hemine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Normosang Recordati

Toedieningsvorm
Concentraat voor infusievloeistof
Sterkte
25 mg/ml
Verpakkingsvorm
ampul 10 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

hemine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Behandeling van porfyrie vindt plaats in erkende porfyriecentra. Voor meer informatie, zie het Internationale Porfyrie Netwerk, IPNET (porphyrianet.org). Bij een acute porfyrie-aanval kan behandeling met hemine levensreddend zijn. Het is geïndiceerd bij patiënten waarbij de pijnklachten na een dag nog steeds ondraaglijk zijn en bij patiënten met een ernstige aanval: een aanval met psychiatrische klachten, neurologische uitval of andere ernstige therapieresistentie-verschijnselen zoals hyponatriëmie of hypertensie.

Indicaties

  • Ernstige aanvallen van acute hepatische porfyrie, zoals acute intermitterende porfyrie, porphyria variegata en hereditaire coproporfyrie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Zo snel mogelijk na het begin van de aanval beginnen met de behandeling.

Klap alles open Klap alles dicht

Acute hepatische porfyrie

Volwassenen

3 mg/kg lichaamsgewicht 1×/dag gedurende 4 dagen; max. 250 mg per dag. Bij onvoldoende resultaat de behandelkuur eventueel herhalen onder strikte biochemische controle.

Kinderen en adolescenten

Max. 3 mg/kg lichaamsgewicht 1×/dag gedurende 4 dagen.

Toediening

  • toedienen als langzame, gedurende minimaal 30 minuten, intraveneuze infusie in een grote vene van de onderarm of in een centrale vene;
  • na de infusie de vene spoelen met 100 ml 0,9% NaCl-oplossing, aanvankelijk met 3–4 bolusinjecties van 10 ml en het overblijvende volume gedurende 10–15 minuten toedienen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): moeilijke veneuze toegang.

Vaak (1-10%): pijn of zwelling op de plaats van infusie, flebitis.

Soms (0,1-1%): verhoogd serumferritine (na jaren van behandeling met herhaalde infusies).

Zelden (0,01-0,1%): anafylactoïde reacties, allergische reacties (zoals dermatitis en tongoedeem), koorts.

Verder zijn gemeld: veneuze trombose, trombose op de injectieplaats, reacties op de injectieplaats (jeuk, erytheem, extravasatie, necrose). Hoofdpijn. Huidverkleuring. Verhoogd creatininegehalte in het serum.

Interacties

Tijdens behandeling stijgt de enzymactiviteit van cytochroom P450, waardoor het metabolisme van substraten voor CYP kunnen stijgen, zoals oestrogenen, fenobarbital en steroïden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onbekend. Er zijn geen effecten gemeld bij pasgeborenen waarvan de moeder tijdens de zwangerschap behandeld werd met hemine.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overige: Wees voorzichtig met ethanol, in de infusievloeistof, Propyleenglycol, in de infusievloeistof, bij voorkeur niet gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Vóór toediening dient een aanval bevestigd te zijn op basis van de volgende criteria: suggestieve familiaire of persoonlijke anamnese, suggestieve klinische tekenen, kwantitatieve bepaling van delta-aminolevulinezuur en porfobilinogeen in urine.

Wijs de patiënt erop dat een aanval kan verergeren door gebruik van bepaalde geneesmiddelen (m.n. oestrogenen, barbituraten, steroïden) door inductie van de delta-aminolevulinezuursynthetase–activiteit.

Het ferritinegehalte regelmatig controleren bij herhaalde infusies omdat er meldingen zijn van verhoogd ferritinegehalte.

Een ongebruikelijke verkleuring van het plasma kan optreden door gebruik van hemine infusievloeistof.

Het risico van overdracht van met bloed overdraagbare infectieuze agentia kan niet geheel worden uitgesloten; de genomen maatregelen worden als doeltreffend beschouwd tegen omhulde virussen zoals HIV, HBV en HCV.

Naast de toediening van hemine-arginaat en andere noodzakelijke maatregelen zoals het wegnemen van uitlokkende factoren en pijnbestrijding, is een ruim aanbod van koolhydraten aan te bevelen.

Door irritatie door de injectievloeistof kan extravasatie optreden, incl. huidverkleuring.

Hulpstof

  • Wees voorzichtig met ethanol, in de infusievloeistof, bij alcoholisme, zwangerschap, lactatie en jonge kinderen. Ethanol kan een effect op andere medicatie hebben. Wees bij risicogroepen voorzichtig met gelijktijdig gebruik van andere middelen die een substraat van alcoholdehydrogenase, zoals ethanol of propyleenglycol, bevatten.
  • Propyleenglycol, in de infusievloeistof, bij een nier- of leverfunctiestoornis alleen gebruiken met extra controle op achteruitgang. Wees voorzichtig met propyleenglycol bij kinderen < 5 jaar, zeker in combinatie met andere middelen die een substraat van alcoholdehydrogenase, zoals propyleenglycol of ethanol, bevatten.

Overdosering

Symptomen

Hyperbilirubinemie, anemie, hemorragische diathese. Hoge doseringen kunnen toxisch zijn voor de lever; ook kunnen bloeddrukdaling, stoornissen in de hemostase, braken en pijn en gevoeligheid in de onderarm (aan de kant van de infusie) optreden. Een te hoge dosis van 1000 mg heeft reversibele nierinsufficiëntie veroorzaakt. Overdoses van 2500–3000 mg hebben fulminant leverfalen, hyperbilirubinemie, anemie en hemorragische diathese veroorzaakt. Het als oplosmiddel gebruikte propyleenglycol kan stoornissen in het centrale zenuwstelsel, lactaatacidose, lever- en niertoxiciteit en hemolytische reacties veroorzaken en de serumosmolariteit verhogen. In geval van overdosering de bloedparameters (o.a. bloedplaatjes, stolling en stollingsfactoren), lever-, nier-, pancreas- en hartfunctie frequent controleren.

Therapie

Vrij hemine kan met i.v. albumine worden gebonden; propyleenglycol kan worden geëlimineerd door hemodialyse; geactiveerde kool onderbreekt de enterohepatische kringloop van hemine.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met hemine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Enzymremmer verkregen uit erytrocyten. Hemine vormt samen met het L-arginine in het concentraat de stabiele verbinding hemine-arginaat, ook wel haemarginaat genoemd. Porfyrie ontstaat door verstoring van de biosynthese van haem. De negatieve terugkoppeling in de porfyrinestofwisseling is weggevallen door de deficiëntie aan haemproteïnen. Toediening van haemarginaat corrigeert het tekort aan hemine en vermindert de vorming van porfyrines en toxische precursors door remming van de verhoogde activiteit van delta-aminolevulinezuursynthetase. Werking op maag-darmsymptomen: binnen 2–4 dagen. Neurologische complicaties worden minder beïnvloed door de behandeling.

Kinetische gegevens

V d 0,05 l/kg.
T 1/2el ca. 11 uur na 1 infusie, 18 uur na 4 infusies.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

hemine hoort bij de groep bloed- en plasmaproducten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links