glucarpidase

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Voraxaze XGVS Aanvullende monitoring SERB SA

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
1000 IE
Verpakkingsvorm
flacon

Na reconstitutie bevat 1 ml injectievloeistof 1000 IE.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

glucarpidase vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor dit middel is geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Het verlagen van de toxische plasmaconcentratie van methotrexaat bij volwassenen en kinderen ≥ 4 weken met vertraagde eliminatie van methotrexaat, of met een risico op methotrexaattoxiciteit.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Methotrexaatintoxicatie

Volwassenen en kinderen ≥ 4 weken

i.v.: 50 IE/kg lichaamsgewicht. Dien bij vertraagde methotrexaateliminatie bij voorkeur binnen 48–60 uur na aanvang van een hoge dosis methotrexaat toe. Zie voor details de officiële productinformatie CBG/EMA (rubriek 4.2) of raadpleeg lokale behandelprotocollen of -richtlijnen.

Verminderde nierfunctie: een dosisaanpassing is niet nodig.

Toediening: via i.v. bolusinjectie gedurende 5 minuten.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): branderig gevoel, hoofdpijn, paresthesie. Blozen. Het warm hebben.

Zelden (0,01-0,1%): overgevoeligheid. Hypo-esthesie, slaperigheid, tremor. Hypotensie. Pleurale effusie, keelbeklemming. Bovenbuikpijn, diarree, misselijkheid, braken. Jeuk, huiduitslag. Koorts, rebound-effect.

Zeer zelden (< 0,01%): anafylactische reactie. Tachycardie. Geneesmiddeleruptie, huidreactie. Kristalurie. Reactie op infusieplaats.

Interacties

Folinezuur niet toedienen binnen 2 uur vóór of na toediening van glucarpidase. Glucarpidase kan de concentratie van folinezuur verlagen, wat het effect van folinezuur als rescue-medicatie kan verminderen.

Glucarpidase kan ook de blootstelling aan andere folaatanalogen (zoals foliumzuur) remmen of folaatanaloge metabole remmers verminderen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij mens en dier geen gegevens. Methotrexaat is gecontra-indiceerd bij zwangere vrouwen vanwege teratogene en genotoxische effecten. Naar verwachting zal glucarpidase geen extra risico geven bij vrouwen die reeds methotrexaat gebruiken.

Advies: Gebruik alleen op strikte indicatie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Een risico voor de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van glucarpidase of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn voor dit middel geen klinisch relevantie contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer de nierfunctie en methotrexaatplasmaconcentratie bij start van de behandeling en blijf deze controleren gedurende behandeling met hoge doses methotrexaat.

Hogedrukvloeistofchromatografie (HPLC) wordt aanbevolen als methode voor het meten van methotrexaatconcentraties na toediening van glucarpidase. Daarnaast is het advies om de dosis folinezuur die binnen 48 uur na glucarpidasetoediening wordt gebruikt te baseren op de methotrexaatconcentratie in een monster dat vóór de toediening van glucarpidase werd afgenomen. Binnen 48 uur na de toediening van glucarpidase zijn de per immunoassay bepaalde methotrexaatconcentraties mogelijk niet betrouwbaar.

Zet ondersteunende zorg die bij het begin van de methotrexaattoediening was gestart, zoals hydratie en alkalisatie van de urine, voort in overeenstemming met de lokale behandelrichtlijnen. Glucarpidase maakt bestaande nierschade of nierfalen dat ontstaat als gevolg van methotrexaat niet ongedaan, maar verwijdert methotrexaat om het risico op verdere niertoxiciteit te verminderen.

Onderzoeksgegevens: er zijn geen gegevens beschikbaar over toepassing bij kinderen < 4 weken.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met glucarpidase contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Glucarpidase is een recombinant bacterieel enzym dat het carboxylterminale glutamaatresidu uit folinezuur en structureel verwante moleculen, zoals methotrexaat, hydrolyseert. Glucarpidase zet methotrexaat om in zijn inactieve metabolieten 4-deoxy-4-amino-N10- methylpteroïnezuur (DAMPA) en glutamaat. Omdat zowel DAMPA als glutamaat door de lever wordt gemetaboliseerd, biedt glucarpidase tijdens behandeling met een hoge dosis methotrexaat bij patiënten met een verminderde nierfunctie een alternatieve route voor eliminatie van methotrexaat. Bij de meeste patiënten in klinisch onderzoek waren de DAMPA-concentraties binnen 48 uur na toediening van glucarpidase gedaald tot minder dan 1 micromol/l. Glucarpidase passeert vanwege de molecuulgrootte het celmembraan niet en werkt daarom de intracellulaire anti-neoplastische effecten van een hoge dosis methotrexaat niet tegen.

Kinetische gegevens

V d 0,05 l/kg.
Metabolisering Afbraak tot kleine peptiden en aminozuren.
T 1/2el 5,6–9 uur.
Overig Er is geen formele evaluatie uitgevoerd naar het effect van leeftijd op de farmacokinetiek van glucarpidase.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

glucarpidase hoort bij de groep detoxificantia bij oncolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links