roflumilast

Samenstelling

Daxas Bijlage 2Aanvullende monitoring AstraZeneca bv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
500 microg
Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
250 microg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

roflumilast vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij COPD zijn de belangrijkste stappen bij de behandeling: stoppen met roken en voldoende bewegen. In eerste instantie (bij een lichte ziektelast) start met een kortwerkende luchtwegverwijder: ipratropium of een β2-sympathicomimeticum. Bij aanhoudende klachten en/of exacerbaties is onderhoudsbehandeling met een langwerkende luchtwegverwijder (parasympathicolyticum, β2-sympathicomimeticum) aangewezen. Bij frequente ernstige exacerbaties (≥ 2 behandelingen/jaar of ≥ 1 ziekenhuisopname/jaar) kan naast de langwerkende luchtwegverwijder een proefbehandeling met inhalatiecorticosteroïden worden gestart. Bij de keuze van een inhalator spelen patiëntgebonden factoren, zoals coördinatie en inspiratiekracht, een belangrijke rol voor het behalen van een optimaal effect. Bij ernstig COPD geassocieerd met chronische bronchitis én een voorgeschiedenis van frequente exacerbaties, kan roflumilast, toegevoegd aan een langwerkende luchtwegverwijder, een alternatief zijn voor inhalatiecorticosteroïden in combinatie met een langwerkende luchtwegverwijder. De effectiviteit en bijwerkingen op lange termijn zijn onbekend. Behandeling moet plaatsvinden onder leiding van een arts met ervaring in de behandeling met roflumilast.

Aan de vergoeding van roflumilast zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

  • Onderhoudsbehandeling van ernstige COPD (FEV1 postbronchodilatator < 50% van de voorspelde waarde) geassocieerd met chronische bronchitis bij volwassenen met een voorgeschiedenis van frequente exacerbaties, als toevoeging aan een behandeling met bronchusverwijders.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ernstig COPD:

Volwassenen (incl. ouderen):

Startdosering: 250 microg 1×/dag gedurende 28 dagen.

Onderhoudsdosering: 500 microg 1×/dag. Het kan enkele weken duren voordat een klinisch effect merkbaar is. Er is ervaring met een behandelduur van max. 1 jaar.

De startdosering van 250 microg/dag is een subtherapeutische dosis en alleen bedoeld om bijwerkingen te verminderen en vroegtijdig staken tegen te gaan.

Bij nierfunctiestoornis: een dosisaanpassing is niet nodig.

Bij leverfunctiestoornis: wees voorzichtig bij milde leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 5-6), vanwege onvoldoende gegevens. Gecontra-indiceerd bij matige tot ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 7-15).

De tablet elke dag op hetzelfde tijdstip innemen met water, met of zonder voedsel.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): slapeloosheid (vooral bij patiënten ≥ 75 jaar met een lichaamsgewicht < 60 kg), hoofdpijn. Misselijkheid, buikpijn, diarree, verminderde eetlust, gewichtsverlies.

Soms (0,1-1%): palpitaties. Overgevoeligheidsreacties, huiduitslag. Angst, tremor, vertigo, duizeligheid. Gastritis, braken, gastro-oesofageale reflux, dyspepsie. Spierspasme en –zwakte, spierpijn, rugpijn. Malaise, asthenie, vermoeidheid.

Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem. Suïcidaal gedrag, depressie, zenuwachtigheid, paniekaanval. Smaakstoornissen. Luchtweginfecties. Haematochezia, obstipatie. Gynaecomastie. Urticaria. Stijging van leverenzymwaarden, creatinekinasespiegel (CK).

Bij gelijktijdig gebruik met een parasympathicolyticum treedt vaker gewichtsverlies, verminderde eetlust, hoofdpijn en depressie op.

Interacties

Vanwege onvoldoende klinische gegevens en ervaring wordt gelijktijdig gebruik met theofylline en immunosuppressieve geneesmiddelen (bv. methotrexaat, azathioprine, TNF–α-blokker of langdurig gebruikte orale corticosteroïden) afgeraden.

Gelijktijdig gebruik met CYP1A2/2C19/3A4-remmers cimetidine en fluvoxamine resulteerden in stijgingen van de totale PDE4-remmende activiteit met respectievelijk 47% en 59%.

Het gebruik van rifampicine of andere sterke cytochroom-P450 induceerders (zoals fenobarbital, carbamazepine, fenytoïne) kan de therapeutische werkzaamheid van roflumilast verminderen met 60%.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren is bij toxische doses reproductietoxiciteit gebleken.
Advies: Gebruik ontraden.
Overig: Vruchtbare vrouwen dienen adequate anticonceptie toe te passen.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.
Advies: Het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • matige tot ernstige leverfunctiestoornissen (Child-Pughscore 7–15).

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer bij ondergewicht regelmatig het lichaamsgewicht. Staak de behandeling met roflumilast bij onverklaarbaar en klinisch zorgwekkend gewichtsverlies.

Wees voorzichtig bij meer kans op psychiatrische stoornissen, omdat suïcidaal gedrag is gemeld; instrueer de patiënt alle veranderingen in gedrag of stemming te melden en staak de behandeling als patiënten nieuwe of verergerde psychiatrische symptomen krijgen.

De kans op slaapstoornissen (met name slapeloosheid) neemt toe bij patiënten die bij aanvang een lichaamsgewicht hebben van < 60 kg. Bij deze patiënten is de totale PDE4-remmende activiteit hoger.

Vanwege onvoldoende gegevens wordt het gebruik bij ernstige acute infectieziekten, bij congestief hartfalen (NYHA-klassen III en IV), bij ernstige immunologische ziekten (zoals HIV-infectie, multipele sclerose, lupus erythematodes, progressieve multifocale leuko-encefalopathie (PML)) en bij kanker (behalve bij basaalcelcarcinoom) afgeraden; er is relatief weinig ervaring van het gebruik bij mogelijk latente infecties zoals tuberculose, virale hepatitis en virale herpes infecties (waaronder ook herpes zoster).

Eigenschappen

Roflumilast is een fosfodiësterase-4-remmer (PDE4-remmer). PDE-4 is een metaboliserend cyclisch adenosinemonofosfaat (cAMP)-enzym dat aanwezig is in humane ontstekingscellen, met name macrofagen, eosinofielen en neutrofielen, die een rol spelen in de pathogenese van COPD. PDE4-remmers veroorzaken een toename van c-AMP en een activering van proteïnekinase A. Door fosforylering en inactivering van transcriptiefactoren neemt het ontstekingsproces af. Werking: na enkele weken.

Kinetische gegevens

Fca. 80%.
T maxca. 1 uur (roflumilast), 8 uur (N-oxide metaboliet). De ‘steady state’-plasmaconcentratie van roflumilast wordt na ca. 4 dagen bereikt, die van de N-oxide metaboliet na ca. 6 dagen.
V dca. 2,9 l/kg.
Eiwitbinding99% (roflumilast), 97% (N-oxide metaboliet).
Metaboliseringuitgebreid o.a. via CYP1A2 en CYP3A4, o.a. tot de actieve N-oxide metaboliet. De AUC van deze metaboliet is ca. 10× zo groot als die van roflumilast. Deze metaboliet is als belangrijkste verantwoordelijk voor de PDE4-remmende activiteit.
Eliminatieca. 20% met de feces, ca. 70% met de urine als inactieve metabolieten.
T 1/2ca. 17 uur (roflumilast), 30 uur (N-oxide metaboliet).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

roflumilast hoort bij de groep fosfodiësterase-4 remmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links