dorzolamide

Samenstelling

Dorzolamide (als hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Trusmono (als hydrochloride) Rockmed Pharma

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: geen.

Trusopt (als hydrochloride) Santen Oy

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Conserveermiddel: benzalkoniumchloride.

Toedieningsvorm
Oogdruppels conserveermiddelvrij
Sterkte
20 mg/ml
Verpakkingsvorm
0,2 ml

Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dorzolamide vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Behandeling van glaucoom dient door een oogarts te gebeuren. Glaucoom wordt medicamenteus vooral behandeld met plaatselijk toegediende middelen.

Bij open-kamerhoekglaucoom zijn oogdruppels met timolol of een prostaglandine-analogon de eerstekeusbehandeling. Bij onvoldoende effect of bij intolerantie voor een van beide middelen wordt eerst het andere middel van de eerstekeusbehandeling als monotherapie aanbevolen. Alternatieven voor bovenstaande monotherapie zijn monotherapie met een lokale koolzuuranhydraseremmer, een andere β-blokker of α2-agonist. Wanneer monotherapie onvoldoende effect heeft, worden geneesmiddelen met verschillende aangrijpingspunten gecombineerd. Als er meer dan twee middelen nodig zijn, is een laserbehandeling of operatie te overwegen.

Bij nauwe-kamerhoekglaucoom kiest men voor een laserbehandeling en/of een operatie, ondersteund door een medicamenteuze behandeling.

Wanneer de aanwezigheid van conserveermiddel niet gewenst is door aangetoonde allergie, contra-indicaties of klinisch relevante bijwerkingen en een behandeling met dorzolamide is aangewezen kan gekozen worden voor een conserveermiddelvrije toediening met dorzolamide.

Indicaties

Verlaging van de intra-oculaire druk bij:

  • oculaire hypertensie;
  • open-kamerhoekglaucoom;
  • pseudo-exfoliatief glaucoom.

Als adjuvans bij β-blokkers óf als monotherapie bij patiënten die niet reageren op β-blokkers of bij wie β-blokkers zijn gecontra-indiceerd.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Open-kamerhoekglaucoom, pseudo-exfoliatief glaucoom of oculaire hypertensie:

Volwassenen

Als monotherapie: 1 druppel 3×/dag in het aangedane oog.

Als adjuvans bij β-blokker: 1 druppel 2×/dag.

Kinderen

Er zijn relatief weinig gegevens over het gebruik bij kinderen van 1 maand – 6 jaar (dosering: 3×/dag); zie voor meer informatie de Rubriek Waarschuwingen en voorzorgen.

Nierfunctiestoornis: dorzolamide is niet onderzocht bij een ernstige nierfunctiestoornis. Aangezien dorzolamide en metabolieten voornamelijk door de nieren worden uitgescheiden, is gebruik bij een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min) gecontra-indiceerd.

Trusopt conserveermiddelvrije oogdruppels zijn bedoeld voor eenmalig gebruik. Na openen van de folieverpakking de overgebleven flacons binnen 15 dagen gebruiken.

Bij overschakelen van een ander antiglaucoommiddel naar dit middel: het gebruik van de andere oogdruppels staken en de volgende dag starten met dit middel.

Toedieningsinformatie:

Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben.

Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten, deze toedienen met een interval van ten minste tien minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste, en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): branden en prikken van het oog.

Vaak (1-10%): hoofdpijn, oppervlakkige keratitis punctata, tranen, conjunctivitis, ooglidontsteking, jeuk aan het oog, ooglidirritatie, wazig zien. Bittere smaak, misselijkheid, asthenie/vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): iridocyclitis.

Zelden (0,01-0,1%): irritatie waaronder roodheid, pijn, korstjes op de oogleden, voorbijgaande myopie, cornea-oedeem. Duizeligheid, paresthesieën, epistaxis. Keelirritatie, droge mond. Contacteczeem, Stevens-Johnsonsyndroom, toxische epidermale necrolyse. Urolithiase. Plaatselijke (palpebrale) en systemische allergische reacties (jeuk, urticaria, angio-oedeem, dyspneu, bronchospasmen). Loslating van de choroidea met oculaire hypotonie na een infiltratie-ingreep.

Verder is gemeld: hartkloppingen. Corpus-alienum-gevoel.

Interacties

Gelijktijdige toediening met orale koolzuuranhydraseremmers (bv. acetazolamide) wordt ontraden, omdat systemische effecten (zuur-baseverstoring) kunnen worden versterkt.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren in maternaal toxische dosering teratogeen gebleken. Gezien de lage systemische belasting worden geen nadelige effecten bij de foetus verwacht.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend. Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling aan dorzolamide vanuit de oogdruppel bij de moeder is laag, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling via de moedermelk onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring < 30 ml/min);
  • hyperchloremische acidose;
  • overgevoeligheid voor sulfonamiden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij het optreden van overgevoeligheidsreacties of andere ernstige reacties het gebruik onmiddellijk staken. Dorzolamide is een sulfonamide dat ondanks lokale toediening systemisch kan worden opgenomen. Ernstige overgevoeligheidsreacties zoals Stevens- Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse die gemeld zijn na gebruik van orale sulfonamiden kunnen niet worden uitgesloten. Bij het optreden van lokale allergische reacties (bv. van het ooglid, conjunctivitis), overwegen behandeling te staken.

Wees voorzichtig bij een voorgeschiedenis van nierstenen. Hoewel er met dorzolamide geen verstoringen in de zuur/base-balans zijn gemeld, zijn er wel meldingen van urolithiase.

Na glaucoomingrepen is bij toepassing van kamerwaterremmende therapie loslating van de choroidea met gelijktijdige oculaire hypotonie gemeld.

Bij gebruik bij bestaande cornea-afwijkingen of intra-oculaire operatieve ingreep in de voorgeschiedenis, kunnen cornea-oedeem en irreversibele corneadecompensatie optreden. Het conserveermiddel benzalkoniumchloride kan bij droge ogen of een beschadigde cornea bij langdurig gebruik keratitis punctata en/of toxische ulceratieve keratopathie veroorzaken.

Contactlenzen: het conserveermiddel benzalkoniumchloride kan irritatie veroorzaken, die aanleiding kan geven tot het minder goed verdragen van contactlenzen. Tevens kan het zachte contactlenzen doen verkleuren. Contactlenzen voor het toedienen uitnemen; 15 min na indruppelen kunnen deze weer worden ingedaan. De conserveermiddelvrije oogdruppels zijn niet onderzocht bij patiënten die contactlenzen dragen.

Kinderen: beperkt onderzoek met een duur van ≤ 3 maanden bij kinderen (1 maand – 6 jaar) laat geen problemen m.b.t. veiligheid zien. Vanwege het mogelijke risico van metabole acidose mogen pasgeborenen met aanzienlijke immaturiteit van de niertubuli dorzolamide alleen krijgen na zorgvuldige afweging van de voordelen en risico's.

Overige onderzoeksgegevens: dorzolamide oogdruppels zijn niet onderzocht bij acuut nauwe-kamerhoekglaucoom en bij leverfunctiestoornissen.

Overdosering

Symptomen

Bij accidentele orale inname: slaperigheid.

Bij lokale overdosering: misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, vermoeidheid, abnormaal dromen en dysfagie.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging door dorzolamide contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Dorzolamide is een sulfonamide en een koolzuuranhydrase(II)remmer. Remming van koolzuuranhydrase II in de corpus ciliaris vermindert de productie van kamerwater, waardoor verlaging van de intra-oculaire druk ontstaat zonder pupilvernauwing.

Kinetische gegevens

Resorptie in geval van systemische absorptie: cumulatie in rode bloedcellen door binding aan koolzuuranhydrase II bij chronische toepassing.
Metabolisering tot minder actieve metaboliet.
Eliminatie met de urine bijna volledig (dorzolamide/metaboliet). Na staken van de behandeling treedt een snelle niet-lineaire daling op van de hoeveelheid werkzame stof uit de rode bloedcellen.
T 1/2el 4 maanden.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dorzolamide hoort bij de groep koolzuuranhydrase(II)-remmers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links