Geneesmiddelenoverzicht taxanen

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Een volledig overzicht van alle indicaties per geneesmiddel kunt u vinden in de geneesmiddelteksten.

taxanen

Werking

Werkingsmechanisme

 • Taxanen verhinderen depolymerisatie van cellulaire microtubuli tijdens de mitose. Dit resulteert in de remming van de normale dynamische reorganisatie van het microtubuli-netwerk, dat essentieel is voor de celdeling.

Effect

 • remming van de groei van tumoren;
 • regressie van tumoren.

Typerende bijwerkingen

Relatief frequent

 • beenmergtoxiciteit: leukopenie (met name neutropenie), trombocytopenie, anemie;
 • neurotoxiciteit: perifere neuropathie, met name sensorisch (paresthesie, dysesthesie, brandende pijn), soms motorisch;
 • centrale bijwerkingen: angst, verwardheid (cabazitaxel); depressie, nervositeit;
 • (ernstige) infecties;
 • musculoskeletale bijwerkingen: artralgie, myalgie, rugpijn;
 • gastro-intestinale bijwerkingen: anorexia, stomatitis/mucositis, misselijkheid, braken, diarree;
 • overgevoeligheidsreacties (zie onder: Meer informatie);
 • alopecia.

Minder frequent

 • cardiovasculaire bijwerkingen: hyper- of hypotensie. Atriumfibrilleren (cabazitaxel). Bradycardie, tachycardie, congestief hartfalen, cardiomyopathie, av-blok, myocardinfarct (paclitaxel). Vochtretentie (docetaxel).

Meer informatie

Neutropenie is een belangrijke, dosis-limiterende bijwerking van taxanen.

Er kunnen zowel milde (o.a. blozen, lokale huidreactie) als ernstige overgevoeligheidsreacties (o.a. bronchospasmen, erytheem, hypotensie) optreden binnen enkele minuten na het starten van de infusie van taxanen.

Kosten

Kosten laden…

Vergelijken

taxanen vergelijken met een andere geneesmiddelgroep.

Zie ook

Bronnen