odevixibat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Bylvay (als sesquihydraat) Bijlage 2 Aanvullende monitoring Albireo AB

Toedieningsvorm
Capsule, hard
Sterkte
200 microg, 400 microg, 600 microg, 1200 microg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

odevixibat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Odevixibat kan de jeuk bij patiënten van 6 maanden of ouder met progressieve familiaire intrahepatische cholestase verminderen (met uitzondering van PFIC2 subtype BSEP3).

Aan de vergoeding van odevixibat zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

Progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PFIC) bij volwassenen en kinderen ≥ 6 maanden.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Progressieve familiaire intrahepatische cholestase (PIFC)

Volwassenen en kinderen ≥ 6 maanden

Startdosering: 40 microg/kg lichaamsgewicht 1×/dag 's ochtends. Voor een overzicht van het aantal benodigde capsules per lichaamsgewicht, zie rubriek 4.2, tabel 1 en 2 van de betreffende officiële productinformatie op de website van het CBG, te raadplegen via de rubriek 'Zie ook' onderaan deze pagina.

Onderhoudsdosering: Als na 3 maanden ononderbroken behandeling geen adequate klinische respons is bereikt, zo nodig de dosis verhogen tot 120 microg/kg lichaamsgewicht 1×/dag 's ochtends, max. 7200 microg/dag. Als er na 3 maanden ononderbroken behandeling geen behandelvoordeel is vastgesteld, overwegen de behandeling te staken.

Een gemiste dosis zo snel mogelijk inhalen, zonder de éénmaaldaagse dosis te overschrijden.

Bij een licht tot matig verminderde nierfunctie is een dosisaanpassing niet nodig. Er zijn geen klinische gegevens voor patiënten met een matige of ernstige nierfunctiestoornis, maar gezien de lage systemische blootstelling en het feit dat odevixibat niet wordt uitgescheiden in urine, is het effect van een nierfunctiestoornis naar verwachting klein.

Bij een licht tot matig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 5-9) is een dosisaanpassing niet nodig. Gebruik bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15) is niet onderzocht; overweeg periodieke leverfunctietests.

Toediening: De capsules 's ochtends heel innemen, met of zonder voedsel. De capsules mogen geopend worden; meng vervolgensdebolletjes voorzichtig met een beetje zacht voedsel (koud of op kamertemperatuur) en neem in. Drink na inname een glas water.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): (hemorragische) diarree, (boven)buikpijn. Hepatomegalie.

Interacties

De opname van in vet oplosbare vitaminen (A, D, E, K) en geneesmiddelen kan verminderd zijn. In klinisch onderzoek werd soms verlaagde spiegels van in vet oplosbare vitaminen waargenomen, controleer de spiegels. In onderzoek naar interacties met lipofiel oraal combinatieanticonceptivum met ethinylestradiol en levonorgestrel werd geen klinisch relevante interactie gezien.

Odevixibat is een substraat voor Pgp. Gelijktijdige gebruik met itraconazol (Pgp-remmer) leidde tot een niet-klinisch relevante toegenomen systemische blootstelling van odevixibat (50-60%).

Odevixibat is een remmer van CYP3A4/5.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens; bij dieren is reproductietoxiciteit gebleken.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer vooraf de leverfunctiewaarden (ALAT, ASAT, γGT, AF en totaal bilirubine) en volgens de standaard klinische praktijk. Overweeg om bij verhoogde leverfunctiewaarden tijdens de behandeling vaker de leverfunctie te controleren. In klinisch onderzoek werd soms verhoogde leverfunctiewaarden waargenomen.

Controleer vooraf de INR en spiegels van vitamine A, D, E. Zie ook de rubriek Interacties.

Als het galzoutexportpomp (BSEP)-eiwit volledig afwezig is of niet functioneert (zoals bij PFIC2, subtype BSEP3), dan reageren deze patiënten niet op de behandeling met odevixibat.

Voor het werkingsmechanisme van odevixibat is het nodig dat de enterohepatische kringloop van galzuren en het transport van galzout naar de galkanaaltjes in stand blijft. Aandoeningen, geneesmiddelen of operatieve procedures die de kringloop, het transport of de gastro-enterale motiliteit verstoren, kunnen de werkzaamheid van odevixibat verminderen.

Zorg voor voldoende vochtinname bij episoden van diarree, om dehydratie te voorkomen.

Onderzoeksgegevens

  • De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 6 maanden is niet vastgesteld;
  • Er zijn geen of relatief weinig klinische gegevens bekend bij andere PFIC-subtypen dan 1 en 2.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met odevixibat contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Reversibele, selectieve remmer van het ileaal galzuurtransporteiwit (IBAT). Lokale werking in het distale ileum, door de heropname van galzuren te remmen en klaring van galzuren via het colon te verhogen. Hierdoor daalt de serumconcentratie van galzuren.

Kinetische gegevens

Resorptie minimaal.
F < 1%
T max 1–5 uur.
Eiwitbinding > 99%.
V d 40,3-43,7 l/kg.
Metabolisering minimaal
Eliminatie voornamelijk ongewijzigd (97%) en met de feces (83%); < 0,002% met de urine.
T 1/2el ca. 2,5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

odevixibat hoort bij de groep galtherapeutica, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links