Samenstelling

Cernevit XGVS Baxter bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon: retinol(palmitaat) 3500 IE, thiamine 3,51 mg, riboflavine (als natriumfosfaat) 4,14 mg, nicotinamide 46 mg, pyridoxine (als hydrochloride) 4,53 mg, pantotheenzuur 17,25 mg, biotine 0,069 mg, foliumzuur 0,414 mg, cyanocobalamine 6 microg, ascorbinezuur 125 mg, colecalciferol 220 IE, α-tocoferol 10,2 mg. Bevat tevens: glycocholzuur, soja-eiwitten.

Soluvit N XGVS Fresenius Kabi Nederland bv

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon: thiamine 2,5 mg, riboflavine (als natriumfosfaat) 3,6 mg, nicotinamide 40 mg, pyridoxine (als hydrochloride) 4,0 mg, pantotheenzuur 15 mg, biotine 0,060 mg, foliumzuur 0,4 mg, cyanocobalamine 5 microg, ascorbinezuur 100 mg. Bevat tevens: glycine, methylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Een combinatie van vitaminen kan als onderdeel van totale parenterale voeding worden gebruikt ('all in one'-voeding). De Commissie wijst erop dat in Cernevit vitamine K ontbreekt. Soluvit N bevat alleen de vitaminen B en C. In deze combinatiepreparaten zijn de hoeveelheden van de individuele vitaminen voldoende om de normale behoefte te dekken.

Indicaties

I.v.-toediening van water- (en evt. vet)oplosbare vitaminen indien orale toediening gecontra-indiceerd, onmogelijk of ontoereikend is, zoals bij:

  • ernstige ondervoeding;
  • malabsorptie in het maag-darmkanaal;
  • parenterale voeding.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Als intraveneuze toediening van vitaminen noodzakelijk is:

Volwassenen en kinderen > 11 jaar:

1 flacon per dag langzaam i.v. (ten minste 10 minuten of per infuus). Bij een sterk verhoogde behoefte (bv. ernstige verbrandingen) kan tot driemaal de dagdosis worden toegediend.

Bijwerkingen

Anafylactische reacties door foliumzuur of thiamine zijn mogelijk. Zelden: stijging van de ALAT-waarde bij progressieve inflammatoire enterocolitis.

Interacties

Foliumzuur kan de bloedspiegel van fenytoïne verlagen en de werking van methotrexaat, trimethoprim en pyrimethamine verminderen.

Isoniazide, hydralazine en penicillamine antagoneren de werking van pyridoxine.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens onvoldoende gegevens. Bij dieren zijn retinol (vitamine A) en vitamine D3 in hoge doses schadelijk gebleken. Er zijn aanwijzingen dat retinol in hoge doseringen (≥ 25.000 IE/dag) foetale misvormingen kan veroorzaken.
Advies: Gebruik van een preparaat dat retinol of vitamine D3 bevat ontraden. Het preparaat met alleen vitamine B-complex en vitamine C kan in de bij zwangerschap aanbevolen doseringen van deze vitaminen worden gebruikt; de samenstelling van het preparaat is echter niet afgesteld op de zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (o.a. retinol).
Advies: Het gebruik van dit middel of het geven van borstvoeding ontraden. De veiligheid voor de zuigeling staat niet vast bij gebruik door de moeder van doseringen retinol ≥ 10.000 IE = 3000 microg = 3000 RE per dag (3 flacons Cernevit).

Contra-indicaties

  • kinderen < 11 jaar;
  • overgevoeligheid voor één of meerdere vitaminen of hulpstoffen (bv. soja of methylparahydroxybenzoaat) in het multivitamine preparaat.

Waarschuwingen en voorzorgen

Wees voorzichtig bij personen met overgevoeligheid voor pinda-eiwitten, omdat kruis-allergische reacties zijn waargenomen op het preparaat dat soja-eiwitten bevat. Fatale reacties met dit en met andere parenterale vitamineproducten zijn gemeld.

Om overdosis en toxische effecten, vooral van vitaminen A, D en E, te voorkomen, de klinische toestand en vitamineconcentraties in het bloed regelmatig controleren. De kans op hypervitaminose A en vitamine A-toxiciteit neemt bijvoorbeeld toe bij patiënten met:

  • eiwitondervoeding;
  • nier- of leverfunctiestoornis;
  • geringe lichaamslengte;
  • chronische behandeling;
  • chronisch overmatig alcoholgebruik.

Bij chronische nierinsufficiëntie is de vitamine A-concentratie in het lichaam verhoogd (cave: dialysepatiënten).

Leverfunctie: In verband met de aanwezigheid van glycocholzuur in sommige van de preparaten de leverfuncties controleren bij herhaalde en langdurige toediening bij hepatische icterus of intrahepatische galstuwing.

Voorzichtig zijn bij patiënten met symptomatische hypercalciëmie (kalkstenen, encefalopathie) veroorzaakt door een teveel aan vitamine D.

Bij gebruik bij progressieve inflammatoire enterocolitis de transaminasespiegels controleren.

Beïnvloeding van diagnostische testen door biotine is mogelijk, de kans hierop is groter bij nierinsufficiëntie, bij kinderen en bij gebruik van hogere doseringen, raadpleeg voor meer informatie hierover het laboratorium.

Overdosering

Symptomen
bij een normale nierfunctie geen intoxicatie-verschijnselen van de wateroplosbare vitaminen van het B-complex; de overmaat wordt met de urine uitgescheiden. Bij extreem hoge doses div. ongewenste effecten mogelijk, welke snel reversibel zijn. Van vitamine C in het algemeen geen andere problemen dan diarree en licht verhoogde diurese.

Voor meer informatie meer informatie over een vergiftiging met een multivitamine preparaat zie colecalciferol#overdosering, de stofmonografie vitamine D3 op toxicologie.org of de diverse monografieën via vergiftigingen.info (zoek op vitamine).

Eigenschappen

Combinaties van diverse samenstellingen van vitaminen, waaronder wateroplosbare (de B-vitaminen en vitamine C) en eventueel ook vetoplosbare vitaminen (A, D en E; en met uitzondering van vitamine K). Vitaminen zijn noodzakelijk voor o.a. de stofwisseling.

Kinetische gegevens

Metaboliseringwateroplosbare vitaminen worden op dezelfde wijze omgezet als indien afkomstig uit een oraal dieet. Colecalciferol: in de lever hydroxylering tot 25-hydroxycolecalciferol (= calcidiol). In deze vorm wordt het opgeslagen in vet- en spierweefsel, vervolgens naar behoefte voornamelijk in de nieren gehydroxyleerd tot het actieve 1,25-dihydroxycolecalciferol (= calcitriol) en bij een adequate calcitriolconcentratie tot 24,25-dihydroxycolecalciferol, dat minimale biologische activiteit heeft. Calcitriol wordt gemetaboliseerd tot 1,24,25-trihydroxycolecalciferol en calcitroïnezuur.
Eliminatiewateroplosbare vitaminen met de urine. Colecalciferol: als metabolieten vnl. met de feces, klein deel met de urine.
T 1/2elcolecalciferol: schijnbare eliminatiehalfwaardetijd ca. 50 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

multivitamine (parenteraal) hoort bij de groep vitaminen, combinatiepreparaten.