methylergometrine

Samenstelling

Methergin (waterstofmaleaat) Novartis Pharma bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
0,2 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 1 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

methylergometrine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Methylergometrine kan bij bloedingen post partum worden voorgeschreven.

Indicaties

  • Actieve behandeling van de nageboorteperiode (om het loskomen van de placenta te bevorderen en bloedverlies te voorkomen).
  • Behandeling van uterusatonie of uterusbloeding tijdens en na verwijdering van de placenta, na een sectio caesarea of na een abortus.
  • Behandeling van subinvolutio uteri, lochiometra en bloedingen tijdens de kraamperiode.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Actieve behandeling in de nageboorteperiode:

Volwassenen:

Bij voorkeur i.m.: 0,2 mg (= 1 ml). Bij langzame i.v. toediening: 0,1–0,2 mg (= 0,5–1 ml) na passeren van de voorste schouder of uiterlijk onmiddellijk na de geboorte. De verwijdering van de placenta, die meestal na de eerste krachtige uteruscontractie na de injectie is komen los te liggen, moet worden ondersteund door manuele druk op de buik.

Geboorte onder algehele anesthesie:

Volwassenen:

I.v. langzaam 0,2 mg (= 1 ml).

Uterusatonie/uterusbloeding:

Volwassenen:

Bij voorkeur i.m. 0,2 mg (= 1 ml), eventueel i.v. langzaam 0,1–0,2 mg (= 0,5–1 ml). Zo nodig elke 2–4 uur herhalen, max. 5 doses binnen 24 uur.

Subinvolutio, lochiometra, bloedingen tijdens de kraamperiode:

Volwassenen:

s.c. of i.m. 0,1–0,2 mg (= 0,5–1 ml), zo nodig driemaal per dag.

Bij i.v. toediening langzaam (in > 60 s) toedienen onder controle van de bloeddruk. Intra- en periarteriële injectie vermijden.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): hoofdpijn, hypertensie, huiduitslag, buikpijn (door uteruscontracties).

Soms (0,1-1%): duizeligheid, convulsies, pijn in de borststreek, hypotensie, misselijkheid, braken, overmatig transpireren.

Zelden (0,01-0,1%): brady- of tachycardie, palpitaties, vasoconstrictie, vasospasme.

Zeer zelden (< 0,01%): hallucinaties, myocardinfarct, coronaire arteriespasme, tinnitus, tromboflebitis, verstopte neus, diarree, spierspasmen, anafylactische reacties.

Verder zijn gemeld: paresthesie, ventrikelfibrilleren, angina pectoris, AV-blok.

Interacties

Gelijktijdig gebruik met sterke CYP3A-remmers (zoals macrolide antibiotica, HIV-remmers, azolen) of triptanen is gecontra-indiceerd. Methylergometrine pas ten minste 6–24 uur na een triptaan toedienen; pas een triptaan gebruiken ten minste 24 uur na methylergometrine toediening.

Matige CYP3A4-remmers (zoals cimetidine en grapefruitsap) kunnen de blootstelling aan methylergometrine verhogen.

Sterke CYP3A4-inductoren (zoals rifampicine) kunnen het effect van methylergometrine verminderen.

Methylergometrine kan de vasoconstrictieve effecten van andere middelen zoals sympathicomimetica of andere ergot-alkaloïden versterken; wees voorzichtig bij gelijktijdige toediening van bromocriptine tijdens het puerperium.

Bètablokkers kunnen het vasoconstrictieve effect van ergot-alkaloïden versterken.

Methylergometrine kan het effect van nitroglycerine en andere middelen tegen angina pectoris verminderen.

Anesthetica zoals halothaan en methoxyfluraan kunnen de uterotone werking verminderen.

Wees voorzichtig bij combinatie met prostaglandinen omdat deze de contractie van het myometrium bevorderen.

Zwangerschap

Farmacologisch effect: Sterke uterotone werking.
Advies: Tijdens zwangerschap, ontsluitings- en uitdrijvingsperiode tot aan de geboorte van de eerste schouder is gebruik gecontra-indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Farmacologisch effect: Kan de lactatie onderdrukken, door verlaging van het prolactinegehalte. Er zijn meldingen van het optreden van verhoogde bloeddruk, brady- of tachycardie, braken, diarree, rusteloosheid en convulsies bij zuigelingen van wie de moeder meerdere dagen methylergometrine had gebruikt. Deze symptomen verdwenen na staken van de medicatie.
Advies: Bij een eenmalige dosis of bij kort gebruik vlak na de bevalling (tijdens de colostrum-fase) wordt geen nadelig effect bij het kind verwacht. Bij gebruik gedurende meerdere dagen: het geven van borstvoeding ontraden tot ten minste 12 uur na de laatste dosering.

Contra-indicaties

  • primaire of secundaire weeënzwakte of inleiding van de partus;
  • ernstige hypertensie;
  • (pre-)eclampsie;
  • oblitererende vaatziekten (incl. ischemische hartziekte);
  • sepsis;
  • overgevoeligheid voor ergot-alkaloïden.

Zie voor meer contra-indicaties de rubrieken Zwangerschap en Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij actieve behandeling van de nageboorteperiode is obstetrische controle noodzakelijk.

Dient in het bijzonder bij stuitligging pas na de geboorte te worden gegeven; bij meerlinggeboorten pas nadat het laatste kind is geboren.

Wees voorzichtig bij lichte of matige hypertensie en gestoorde lever- of nierfunctie.

Bij (risicofactoren voor) cardiovasculaire aandoeningen is er meer kans op myocardischemie en -infarct.

Overdosering

Symptomen
misselijkheid, braken, hyper- of hypotensie, gevoelloosheid, tintelingen en pijn in de extremiteiten, ademhalingsdepressie, convulsies, coma. Bij onopzettelijke toediening aan pasgeboren kinderen: ademhalingsdepressie, convulsies, cyanose, oligurie, encefalopathie met verschijnselen als prikkelbaarheid, agitatie en lethargie.

Neem voor informatie over een vergiftiging met methylergometrine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Semisynthetisch derivaat van het natuurlijke ergometrine met een sterk activerende werking op glad spierweefsel en het verhoogt de basale spanning, frequentie en amplitude van de ritmische contracties. Methylergotamine is een sterk werkzaam uterotonicum; de uterus reageert vooral sterk in de terminale fase van de zwangerschap en post partum. Vergeleken met de alkaloïden uit de ergotaminegroep is het effect op de perifere vaten zwak en wordt de bloeddruk zelden verhoogd. Methylergometrine werkt als partiële agonist en antagonist op serotonerge, dopaminerge en alfa-adrenerge receptoren. Werking: i.v. na 30–60 s, i.m. na 2–5 min. Werkingsduur: 4–6 uur.

Kinetische gegevens

T max0,2-0,6 uur (i.m.).
V d0,6-1,0 l/kg.
Eliminatievnl. via de gal met de feces.
T 1/2el2,0-4,6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

methylergometrine hoort bij de groep uterotonica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links