Geneesmiddelenoverzicht fosfaatbinders

Deze hoofdrubriek bevat 1 rubrieken:

Meer informatie over chronische nierschade. Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

fosfaatbinders

Werking

Werkingsmechanisme

  • fosfaatbinders binden fosfaat in het maag-darmkanaal;
  • hierdoor neemt de absorptie van fosfaat af en daalt de fosfaatspiegel.

Effect

  • beheersing van de fosfaatspiegel bij chronische nierziekte.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

  • gastro-intestinale klachten;
  • hypercalciëmie;
  • hypocalciëmie (vaak bij lanthaancarbonaat, soms bij ferrioxidesaccharaat).

Minder frequent

  • metabole acidose (frequenter bij sevelameerhydrochloride dan bij sevelameercarbonaat 1;
  • gastro-intestinale obstructie, (sub)ileus (lanthaancarbonaat, sevelameer);
  • darmperforatie (lanthaancarbonaat, sevelameer).

Meer informatie

De calciumzouten ingezet als fosfaatbinders (incl. calciumcarbonaat, zie groep calciumzouten), worden doorgaans goed verdragen 1.

Gastro-intestinale klachten als dyspepsie, misselijkheid, braken en diarree worden relatief frequent gezien bij de (overige) fosfaatbinders. Diarree komt (zeer) vaak voor bij ferrioxidesaccharaat, vooral in het begin van de behandeling. Ook kunnen alle fosfaatbinders obstipatie veroorzaken.

Hypercalciëmie wordt relatief vaak gezien bij calciumacetaat en de combinatie calciumacetaat/magnesiumcarbonaat. De incidentie ervan bij toepassing van het calciumzout calciumcarbonaat is lager. Hypercalciëmie wordt soms ook waargenomen bij toepassing van ferrioxidesaccharaat of lanthaancarbonaat; bij gebruik van sevelameer is de kans hierop klein(er).

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

fosfaatbinders vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Indicaties

Bronnen