fampridine

Samenstelling

Fampyra XGVS Biogen Netherlands

Toedieningsvorm
Tablet met gereguleerde afgifte
Sterkte
10 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

fampridine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Het is erg onzeker of fampridine een klinisch relevant effect heeft in de Nederlandse populatie voor de verbetering van het lopen bij MS.

Indicaties

  • Verbetering van het lopen bij volwassen patiënten met multipele sclerose met beperkt loopvermogen (Expanded Disability Status Scale; EDSS 4–7).

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Verbetering van het lopen bij multipele sclerose:

Volwassenen:

Aanbevolen en max. dosering: 10 mg 2×/dag, 's ochtends en ’s avonds met 12 uur tussenpauze. Fampridine mag men de eerste keer maar voor 2-4 weken voorschrijven, omdat de klinische voordelen pas na 2-4 weken zichtbaar worden. Als na 2-4 weken de patiënt geen verbetering meldt, óf indien op een beoordeling van het loopvermogen, bv. de Timed 25-Foot Walk (T25FW) of de uit 12 items bestaande Multiple Sclerosis Walking Scale (MSWS-12), geen verbetering wordt waargenomen, de behandeling staken. Bij een achteruitgang van het loopvermogen, herbeoordeling overwegen; tijdens de herbeoordeling de behandeling onderbreken en de looptest herhalen. Als het lopen geen verbetering meer vertoont, de behandeling staken.

Bij nierfunctiestoornissen: bij lichte, matige en ernstige nierfunctiestoornis (een creatinineklaring < 80 ml/min) is de behandeling gecontra-indiceerd.

Bij leverfunctiestoornissen: een dosisaanpassing is niet nodig.

Bij ouderen: eerst de nierfunctie controleren, omdat bij een creatinineklaring < 80 ml/min de behandeling is gecontra-indiceerd.

Dosis vergeten: als een dosis is vergeten, geen dubbele dosis innemen.

Toedieningsinformatie: De tabletten heel innemen, zonder voedsel.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): urineweginfectie.

Vaak (1-10%): griep, nasofaryngitis, virale infectie, slapeloosheid, angst, duizeligheid, hoofdpijn, evenwichtsstoornis, paresthesie, tremor. Hartkloppingen. Dyspneu, faryngolaryngeale pijn. Gastro-intestinale stoornissen (zoals misselijkheid, braken constipatie, dyspepsie). Rugpijn, asthenie.

Soms (0,1-1%): anafylaxie, angio-oedeem, overgevoeligheid. Convulsie, verergering van trigeminus neuralgie. Tachycardie, hypotensie. Huiduitslag, urticaria. Borstongemak.

Interacties

Fampridine wordt voornamelijk (60%) via actieve niersecretie (met OCT2 als transporteiwit) door de nieren uitgescheiden; daarom is gelijktijdig gebruik van OCT2- remmers, zoals cimetidine, gecontra-indiceerd. Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van andere geneesmiddelen die substraat zijn van OCT2, bijvoorbeeld: carvedilol, propranolol, metformine.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, relatief weinig gegevens. Uit dieronderzoek is reproductietoxiciteit gebleken.
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Niet gebruiken tijdens lactatie.

Contra-indicaties

  • voorgeschiedenis van convulsies;
  • lichte, matige of ernstige nierfunctiestoornis (creatinineklaring < 80 ml/min).

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Bij optreden van een anafylactische of andere ernstige allergische reactie, de behandeling staken en niet opnieuw beginnen.

Risico op toevallen. Wees voorzichtig bij factoren die zorgen voor een lagere drempel voor convulsies. Bij optreden van een convulsie de behandeling staken.

Controleer de nierfunctie vóór en regelmatig tijdens de behandeling bij alle patiënten (in het bijzonder bij ouderen).

Wees voorzichtig bij symptomen van hartritmestoornissen, SA- of AV–geleidingsstoornissen.

Meer kans op infecties en op aantasting van de immuunrespons kan niet worden uitgesloten.

Bijwerkingen als duizeligheid en evenwichtsstoornissen leiden tot meer kans op vallen.

Overdosering

Symptomen
verwardheid, trillerigheid, zweten, convulsie, status epilepticus, onwillekeurige en choreoathetotische bewegingen, amnesie, aritmie, ventriculaire tachycardie (mogelijk door QT verlenging), hypertensie.

Neem voor informatie over een vergiftiging met fampridine contact op met het Nationaal vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Fampridine blokkeert de kaliumkanalen, waardoor de lekkage van ionen door deze kanalen vermindert, de repolarisatie verlengt en daardoor de actiepotentiaalvorming in gedemyeliniseerde axonen en de neurologische functie verbetert. Het is aannemelijk dat door het verbeteren van de actiepotentiaalvorming meer impulsen zouden kunnen worden geleid in het centrale zenuwstelsel. Fampridine heeft een nauwe therapeutische index.

Kinetische gegevens

F95%.
Resorptiesnel en volledig. Bij inname met voedsel stijgt de Cmax met 15–23%, waardoor meer bijwerkingen kunnen optreden.
V d2,6 l/kg.
Metaboliseringdoor hydroxylering (via CYP2E1) en oxidatie tot inactieve metabolieten.
Eliminatiehoofdzakelijk via renale excretie (glomerulaire excretie èn actieve excretie via renaal transporteiwit OCT2).
T 1/2elca. 6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

fampridine hoort bij de groep kaliumkanaalblokkers.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links