benzbromaron

Samenstelling

Desuric Kyowa Kirin Pharma bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
100 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

benzbromaron vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Stimuleer ter preventie van (verergering van) met jicht geassocieerde cardiovasculaire en metabole comorbiditeit een gezonde leefstijl. Behandel een acute jichtaanval kortdurend met een hoge dosering orale NSAID’s, orale glucocorticoïden of colchicine, afhankelijk van de comorbiditeit en comedicatie van de patiënt. Wissel van middel als na 3–5 dagen geen verbetering optreedt. Overweeg intra-articulaire corticosteroïdinjectie bij onvoldoende effect. Start, indien de diagnose voldoende zeker is, bij recidiverende jichtaanvallen of jichttophi profylaxe met allopurinol als urinezuurverlagende therapie. Behandel een tussentijdse aanval als een acute jichtaanval. Overweeg bij hoge frequentie van tussentijdse aanvallen langdurige behandeling met een NSAID of colchicine. Ga bij onvoldoende effect of onaanvaardbare bijwerkingen en aantoonbare uraatafzetting over op febuxostat. Benzbromaron is derde keus.

Indicaties

Behandeling van jicht bij volwassenen die:

  • allergisch zijn voor allopurinol;
  • een contra-indicatie hebben voor allopurinol;
  • bij wie allopurinol onvoldoende resultaat of onaanvaardbare bijwerkingen geeft.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Jicht:

Begindosering: 100 mg per dag tijdens het ontbijt.

Onderhoudsdosering: 50–200 mg per dag, maximaal 300 mg. Tijdens een onderhoudsbehandeling van lange duur kan men de toediening gedurende 2–3 weken onderbreken.

Toedieningsinformatie: de tablet niet kauwen.

Bijwerkingen

Meest ernstig: leverbeschadiging zoals (soms fatale) fulminante hepatitis.

Maag-darmstoornissen (diarree).

Allergische reacties (huiduitslag, koorts, allergische conjunctivitis).

Urolithiase, nierkoliek.

Uitlokken van acute jichtaanval.

Hoofdpijn en pollakisurie, vooral bij een gestoorde nierfunctie.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van hepatotoxische geneesmiddelen vermijden.

De uricosurische werking wordt ten dele geremd door salicylaten en thiazide-diuretica. Gelijktijdige toediening van pyrazinamide vermindert het uricosurisch effect van benzbromaron en vergroot het risico op hepatotoxiciteit.

De werking van vitamine K-antagonisten kan worden versterkt; benzbromaron remt de afbraak van geneesmiddelen die door CYP2C9 worden gemetaboliseerd.

CYP2C9-remmers kunnen de bloedspiegel van benzbromaron verhogen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Advies: Gebruik ontraden wegens onvoldoende ervaring met de toepassing.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • acute jichtaanval;
  • urolithiase;
  • bekende leveraandoening;
  • ernstige nierinsufficiëntie (klaring < 30 ml/min);
  • hyperuraturie hoger dan 700 mg/24 uur (= 4,2 mmol/24 uur);
  • acute porfyrie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Leverfunctie: in verband met het eventueel optreden van (ernstige) leverbeschadiging voor begin van en gedurende de behandeling de leverfunctie controleren (ALAT, ASAT, alkalische fosfatase, totaal bilirubine en γ-GT). De behandeling staken bij leverfunctiewaarden boven de normale bovengrens. Instrueer patiënten om contact op te nemen met de arts bij misselijkheid, braken, abdominale pijn, asthenie en geelzucht.

Urinewegstenen: voor begin van de behandeling een 24-uurs urinebepaling uitvoeren; de totale hoeveelheid urinezuur moet ≤ 700 mg/24 uur zijn. Bij overschrijden van deze waarde een diureticum en urine-alkaliserende stof toevoegen om urinewegstenen en nierkoliek te voorkomen. Wees voorzichtig bij matige nierinsufficiëntie en bij nierstenen (uraatstenen) in de voorgeschiedenis. Met name in het begin van de therapie kunnen door de toegenomen concentratie urinezuur in de niertubuli uraatstenen ontstaan; daarom tijdens de therapie voor een ruime diurese zorgen, eventueel gecombineerd met natriumwaterstofcarbonaat om de urine alkalisch te maken.

Jichtaanvallen: vrijmaking van uraatdepots kan in de eerste 6–12 maanden van behandeling de frequentie van jichtaanvallen doen toenemen. De kans op jichtaanvallen kan door toevoeging van colchicine, indometacine of een ander inflammatoir middel en door geleidelijke verhoging van de dosering verminderen.

Overdosering

Symptomen
misselijkheid, braken, diarree, nierfunctiestoornissen en hepatitis.

Therapie
eventueel kan een emeticum, gevolgd door geactiveerde kool en een laxans gebruikt worden.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met benzbromaron contact op met het Nationaal Vergitigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Uricosuricum. Benzbromaron remt de terugresorptie van uraten in de niertubuli, verhoogt de uitscheiding van urinezuur met de urine en verlaagt zo de serumurinezuurspiegel. Veroorzaakt geen paradoxaal effect bij lagere dosering. Werkingsduur: dermate lang dat bij langdurig gebruik 2–3 weken onderbreking van toediening mogelijk is.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel voor 50%.
T max2–6 uur.
Eiwitbinding99%.
Metaboliseringin de lever vooral door CYP2C9 tot actieve metabolieten (1- en 6-hydroxybenzbromaron).
Eliminatievnl. (94%) met de feces.
T 1/23–5 uur (benzbromaron), 18–30 uur (6-hydroxybenzbromaron).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

benzbromaron hoort bij de groep urinezuurverlagende middelen, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links