tocofersolan

Samenstelling

Vedrop (als tocofersolan) XGVSAanvullende monitoring Orphan Europe SARL

Toedieningsvorm
Oplossing
Sterkte
50 mg/ml

Komt overeen met 74,5 IE tocoferol per ml. Conserveermiddelen: methyl- en ethylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tocofersolan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor tocofersolan is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Vitamine E-deficiëntie door digestieve malabsorptie bij kinderen met congenitale of erfelijke chronische cholestase, vanaf de geboorte (voldragen pasgeborene) tot de leeftijd van 18 jaar.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Chronische cholestase bij kinderen:

Kinderen tot 18 jaar:

De dosering aanpassen aan de vitamine E-plasmaspiegel. 0,34 ml/kg/dag (= 17 mg/kg/dag d-α-tocoferol) in de vorm van tocofersolan.

De oplossing toedienen met de meegeleverde spuit, met of zonder water.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): diarree.

Soms (0,1-1%): asthenie, hoofdpijn, alopecia, pruritus, huiduitslag. Afwijkend serumnatrium en -kalium, toename transaminasen.

Interacties

Tocofersolan kan, door remming van P–glycoproteïne, de absorptie van andere vetoplosbare vitaminen (A, D, K) of van lipofiele geneesmiddelen (bv. corticosteroïden, antihistaminica, ciclosporine, tacrolimus) doen toenemen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Kiezen tussen het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding.

Contra-indicaties

Prematuren.

Waarschuwingen en voorzorgen

De biologische beschikbaarheid van vitamine E uit de oplossing verschilt van die uit andere preparaten. Controleer de vitamine E-plasmaspiegel tijdens ten minste de eerste 3 maanden maandelijks en daarna regelmatig; pas zo nodig de dosering aan.

Controleer de nierfunctie en de serumosmolariteit. Voorzichtigheid en extra controle zijn geboden bij gestoorde lever- en nierfunctie.

Controleer bij vitamine K deficiënte patiënten de INR: pas zo nodig tijdens en na de behandeling de dosering van het antistollingsmiddel aan.

Overdosering

Symptomen
Maag-darmstoornissen, creatinurie, verlaagde trombocytenaggregatie, leververgroting, slechte wondgenezing, necrotiserende enterocolitis en bacteriële sepsis. Bij langdurig gebruik van hoge doses vitamine E: tromboflebitis, longembolie, hypertensie, extreme vermoeidheid, gynaecomastie, nierinsufficiëntie, vaginale bloeding, hoofdpijn, hypoglykemie, stomatitis, urticaria en visusstoornissen.

Eigenschappen

Tocofersolan is een pro-drug die wordt omgezet in de actieve metaboliet d-α-tocoferol. α-Tocoferol (vitamine E) is een antioxidant. Het gaat de peroxidatie van meervoudig onverzadigde vetzuren tegen en is o.a. van belang voor de stabiliteit en de integriteit van de celmembranen. Deficiëntieverschijnselen komen vooral bij kinderen voor en zijn neurologisch van aard.

Kinetische gegevens

Resorptieals α-tocoferol, wisselend. Opslag: in vetweefsel.
Metaboliseringtocofersolan wordt in de darm gehydrolyseerd. α-Tocoferol wordt in de lever geglucuronideerd.
Eliminatievnl. via de gal (75%), met de feces.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

tocofersolan hoort bij de groep vitamine e-groep.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links