difelikefalin

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Kapruvia (als acetaat) XGVS Aanvullende monitoring Vifor Nederland bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof
Sterkte
50 microg/ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

difelikefalin vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor difelikefalin is nog geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Behandeling van matige tot ernstige jeuk als gevolg van chronische nierziekte bij volwassenen die hemodialyse ondergaan.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Jeuk als gevolg van chronische nierziekte

Volwassenen incl. ouderen

I.v.: 0,5 microg/kg droog lichaamsgewicht, 3×/week, via i.v. bolusinjectie in de veneuze tak van het dialyseapparaat, aan het einde van de hemodialyse tijdens of na het spoelen. Bereken het doseervolume (in ml) als volgt: 0,01 × droog lichaamsgewicht (kg), afgerond op 1 decimaal. Voorbeeld: 40-44 kg 0,4 ml; 45-54 kg 0,5 ml; 55-64 kg 0,6 ml etc.

Max. dosering: Max. enkelvoudige dosis bij een droog lichaamsgewicht ≥ 195 kg: 2,0 ml. Max. aantal doses per week: als een vierde dialysebehandeling per week plaatsvindt, aan het einde hiervan een vierde dosis difelikefalin toedienen. Niet meer dan vier doses per week toedienen, zelfs niet als vaker een hemodialysebehandeling wordt uitgevoerd. Als een hemodialysebehandeling minder dan 1 uur heeft geduurd: geen difelikefalin toedienen tot de volgende hemodialysesessie.

Gemiste dosis: Als een normaal geplande hemodialysebehandeling wordt gemist, de dosis difelikefalin niet inhalen, geef bij de volgende dialyse de normale dosis.

Verminderde leverfunctie: Bij een lichte of matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig; voor een ernstige leverfunctiestoornis ontbreken gegevens, toepassing bij deze patiënten wordt afgeraden.

Toediening: Niet verdunnen of mengen met andere geneesmiddelen. Als difelikefalin na het spoelen wordt toegediend, na injectie de lijn naspoelen met minstens 10 ml fysiologisch zoutoplossing voor injectie. Dit is niet nodig als het tijdens het spoelen wordt toegediend.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): somnolentie (met name de eerste 3 weken van de behandeling en vaker bij ouderen), paresthesie, hypo-esthesie.

Soms (0,1-1%): psychische verandering zoals verwardheid. Duizeligheid, hoofdpijn. Misselijkheid, braken, diarree.

Interacties

Comedicatie met geneesmiddelen die het centrale zenuwstelsel dempen (opioïden, clonidine, ondansetron, gabapentine, pregabaline, zolpidem, alprazolam, sertraline, trazodon, sederende antihistaminica) kan de kans op somnolentie of duizeligheid vergroten.

Difelikefalin is geen substraat, remmer of inductor van CYP450-enzymen; evenmin remt het glucuroniderende enzymen of is het substraat voor of een remmer van humane transporteiwitten.

Zwangerschap

Difelikefalin passeert de placenta bij de rat.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Gebruik ontraden, vanwege onvoldoende gegevens.

Vruchtbaarheid: Bij de mens geen gegevens, bij dieren geen aanwijzingen voor effect op de vruchtbaarheid.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens. Ja, bij dieren. Een nadelig effect bij de zuigeling kan niet worden uitgesloten.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • behalve overgevoeligheid zijn er geen contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Sluit oorzaken van jeuk anders dan chronische nierziekte uit alvorens behandeling met difelikefalin te starten.

Controleer regelmatig de kaliumsiegel: in onderzoek werd ten opzichte van placebo een hoger aantal bijwerkingen van hyperkaliëmie gemeld, hoewel er geen causaal verband is vastgesteld.

In onderzoek werd ten opzichte van placebo meer hartfalen en atriumfibrilleren vastgesteld, vooral bij patiënten met atriumfibrilleren in de voorgeschiedenis die hun behandeling hebben gestaakt of gemist. Er is echter geen causaal verband vastgesteld.

Wees voorzichtig bij patiënten met een verstoring van de bloed-hersenbarrière (bv. bij een primaire hersentumor, metastasen in het centrale zenuwstelsel, ontstekingsaandoeningen, actieve multiple sclerose, gevorderde ziekte van Alzheimer) en observeer vanwege mogelijke effecten op het centrale zenuwstelsel.

De veiligheid en effectiviteit bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen

Dosisafhankelijke toename van de bijwerkingen.

Therapie

Hemodialyse is effectief om difelikefalin uit het plasma te verwijderen.

Neem voor meer informatie over een overdosering van difelikefalin contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Difelikefalin is een selectieve κ-opioïdreceptoragonist. De fysisch-chemische eigenschappen (hydrofiel, hoog polair oppervlaktegebied en hoge lading bij fysiologische pH) minimaliseren de passieve diffusie en het actief transport over membranen, en beperken zo het effect van difelikefalin op het centrale zenuwstelsel. Activering van de κ-opioïdreceptoren op perifere sensorische neuronen en immuuncellen vermindert de jeuk en remt ontsteking.

Werking: na 2-3 weken merkbaar.

Kinetische gegevens

V d 145-189 ml/kg (bij gezonde proefpersonen); 214-301 ml/kg (hemodialysepatiënten).
Eliminatie 81% via de urine en 11% via de feces (bij gezonde proefpersonen); 59% via de feces, 19% via dialyse en 11% via de urine (hemodialysepatiënten). Difelikefalin wordt grotendeels onveranderd uitgescheiden.
T 1/2el 2-3 uur (bij gezonde proefpersonen); 23-31 uur (hemodialysepatiënten).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

difelikefalin hoort bij de groep difelikefalin (groep).

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links