almotriptan

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Almogran (als waterstofmaleaat) Almirall bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
12,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

almotriptan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij de behandeling van migraineaanvallen gaat op grond van de bijwerkingen, de voorkeur uit naar paracetamol in voldoende hoge dosering. Tweede keus middelen met een vergelijkbare werkzaamheid maar meer bijwerkingen zijn NSAID's (ibuprofen, naproxen) en derde keus orale triptanen (sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan). Bij misselijkheid en braken kan zo nodig tegelijk met de pijnstiller een anti-emeticum (domperidon, metoclopramide) worden ingenomen. Bij twee of meer aanvallen per maand is profylaxe te overwegen.

Indicaties

  • Acute behandeling van de hoofdpijnfase van een migraine-aanval, met en zonder aura.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Migraine-aanval

Volwassenen (incl. ouderen)

bij eerste tekenen van een migraine-hoofdpijn: 12,5 mg, bij terugkeer van de hoofdpijn binnen 24 uur zo nodig na ten minste 2 uur herhalen, max. 25 mg in 24 uur.

Indien de eerste dosis na 2 uur geen verbetering heeft gegeven mag voor dezelfde aanval geen tweede dosis worden ingenomen, omdat een effect hiervan onvoldoende is vastgesteld.

Verminderde nierfunctie: bij licht tot matig verminderde nierfunctie is geen dosisaanpassing nodig. Gebruik bij een ernstig verminderde nierfunctie max. 12,5 mg per 24 uur.

Toediening: De tabletten geheel innemen met vloeistof met of zonder voedsel.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): slaperigheid, duizeligheid, misselijkheid, braken en vermoeidheid.

Soms (< 1%): paresthesieën, hoofdpijn, pijn op de borst, diarree, dyspepsie, droge mond, beklemmend gevoel in de keel, myalgie, palpitaties, botpijn, oorsuizen.

Zeer zelden (< 0,01%): coronaire vaatspasmen, myocardinfarct, tachycardie.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties (incl. angio-oedeem), anafylactische reacties, toevallen, verminderde visus, wazig zien. Intestinale ischemie.

Lichte stijging van de bloeddruk is gezien; bij ouderen kan het effect op de bloeddruk sterker zijn.

Interacties

Gelijktijdig innemen met ergotamine(derivaten), inclusief andere 5HT1-receptoragonisten, is gecontra-indiceerd, vanwege een mogelijk toegenomen kans op coronaire vaatspasmen. Houd na gebruik van ergotamine een interval van 24 uur aan voor toedienen van almotriptan, en een interval van 6 uur erna als daarna met ergotamine wordt behandeld.

Niet gelijktijdig met lithium toedienen.

Na gelijktijdig gebruik met een serotonineheropnameremmer is optreden van het serotoninesyndroom beschreven. In combinatie met kruidenpreparaten die sint-janskruid bevatten, kunnen bijwerkingen vaker optreden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Terughoudendheid bij gebruik in de zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren; bij de mens geen gegevens.

Advies: Volgens Lareb: blootstelling van het kind minimaliseren door borstvoeding binnen 12 uur na toediening te vermijden, en alle gedurende deze periode gekolfde melk weg te gooien. De fabrikant adviseert een periode van 24 uur aan te houden.

Contra-indicaties

  • myocardinfarct, ischemische hartaandoeningen of coronaire vaatspasmen in de anamnese;
  • matige tot ernstige hypertensie of onbehandelde milde hypertensie;
  • ernstige leverfunctiestoornissen;
  • perifere vaatziekten;
  • doorgemaakt CVA en TIA.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij optreden van pijn en/of een beklemd gevoel op borst en keel eerst onderzoek uitvoeren op coronaire vaatziekten, voordat de behandeling wordt voortgezet. Bij vermoeden van een niet herkende cardiale aandoening en bij aanwezigheid van risicofactoren voor coronaire aandoeningen (zoals hoge bloeddruk, diabetes, roken, het gebruik van vervangende nicotineproducten, man en ouder dan 40 jaar zijn, postmenopauzale vrouw zijn) eerst onderzoek doen.

Almotriptan niet profylactisch toepassen.

Wees voorzichtig bij overgevoeligheid voor sulfonamiden.

Bij vermoeden van medicatie-afhankelijke hoofdpijn, zoals bij chronische dagelijkse hoofdpijn ondanks gebruik van hoofdpijnmedicatie, de behandeling stoppen. Overmatig en langdurig gebruik van elke pijnstiller kan de hoofdpijn verergeren.

Onderzoeksgegevens: Het gebruik van almotriptan wordt niet aanbevolen bij kinderen en adolescenten, omdat er geen gegevens zijn over het gebruik. Bij ouderen > 65 jaar zijn de veiligheid en effectiviteit niet systematisch onderzocht.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Zie voor symptomen en behandeling de monografie op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Selectieve 5-HT1-receptoragonist, vooral van de 5-HT1B- en 5-HT1D-receptor. Deze receptoren brengen vasoconstrictie van bepaalde craniale bloedvaten tot stand. Ook is er wisselwerking met het trigemino-vasculaire stelsel, en worden symptomen van ontsteking van neuronen geremd. Werking: na 30 min.

Kinetische gegevens

F 70%.
T max 1,5–3 uur.
V d 2,8 l/kg.
Metabolisering ca. 50% in de lever, vnl. via MAO-A.
Eliminatie > 75% van de dosis met de urine, waarvan 40% van de dosis onveranderd.
T 1/2el ca. 3,5 uur, tot bij ernstige nierfunctiestoornis max. 7 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

almotriptan hoort bij de groep selectieve 5HT1-agonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links