betaxolol

Samenstelling

Betoptic (als hydrochloride) Novartis Pharma bv

Toedieningsvorm
Oogdruppels (suspensie) (0,25%) 'S'
Sterkte
2,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Oogdruppels (suspensie) (0,25%) 'S' 'Single Dose'
Sterkte
2,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,25 ml

Zonder conserveermiddel.

Toedieningsvorm
Oogdruppels (0,5%)
Sterkte
5 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

betaxolol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Behandeling van glaucoom dient door een oogarts te gebeuren. Glaucoom wordt medicamenteus vooral behandeld met plaatselijk toegediende middelen.

Bij open-kamerhoekglaucoom zijn oogdruppels met timolol of een prostaglandine-analogon de eerstekeusbehandeling. Bij onvoldoende effect of bij intolerantie voor een van beide middelen wordt eerst het andere middel van de eerstekeusbehandeling als monotherapie aanbevolen. Alternatieven voor bovenstaande monotherapie zijn monotherapie met een lokale koolzuuranhydraseremmer, een andere β-blokker of α2-agonist. Wanneer monotherapie onvoldoende effect heeft, worden geneesmiddelen met verschillende aangrijpingspunten gecombineerd. Als er meer dan twee middelen nodig zijn is een laserbehandeling of operatie, te overwegen.

Bij nauwe-kamerhoekglaucoom kiest men voor een laserbehandeling en/of een operatie, ondersteund door een medicamenteuze behandeling.

Betaxolol is een selectieve β1-blokker en heeft mogelijk minder invloed op de luchtwegweerstand. Het wordt daarom wel toegepast bij glaucoompatiënten met astma/COPD maar β-blokkers zijn geen middelen van eerste keus bij deze patiëntengroep.

Wanneer de aanwezigheid van conserveermiddel niet gewenst is door aangetoonde allergie, contra-indicaties of klinisch relevante bijwerkingen en een behandeling met betaxolol is aangewezen kan gekozen worden voor de conserveermiddelvrije toedieningsvorm van 'Single Dose'.

Indicaties

Verlaging van de intra-oculaire druk bij:

  • Oculaire hypertensie;
  • Open-kamerhoekglaucoom (glaucoma simplex);
  • Bepaalde vormen van secundair glaucoom.

Glaucoom bij patiënten met een behandelde reactieve aandoening van de luchtwegen, indien verlaging van de intra-oculaire druk door middel van β-blokkade is geïndiceerd.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Open-kamerhoekglaucoom, secundair glaucoom en oculaire hypertensie:

Volwassenen:

1 druppel 2×/dag in het aangedane oog.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

De suspensie goed schudden voor gebruik.

Bijwerkingen

Lokaal: Zeer vaak (> 10%): oculair ongemak.

Vaak (1-10%): tranenvloed, corpus–alienum–gevoel.

Soms (0,1-1%): wazig zien, oogklachten (pijn, jeuk, roodheid, asthenopie, fotofobie), keratitis punctata, conjunctivitis, conjunctivaal oedeem, oogontsteking, oogafscheiding, blefarospasme, korstvorming op ooglidrand.

Zelden (0,01-0,1%): refractaire aandoening, cataract.

Verder zijn gemeld: hypo-esthesie van het oog, anisocorie, corneaverkleuring.

Systemisch: Soms (0,1-1%): tachycardie. Astma, respiratoire aandoeningen. Rinitis.

Zelden (0,01-0,1%): angststoornis. Dermatitis. Rinorroe.

Verder zijn gemeld: Glossitis. Periorbitaal oedeem. Toxische epidermale necrolyse.

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van orale β-blokkers, calciumantagonisten en middelen die catecholaminedepletie veroorzaken, digoxine, klasse I-anti-aritmica, amiodaron of inhalatie-anesthetica kan een additief effect – zowel lokaal als systemisch – optreden met onder andere hypotensie en/of bradycardie. Een enkele keer is mydriase gemeld na gelijktijdige toediening met adrenaline (epinefrine). De meeste niet-selectieve β-blokkers verhogen de frequentie en de ernst van hypoglykemie bij gebruik van insuline. Betaxolol is een adrenerg blokkerend middel, wees daarom voorzichtig met gelijktijdig gebruik van adrenerge psychofarmaca.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, geen aanwijzingen voor schadelijkheid. Er zijn bij gebruik van systemische β-blokkers bij de mens geen aanwijzingen voor een groter risico op aangeboren afwijkingen.
Farmacologisch effect: Systemisch toegepaste β-blokkers kunnen in het laatste trimester of tijdens de partus bij foetus of pasgeborene farmacologische effecten geven zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Bij gebruik van de oogdruppels is de systemische blootstelling gering, desondanks zijn de beschreven effecten niet uit te sluiten.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Controleer op farmacologische effecten bij de foetus of pasgeborene, zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Door de traanbuis korte tijd (1–3 minuten) dichtgedrukt te houden na toediening van de oogdruppel kan de systemische resorptie beperkt worden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate.
Farmacologisch effect: De systemische blootstelling aan betaxolol vanuit de oogdruppel bij de moeder is laag, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling via de moedermelk onwaarschijnlijk zijn.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • sinusbradycardie, sick-sinussyndroom, sinoatriaal blok, tweede- en derdegraads atrioventriculair blok zonder pacemaker;
  • (actuele of doorgemaakte) ernstige astma bronchiale en andere ernstige obstructieve longaandoeningen;
  • manifest hartfalen, cardiale shock;
  • overgevoeligheid voor β-blokkers.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij ernstige cardiovasculaire stoornissen (zoals coronaire hartziekte, Prinzmetal-angina en hartfalen) en hypotensie is kritische evaluatie noodzakelijk. Wees voorzichtig bij eerstegraads AV-block vanwege een negatief effect op de AV-geleiding. Indien systemische toepassing van selectieve β-blokkers is gecontra-indiceerd (in geval van eerstegraads AV-blok), moet bij instelling op deze oogdruppels nauwlettend worden gecontroleerd op polsfrequentie en hartinsufficiëntie.

Niet gebruiken bij ernstige astma en ernstige COPD (zie ook de rubriek Contra-indicaties). Wees voorzichtig bij lichte/matige COPD en (een voorgeschiedenis van) lichte/matige astma. Er zijn gevallen bekend van astma-aanvallen en ademnood tijdens behandeling met betaxolol.

Wees voorzichtig bij cerebrale insufficiëntie en ernstige perifere circulatiestoornissen.

β-Blokkers kunnen symptomen van hypoglykemie en hyperthyreoïdie maskeren. Wees voorzichtig bij labiele diabetes/spontane hypoglykemie. Patiënten die vermoedelijk thyreotoxicose ontwikkelen nauwlettend observeren.

Wees voorzichtig bij myasthenia gravis vanwege toename van de spierzwakte zich uitend in ptosis en diplopie.

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van atopie of ernstige anafylactische reactie op allergenen; een opgetreden anafylaxie is vaak matig of slecht te beïnvloeden met de gebruikelijke hoeveelheid adrenaline tijdens gebruik van een β-blokker.

Bij acuut glaucoom betaxolol samen met een mioticum geven.

Na glaucoomingrepen is bij toepassing van kamerwaterremmende therapie (timolol, acetazolamide) loslating van de choroidea gemeld.

Bij droge ogen of een beschadigde cornea is nauwlettend toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken.

Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen.

De effectiviteit en veiligheid bij kinderen is niet aangetoond.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging door betaxolol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Lipofiele selectieve β-receptorblokker (met name β1) zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit en met slechts geringe membraanstabiliserende werking. Toegediend in het oog verlaagt betaxolol de intra-oculaire druk. In de suspensie ('S') is de polaire ammoniumgroep van betaxolol ionogeen gebonden aan de Amberlite hars. Na toediening wordt betaxolol dan gedurende enkele minuten vertraagd afgegeven, hetgeen een minder prikkelend of brandend gevoel in het oog geeft. Het oogdrukverlagend effect van de 0,25% suspensie is equivalent aan dat van de betaxolol oogdruppels 0,5%. Betaxolol veroorzaakt geen miose of accommodatie-spasmen. Werking: binnen 30 min, max. na 2 uur. Werkingsduur: drukdaling gedurende 12 uur na 1 dosis, stabilisatie soms na enkele weken.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

betaxolol hoort bij de groep bètablokkers, oculair.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links