dextromethorfan

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Daro dextromethorfan (als hydrobromide) XGVS OTC Remark Pharma

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
29,5 mg

Bevat tevens saccharose 360 mg/capsule.

Dextromethorfan (als hydrobromide) XGVS OTC Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Drank suikervrij
Sterkte
1,5 mg/ml
Verpakkingsvorm
150 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dextromethorfan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het gebruik van dextromethorfan bij hoesten wordt niet aangeraden; het is onvoldoende effectief en heeft een mogelijk hallucinogene werking. Zie Acuut hoesten voor de keuze van de juiste standaardbehandeling.

Indicaties

  • Droge hoest.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Droge hoest:

Volwassenen en kinderen > 12 jaar:

15 mg 4–6×/dag, max. 120 mg/dag; óf 1 capsule met gereguleerde afgifte om de 8 uur, max. 3 capsules met gereguleerde afgifte per dag.

Kinderen 6–12 jaar:

7,5 mg 4–6×/dag óf 15 mg 2-3×/dag, max. 60 mg/dag.

Kinderen 2–6 jaar:

7,5 mg 2-3×/dag , max. 30 mg/dag.

Dextromethorfan maximaal 1 week gebruiken.

Bij gelijktijdig gebruik van CYP2D6-remmer: eventueel de dosis verlagen.

Wees voorzichtig bij poor CYP2D6-metabolizers , staak de behandeling bij optreden van de volgende symptomen: misselijkheid, braken, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, agitatie, hallucinaties, sufheid, tintelingen, temperatuursverhoging, hyperidrose, rillen, spiertrekkingen, spierpijn. Zie tevens de rubriek Interacties.

Bij ernstige nierinsufficiëntie: de dosering aanpassen.

Toedieningsinformatie: De stroop kan onverdund of met wat vloeistof, bij voorkeur na het eten, worden ingenomen; de capsule met gereguleerde afgifte in zijn geheel innemen.

Bijwerkingen

Zelden (0,01-0,1%): verwardheid, excitatie.

Verder zijn gemeld: misselijkheid, braken, obstipatie. Duizeligheid, slaperigheid. Allergische huidreacties.

Interacties

Contra-indicaties: Gelijktijdig gebruik met een MAO-remmer is gecontra-indiceerd, vanwege kans op ernstige bijwerkingen (hypertensie, hyperpyrexie, coma). Gelijktijdig gebruik met een SSRI (zoals paroxetine, fluoxine) is gecontra-indiceerd; als het middel recent gestopt is, bestaat er alsnog meer kans op het serotoninesyndroom, vanwege interactie met het CYP2D6-metabolisme en het serotonerge systeem.

Bij gelijktijdig gebruik van alcohol of sedativa kan het sederend effect van dextromethorfan worden versterkt.

Dextromethorfan wordt gemetaboliseerd door CYP2D6. De plasmaspiegel van dextromethorfan kan stijgen door CYP2D6-remmers zoals kinidine en terbinafine. Als deze combinatie onvermijdbaar is, de patiënt extra controleren op bijwerkingen en eventueel de dosis dextromethorfan verlagen. Wees voorzichtig bij poor CYP2D6- metabolizers, vanwege de kans op toxische effecten (agitatie, verwardheid, slapeloosheid, tremor, diarree, ademhalingsdepressie) en/of het serotoninesyndroom (rusteloosheid, verwardheid, manie, ataxie, hyperreflexie, myoklonie, hyperidrose, rillen, koorts).

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens relatief weinig gegevens. Beperkte ervaring met het gebruik vroeg in de zwangerschap laat geen verhoogde incidentie van aangeboren afwijkingen zien.

Farmacologisch effect: Gebruik vlak vóór de partus en regelmatig gebruik in hogere doseringen aan het einde van de zwangerschap kunnen leiden tot ademhalingsdepressie en onthoudingsverschijnselen bij de pasgeborene.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt; wees terughoudend vlak voor de partus.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Farmacologisch effect: Kortdurend gebruik leidt waarschijnlijk niet tot nadelige effecten bij de zuigeling.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • productieve hoest;
  • ernstige respiratoire insufficiëntie;
  • ernstige leverinsufficiëntie;
  • kinderen < 2 jaar.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij kinderen van 2-12 jaar de capsules uitsluitend op doktersadvies gebruiken.

Onvoldoende effect: Raadpleeg een arts bij verandering, toename of terugkeer van de klachten.

Serotoninesyndroom: Staak de behandeling bij het vermoeden van serotoninesyndroom.

Comorbiditeit: Wees terughoudend bij astma, respiratoire insufficiëntie of andere aandoeningen van de luchtwegen en bij gestoorde nier- en leverfunctie.

Misbruik: Wees, vanwege de kans op misbruik en afhankelijkheid, terughoudend bij een voorgeschiedenis van drugsmisbruik of gebruik van psychoactieve stoffen en bij adolescenten.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

na inname van vele malen de dagdosering en bij kleine kinderen (> 10 mg/kg) rekening houden met ernstige centrale effecten: ernstige ongewone opwinding, hyperactiviteit, desoriëntatie, euforie, hallucinaties, toxische psychose,, cerebellair syndroom, ataxie, nystagmus, dystonie, hyperreflexie, lethargie, sedatie, insulten, serotoninesyndroom coma en ademhalingsdepressie (oppervlakkige ademhaling). Verder cardiotoxiciteit, zoals tachycardie en QT-verlenging.

Therapie

Naloxon kan als antagonist effectief zijn bij CZS-effecten en ademhalingsdepressie.

Zie voor meer symptomen en behandeling van een intoxicatie met dextromethorfan toxicologie.org/opioïden en vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Centraal werkend, hoestprikkeldempend. Werking: treedt in na 15–30 min. Werkingsduur: stroop 3–6 uur, capsule met gereguleerde afgifte 'Retard' 8 uur.

Kinetische gegevens

Overig uitgebreid 'first pass'-effect, door polymorfisme van CYP2D6 verschillend bij ultra-rapid en poor metabolizers.
T max 1,5–2,5 uur (dextromethorfan, dextrorfan).
V d ca. 0,7 l/kg.
Metabolisering door CYP2D6 tot verschillende gemethyleerde metabolieten waaronder het actieve dextrorfan.
Eliminatie met de urine vnl. als gedemethyleerde metabolieten of in geconjugeerde vorm. Bij poor metabolizers is het percentage onveranderd dextromethorfan in de urine groter.
T 1/2el 2–4 uur (dextromethorfan, dextrorfan) bij ultra-rapid metabolizers, tot 45 uur bij poor metabolizers.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dextromethorfan hoort bij de groep hoestprikkeldempende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links