acipimox

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Olbetam Pfizer bv

Toedieningsvorm
Capsule
Sterkte
250 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

acipimox vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet-kwetsbare ouderen met hart- en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd.

Acipimox heeft op basis van effectiviteit en bijwerkingen geen plaats in de behandeling van hypercholesterolemie. Bij hypertriglyceridemie verlaagt acipimox het triglyceridengehalte en verhoogt het het HDL-cholesterolgehalte. Effecten van acipimox op hart- en vaatziekten zijn niet onderzocht.

Indicaties

Aanvulling op dieet bij hypertriglyceridemie en bij hypercholesterolemie in combinatie met hypertriglyceridemie, indien leefregels en andere geneesmiddelen (zoals statinen of fibraten) geen of onvoldoende effect hebben als alternatieve of adjuvante behandeling.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Hypertriglyceridemie

Volwassenen

Begindosering 250 mg 2×/dag (na ontbijt en avondeten),

zo nodig verhogen tot 250 mg 3×/dag op geleide van de plasmatriglyceriden- en cholesterolspiegels.

Ouderen

250 mg 1×/dag.

Bij matige tot ernstige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring 30–60 ml/min): 250 mg 1–2×/dag tijdens of na de maaltijd.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): hoofdpijn. Voorbijgaande roodheid van het gezicht en de hals. Dyspepsie.

Vaak (1-10%): bovenbuikpijn. Urticaria. Asthenie.

Soms (0,1-1%): anafylactische reactie, angio-oedeem, bronchospasme. Misselijkheid. Huiduitslag, erytheem, jeuk. Myositis, myalgie, artralgie. Malaise, warmtegevoel.

Verder zijn gemeld: vasodilatatie. Diarree.

Interacties

Voorzichtig bij combinatie met een statine of fibraat, vanwege mogelijk meer kans op skeletspierstelsel gerelateerde bijwerkingen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Ulcus pepticum. Ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min).

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer vóór en regelmatig tijdens de behandeling het lipidenprofiel als controle van de werkzaamheid van de behandeling. Controleer regelmatig de leverfunctie en nierfunctie (m.n. bij ouderen) tijdens behandeling.

Bij insuline-afhankelijke diabetes mellitus kan verhoogde gevoeligheid voor insuline optreden, verlaag zo nodig de insulinedosering.

Symptomen van vasodilatatie of huiduitslag verdwijnen gewoonlijk binnen de eerste dagen van behandeling.

Het is niet aangetoond dat toepassing van acipimox leidt tot een vermindering van ziekte en sterfte aan hartaandoeningen.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet onderzocht.

Eigenschappen

Analogon van nicotinezuur. Verlaagt de VLDL-, LDL-, triglyceriden- en cholesterolspiegels; de HDL-spiegel wordt enigszins verhoogd. Het remt de perifere lipolyse, waardoor minder vrije vetzuren voor de lever beschikbaar komen voor omzetting in triglyceriden en cholesterol. Tevens wordt lipoproteïnelipase van het vetweefsel gestimuleerd, waardoor de omzetting van VLDL wordt versneld en daardoor ook van de getransporteerde triglyceriden.

Kinetische gegevens

Resorptie snel en volledig.
T max ca. 2 uur.
Eliminatie met de urine, grotendeels onveranderd.
T 1/2el ca. 2 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

acipimox hoort bij de groep nicotinezuurderivaten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links