivitis, oculaire hyperemie, oogoedeem.

Zeer zelden (< 0,01%): overige vormen van keratitis, cornea-perforatie (soms voorafgegaan door keratitis of hoornvliesulcera en met name bij patiënten met een beschadigd hoornvlies).

Verder is gemeld: verhoogde intra-oculaire druk, conjunctiva–hyperemie, ooglidoedeem, verhoogde traanproductie, cornea-oedeem.

Systemischzijn gemeld: Stevens-Johnsonsyndroom. Trombocytopenie. Oedeem.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik met oculaire corticosteroïden is er meer kans op genezingsproblemen en ongewenste effecten op de cornea zoals ulceratieve keratitis, keratitis punctata, cornea-oedeem, corneale epitheelafwijkingen en het dunner worden van de cornea.

Wees voorzichtig bij comedicatie met anticoagulantia vanwege een toegenomen bloedingsrisico van het oogweefsel na de ingreep; zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Zwangerschap

Indometacine (systemisch) passeert de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens bij gebruik van de oogdruppels.

Farmacologisch effect: Systemisch gebruik van NSAID’s wordt in de tweede helft van de zwangerschap ontraden wegens het risico van nierschade bij de foetus en het vroegtijdig sluiten van de ductus Botalli. Na oculaire toediening van NSAID’s worden echter geen meetbare plasmaspiegels gevonden. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk dat gebruik van indometacine oogdruppels tijdens de zwangerschap nadelige effecten zal hebben op de foetus.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Bij systemische toediening gaat indometacine in geringe hoeveelheid over in de moedermelk. Bij gebruik van de oogdruppels worden geen meetbare spiegels gevonden bij de moeder. Het is daarom niet waarschijnlijk dat toepassing van de oogdruppels aanleiding geeft tot detecteerbare hoeveelheden indometacine in de moedermelk.

Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • optreden van astma-aanval, urticaria of acute rinitis na gebruik van acetylsalicylzuur of andere NSAID's;
  • overgevoeligheid voor NSAID's.

Waarschuwingen en voorzorgen

Kruisgevoeligheid voor acetylsalicylzuur, fenylazijnzuurderivaten en andere NSAID's kan optreden. In uitzonderlijke gevallen kan een allergische reactie optreden welke zich kan manifesteren met bronchoconstrictie, oedeem, hypotensie en/of urticaria. Bij overgevoeligheidsreacties (met name een astma-aanval of een plotselinge zwelling van gelaat en hals) de toediening onmiddellijk staken.

Bloedingsrisico oculaire weefsels na oogchirurgie: NSAID's kunnen de trombocytenaggregatie remmen; hierdoor is er meer kans op (verergering van) bloedingen van de oculaire weefsels (waaronder hyfema’s) na een operatieve ingreep. Wees voorzichtig bij patiënten met verhoogde bloedingsneiging of bij gebruik van anticoagulantia.

Ooginfecties: het gebruik van lokale NSAID’s kan een ooginfectie maskeren (ook bij kortdurend gebruik).

Ongewenste effecten cornea: lokale NSAID’s kunnen tot afbraak van het epitheel en dunner worden, erosie, zweervorming of perforatie van het hoornvlies leiden; bij tekenen van afbraak van het cornea-epitheel de behandeling onmiddellijk staken en het hoornvlies nauwgezet controleren. Wees voorzichtig bij corneale epitheelbeschadigingen, diabetes mellitus, ziekten van het oogoppervlak (bv. droog-oog-syndroom), reumatoïde artritis, gecompliceerde oogoperaties of herhaalde oogingrepen binnen een kort tijdsbestek vanwege meer kans op ongewenste effecten van de cornea.

Het dragen van contactlenzen na een cataractoperatie en tijdens behandeling vermijden.

Onderzoeksgegevens: de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

NSAID. Vermindert ontstekingsreacties van segmenten in de voorste oogkamer. De werking berust waarschijnlijk op remming van het enzym cyclo-oxygenase dat is betrokken bij de biosynthese van prostaglandinen.

Kinetische gegevens

Resorptie In het voorste oogsegment worden voldoende hoge concentraties van indometacine bereikt om de productie van prostaglandinen te remmen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd