Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Glypressin (als acetaat) XGVS Ferring bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
0,1 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 8,5 ml

Terlipressine (acetaat) XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
0,12 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 8,5 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Zie voor de behandeling van bloedingen in tractus digestivus (2017), de betreffende richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen.

Indicaties

 • Acute behandeling van bloedingen in de tractus digestivus (m.n. van oesofagusvarices), als sprake is van een levensbedreigende situatie, waarbij een grote transfusiebehoefte bestaat.

Alleen Glypressin tevens:

 • Hepatorenaal syndroom (HRS) type 1, gekenmerkt door spontane acute nierinsufficiëntie, bij ernstige levercirrose met ascites.

Doseringen

Bij acute bloedingen van oesofagusvarices, terlipressine gebruiken totdat endoscopische therapie kan worden toegepast, daarna kan het als aanvullende behandeling worden gegeven.

Klap alles open Klap alles dicht

Bloedingen in de tractus digestivus (m.n. van oesofagusvarices)

Volwassenen

Glypressin (als acetaat): i.v.: begindosis 1,7 mg (= 2× ampul 8,5 ml) elke 4 uur. De behandeling 24 uur voortzetten nadat de bloeding onder controle is, maar tot maximaal 48 uur. Na de startdosis bij patiënten < 50 kg of bij optreden van bijwerkingen de dosis aanpassen tot 0,85 mg (= 1 ampul) elke 4 uur.

Terlipressine injectievloeistof (acetaat): i.v.: begindosis 1–2 mg (= 1–2 ampullen van 8,5 ml) afhankelijk van het lichaamsgewicht; bij een gewicht < 50 kg 1 mg; 50–70 kg 1,5 mg; > 70 kg 2 mg. Hierna zonodig elke 4–6 uur 1 mg toedienen (onafhankelijk van het lichaamsgewicht), in het algemeen gedurende 2–3 dagen. Maximaal 120 microg/kg lichaamsgewicht per dag.

Hepatorenaal syndroom

Volwassenen

Glypressin (als acetaat): i.v.: begindosis veelal 0,85 mg (= 1 ampul van 8,5 ml) elke 4-6 uur. Zo nodig verhogen tot max. 1,7 mg (= 2 ampullen van 8,5 ml) iedere 4 uur, indien het serumcreatinine niet minstens 25% afneemt na 3 dagen behandeling. De behandeling voortzetten tot daling van het serumcreatinine < 1,5 mg/dl (133 micromol/l). Indien deze daling niet wordt behaald, de behandeling staken binnen 14 dagen. Herbehandeling kan in zeldzame gevallen nodig zijn.

Geef als alternatief, om de kans op ernstige bijwerkingen te verminderen, continue i.v.-infusie met een begindosis van 2 mg/24 uur en verhoog tot max. 12 mg/24 uur.

Om lokale necrose op de injectieplaats te voorkomen de injectie intraveneus geven. Toedienen gedurende ten minste 1 minuut onder controle van bloeddruk, hartslag en vochtbalans.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): bradycardie, (supra)ventriculaire aritmie, aanwijzingen voor ischemie op een ECG. Hypertensie, hypotensie, perifere vasoconstrictie/ischemie, bleekheid (in het gezicht). Hoofdpijn. Diarree, buikkrampen.

Soms (0,1-1%): atriumfibrilleren, ventriculaire extrasystolen, tachycardie, verlengd QT-interval, 'torsade de pointes', acute bloeddrukstijging, pijn op de borst, angina pectoris, myocardinfarct, hartfalen, longoedeem. Darmischemie, perifere cyanose, opvliegers. Ademnood, bronchospasme, respiratoir falen (vaker bij HRS type 1). Misselijkheid, braken. Hyponatriëmie (indien de vochtbalans niet wordt gecontroleerd). Epileptische aanvallen. Lymfangitis. Uteriene hypertonie, uteriene ischemie. Necrose op de injectieplaats.

Zeer zelden (< 0,01%): beroerte. Hyperglykemie.

Verder zijn gemeld: cutane ischemie, huidnecrose niet gerelateerd aan de toedieningsplaats. Sepsis/septische shock bij patiënten met HRS type 1.

Interacties

Terlipressine versterkt het bloeddrukverlagende effect van niet-selectieve β-blokkers op de poortader.

Combinatie met geneesmiddelen die leiden tot bradycardie (bv. propofol, sufentanil) kan ernstige bradycardie tot gevolg hebben.

Wees zeer voorzichtig bij combinatie met geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen zoals kinidine, disopyramide, sotalol, amiodaron, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica, sommige antihistaminica, macrolide antibiotica, chinolonen, enkele antimycotica, methadon of geneesmiddelen die hypokaliëmie of hypomagnesiëmie veroorzaken zoals sommige diuretica.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken (spontane abortus, abnormale botvorming, gespleten gehemelte).

Farmacologisch effect: In de vroege zwangerschap kan terlipressine uteruscontracties en verhoogde intra-uteriene druk veroorzaken, alsook een verminderde doorbloeding van de uterus.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken: in levensbedreigende situaties, als het bloeden niet kan worden verholpen met een endoscopische therapie.

Lactatie

Overgang in moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Werkt niet bij arteriële bloedingen. Niet toedienen bij septische shock met laag hartminuutvolume.

Bij voorkeur niet gebruiken bij gevorderde nierinsufficiëntie (serumcreatinine ≥ 442 micromol/l (5,0 mg/dl)), vanwege verminderde werkzaamheid, verhoogde mortaliteit en meer kans op bijwerkingen. Tevens bij voorkeur niet gebruiken bij 'Acute-on-Chronic Liver Failure' (ACLF) graad 3 en/of 'Model for End-stage Liver Disease' (MELD) score ≥ 39, vanwege verminderde werkzaamheid, verhoogde mortaliteit en meer kans op respiratoir falen.

Stabiliseer zo nodig een patiënt met ademhalingsmoeilijkheden voorafgaand aan de behandeling, en monitor nauwlettend. Bij ontstaan van ademhalingssymptomen, overweeg dosisverlaging van humaan albumine als dit in gebruik is. Als de symptomen ernstig zijn of niet verdwijnen, stop dan het gebruik van terlipressine.

Houd rekening met hypovolemie bij onmiddellijke behandeling vóór ziekenhuisopname, waarbij verhoogde vasoconstrictie en abnormale hartfunctie kan voorkomen.

Terlipressine kan waterretentie met hyponatriëmie en hypokaliëmie veroorzaken; indien vochtverlies door bloeding tot stilstand is gebracht kan de vocht- en elektrolytenbalans in evenwicht worden gehouden op geleide van diurese en serumosmolaliteit.

Controleer nauwlettend op tekenen van infectie.

Wees voorzichtig bij (gebruik alleen onder strikte controle):

 • (voorgeschiedenis van) ischemische hartziekte of coronairlijden, omdat terlipressine ischemie kan induceren;
 • perifere veneuze hypertensie en obesitas, omdat waarschijnlijk meer kans bestaat op cutane ischemie en necrose (niet gerelateerd aan toedieningsplaats);
 • cerebrale of perifere vaatziekten;
 • hartritmestoornissen;
 • lange QT-syndroom;
 • elektrolytstoornissen (hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, hypocalciëmie);
 • combinatie met geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen (zie rubriek Interacties);
 • astma, ademhalingsproblemen;
 • ongecontroleerde hypertensie;
 • epilepsie;
 • arteriosclerose bij ouderen;
 • chronische nierinsufficiëntie.

Vanwege onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en veiligheid ontbreken dosisaanbevelingen voor kinderen en ouderen (> 70 j.).

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met terlipressine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Analoog van het natuurlijke hypofyse achterkwabhormoon argininevasopressine. Terlipressine is zelf onwerkzaam. Het wordt door peptidasen geleidelijk omgezet in de werkzame metaboliet lysinevasopressine (lypressine). Het onderscheidt zich van vasopressine door een geringer antidiuretisch effect. Het heeft hoofdzakelijk een vasoconstrictieve werking, met name in de tractus digestivus en de uterus. Bij bloedende oesofagusvarices berust de werking op vasoconstrictie in het splanchnicusgebied, waardoor de portale druk daalt en de bloedingen afnemen. Tevens trekken de gladde spieren van de oesofagus samen waardoor de varices worden samengedrukt. Werkingsduur: 2–8 uur.

Kinetische gegevens

T max 60–120 min (lypressine).
V d ca. 0,5 l/kg.
Metabolisering uitgebreid door peptidasen in nieren, lever, hersenen en uterus (lypressine).
Eliminatie < 1% (onveranderd) met de urine (terlipressine).
T 1/2el 50–80 min (terlipressine).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

terlipressine hoort bij de groep vasopressine-analoga.