Samenstelling

Azarga Novartis Europharm ltd.

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Verpakkingsvorm
flacon 5 ml

Bevat per ml: brinzolamide 10 mg (1%) , timolol (als maleaat) 5 mg (0,5%). Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Behandeling van glaucoom dient door een oogarts te gebeuren. Glaucoom wordt medicamenteus vooral behandeld met plaatselijk toegediende middelen.

Bij open-kamerhoekglaucoom zijn oogdruppels met timolol of een prostaglandine-analogon de eerstekeusbehandeling. Bij onvoldoende effect of bij intolerantie voor een van beide middelen wordt eerst het andere middel van de eerstekeusbehandeling als monotherapie aanbevolen. Alternatieven voor bovenstaande monotherapie zijn monotherapie met een lokale koolzuuranhydraseremmer, een andere β-blokker of α2-agonist. Wanneer monotherapie onvoldoende effect heeft, worden geneesmiddelen met verschillende aangrijpingspunten gecombineerd. Als er meer dan twee middelen nodig zijn, is een laserbehandeling of operatie te overwegen.

Bij nauwe-kamerhoekglaucoom kiest men voor een laserbehandeling en/of een operatie, ondersteund door een medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Verlaging van de intra-oculaire druk (IOD) bij volwassenen met open-kamerhoekglaucoom of oculaire hypertensie waarbij monotherapie onvoldoende daling van de intra-oculaire druk geeft.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Open-kamerhoekglaucoom en oculaire hypertensie:

Volwassenen:

1 druppel 2×/dag in het aangedane oog. Dit is tevens de maximale dosis.

Als een dosis wordt vergeten, behandeling volgens schema voortzetten met de volgende dosis.

Wanneer wordt overgeschakeld van een ander antiglaucoommiddel naar dit middel, het gebruik van het andere middel staken en de volgende dag starten met dit middel.

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

De oogdruppelsuspensie schudden voor gebruik.

Bijwerkingen

Lokaal: Vaak (1-10%): oogklachten (irritatie, pijn, wazig zien), keratitis punctata. Dysgeusie.

Soms (0,1-1%): oogklachten (jeuk, corpus-alienumgevoel, droogte), afscheiding, keratitis, oculaire en conjunctivale hyperemie.

Zelden (0,01-0,1 %): corneale erosie, 'flare' in voorste oogkamer, fotofobie, verhoogde traanproductie, sclerale hyperemie, erytheem aan het ooglid, schilferige ooglidrand.

Verder is gemeld: ooglidoedeem, verminderd zicht.

Systemisch: Vaak (1-10%): verlaagde hartfrequentie.

Soms (0,1-1%): Hypotensie. Hoesten. Malaise. Verlaagd aantal witte bloedcellen. Verhoogd serumkalium, verhoogd serumlactaatdehydrogenase. Bloed in urine.

Zelden (0,01-0,1 %): insomnia. Orofaryngeale pijn, rinorroe.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheid, anafylactische shock. Hypertensie, pijn op de borst. Dyspneu. Depressie. Hoofdpijn, duizeligheid. Epistaxis. Droge mond, hoge buikpijn, misselijkheid, diarree. Erytheem, huiduitslag, alopecia. Myalgie. Vermoeidheid.

Meer informatie:

Interacties

Gelijktijdige toediening met orale koolzuuranhydraseremmers wordt ontraden, omdat systemische effecten (zuur-baseverstoring) kunnen worden versterkt. Brinzolamide wordt hoofdzakelijk via CYP3A4 gemetaboliseerd. Gelijktijdig gebruik van sterke CYP3A4-remmers zoals ketoconazol, itraconazol, clotrimazol of ritonavir kan verhoging van de plasmaconcentraties geven, maar dit leidt waarschijnlijk niet tot accumulatie omdat brinzolamide hoofdzakelijk onveranderd via de nier wordt uitgescheiden.

Bij gelijktijdig gebruik van timolol met orale β-blokkers, calciumantagonisten, klasse I anti-aritmica, amiodaron, parasympathicomimetica, digoxine of inhalatieanaesthetica kan een additief effect – zowel lokaal als systemisch – optreden met onder andere hypotensie en/of bradycardie. CYP2D6-remmers (zoals kinidine, fluoxetine en paroxetine) kunnen de plasmaconcentratie van timolol verhogen. Gelijktijdig gebruik van β-blokkers en clonidine vergroot het risico van bradycarde ritmestoornissen. Een hypertensieve reactie na abrupt stoppen met clonidine kan worden versterkt bij gebruik van β-blokkers. De meeste niet-selectieve β-blokkers verhogen de frequentie en de ernst van hypoglykemie bij gebruik van insuline en/of orale bloedglucoseverlagende middelen. Een enkele keer is mydriase gemeld na gelijktijdige toediening met adrenaline (epinefrine). Het gebruik van twee of meer lokale β-blokkers of twee of meer lokale koolzuuranhydraseremmers wordt eveneens ontraden.

Zwangerschap

Teratogenese: Brinzolamide: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren is na systemische hoge doses reproductietoxiciteit gebleken. Timolol: Bij ca. 100 beschreven zwangerschappen waarbij timolol gebruikt werd (m.n. in case series), is geen toegenomen risico op aangeboren afwijkingen gezien. Er zijn geen aanwijzingen voor een groter risico op aangeboren afwijkingen bij gebruik van systemische β-blokkers.
Farmacologisch effect: Systemisch toegepaste β-blokkers kunnen in het laatste trimester of tijdens de partus bij foetus of pasgeborene farmacologische effecten geven zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Bij gebruik van de oogdruppels is de systemische blootstelling (timolol, brinzolamide) gering, desondanks zijn de beschreven effecten (β-blokkers) niet uit te sluiten.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt. Controleer op farmacologische effecten bij de foetus of pasgeborene, zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Door de traanbuis korte tijd (1–3 minuten) dichtgedrukt te houden na toediening van de oogdruppel kan de systemische resorptie beperkt worden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Brinzolamide: Onbekend; ja, bij dieren (minimale hoveelheden). Timolol: Ja, in geringe mate. De systemische blootstelling aan brinzolamide en timolol vanuit de oogdruppel bij de moeder is laag, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling via de moedermelk onwaarschijnlijk zijn.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • reactieve luchtwegaandoeningen met inbegrip van (actuele of doorgemaakte) astma bronchiale en andere ernstige obstructieve longaandoeningen;
  • manifest harfalen, cardiogene shock, tweede- of derdegraads AV-blok zonder pacemaker, sinusbradycardie, sick-sinus-syndroom, sinoatriaal blok;
  • ernstige nierfunctiestoornis (CrCl < 30 ml/min);
  • hyperchloremische acidose;
  • ernstige allergische rinitis;
  • overgevoeligheid voor sulfonamiden of andere β–blokkers.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij patiënten met ernstige lever- of nierfunctiestoornissen aangezien er meer kans is op systemische bijwerkingen. Wees voorzichtig bij kans op renale insufficiëntie vanwege het mogelijke risico van metabole acidose. Kritische evaluatie is noodzakelijk bij ernstige cardiovasculaire stoornissen (zoals coronaire hartziekte, Prinzmetal-angina en hartfalen) en hypotensie. Wees voorzichtig bij cerebrale insufficiëntie, perifere circulatiestoornissen, eerstegraads AV-blok, milde/matige COPD, labiele diabetes/spontane hypoglykemie en aandoeningen van de cornea. β-Blokkers kunnen symptomen van hypoglykemie en hyperthyreoïdie maskeren. Patiënten die vermoedelijk thyreotoxicose ontwikkelen daarom nauwlettend observeren. Wees voorzichtig bij actieve oogontsteking en risicofactoren voor iritis en uveïtis. Overlijden door bronchospasmen bij astma is waargenomen na toediening van sommige oftalmische β-blokkers. Bij een voorgeschiedenis van atopie of ernstige anafylactische reactie op allergenen kan tijdens gebruik van een β-blokker een versterkte reactie optreden bij herhaalde blootstelling aan die allergenen. Een opgetreden anafylaxie is vaak matig of slecht te beïnvloeden met de gebruikelijke hoeveelheid adrenaline. Na filtratie-ingrepen is bij toepassing van kamerwaterremmende therapie (timolol, acetazolamide) loslating van de choroidea gemeld. Wees voorzichtig bij myasthenia gravis vanwege toename van de spierzwakte zich uitend in ptosis en diplopie. Koolzuuranhydraseremmers kunnen het vermogen verminderen om taken uit te voeren die mentale oplettendheid en/of fysische coördinatie vereisen. β-Blokkers verminderen de traanvochtsecretie, waardoor contactlenzen minder goed worden verdragen. Bij droge ogen of een beschadigde cornea is toezicht vereist, omdat het conserveermiddel benzalkoniumchloride bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie kan veroorzaken. Benzalkoniumchloride kan tevens zachte contactlenzen doen verkleuren; draag daarom geen zachte contactlenzen, harde contactlenzen pas 15 minuten na indruppelen indoen. De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen is niet vastgesteld.

Overdosering

Bij accidentele orale inname door (kleine) kinderen kunnen systemische effecten optreden, zie het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Brinzolamide is een sulfonamide en een koolzuuranhydrase(II)remmer. Timolol is een lipofiele niet-selectieve β-blokker zonder intrinsieke sympathicomimetische activiteit en met een geringe membraanstabiliserende werking. De kamerwaterproductie vermindert, via twee verschillende werkingsmechanismen, waardoor de intra-oculaire druk daalt (zonder pupilvernauwing). Werking: na 20–30 min, max. na 1–2 uur (timolol). Werkingsduur: 24 uur (timolol).

Kinetische gegevens

Overig in geval van systemische resorptie: cumulatie in rode bloedcellen door binding aan koolzuuranhydrase II (brinzolamide).
Metaboliseringvia verschillende CYP-enzymsystemen en hoofdzakelijk CYP3A4 tot minder actieve metaboliet (brinzolamide), via vnl. CYP2D6 tot inactieve metabolieten (timolol).
Eliminatie brinzolamide: 60% via renale excretie, 20% van de dosis wordt als metaboliet teruggevonden. Na staken van de behandeling treedt een snelle niet-lineaire daling op van de hoeveelheid werkzame stof uit de rode bloedcellen. Timolol: vnl. via de nieren, 20% van de dosis wordt in de vorm van metaboliet in de urine uitgescheiden.
T 1/26 mnd. (brinzolamide), ca. 5 uur (timolol).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

brinzolamide/timolol hoort bij de groep koolzuuranhydrase(II)-remmer met bètablokker.