kaliumchloride (oraal)

Samenstelling

Kaliumchloride Drank FNA Formularium der Nederlandse Apothekers

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
75 mg/ml

75 mg komt overeen met 39,1 mg = 1 mmol K. Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: propyleenglycol 6,1 mg/ml, pepermuntolie. (Mixtura kalii chloridi FNA)

Slow-K Essential Pharma Ltd

Toedieningsvorm
Tablet met gereguleerde afgifte
Sterkte
600 mg

600 mg komt overeen met 314 mg = 8 mmol geïoniseerd K. De tablet bevat 96 mg sucrose.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

kaliumchloride (oraal) vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

In het algemeen is er een beperkte plaats voor het oraal aanvullen van kalium.

Wanneer kaliumsuppletie is geïndiceerd heeft kaliumchloride in opgeloste vorm, welke verdund met water of vruchtensap dient te worden ingenomen, de voorkeur. Indien de drank niet wordt verdragen of bij slechte therapietrouw kan (bij profylaxe) de tablet met gereguleerde afgifte worden voorgeschreven.

Indicaties

  • Profylaxe en behandeling van hypokaliëmie.

De tablet is bedoeld als profylaxe van hypokaliëmie bij patiënten die (de smaak van) de drank niet verdragen.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Behandeling van hypokaliëmie:

Volwassenen:

Drank: op geleide van de kaliumconcentratie in het serum. In het algemeen geldt bij volwassenen met een plasmakaliumconcentratie ≥ 3,0 mmol/l: 1,5-6 g (= 20-80 mmol) per dag, bij een plasmakaliumconcentratie tussen 2,5-3,0 mmol/l: 6-12 g (= 80-160 mmol) per dag. De dagdosis verdelen over meerdere doses, max. 3 g (= 40 mmol) per keer.

Kinderen:

Individueel; op geleide van de kaliumconcentratie in het serum.

Profylaxe van hypokaliëmie:

Afhankelijk van de individuele behoefte: 1,2–4 g/dag drank of 2–6 tabletten in verdeelde doses.

Bij verminderde nierfunctie: kan een lagere dosering voldoende zijn.

Bij intermitterend diureticumgebruik: de tablet met vertraagde afgifte gebruiken op de diureticumvrije dagen.

Toedieningsinformatie: de tabletten zittend of staand in hun geheel met ruim water innemen tijdens of na de maaltijd.

Bijwerkingen

Soms (0,1-1%): hyperkaliëmie.

Zelden (0,01-0,1%): maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, maagpijn, diarree, flatulentie en bij gebruik van de tablet tevens laesies in slokdarm, maag en duodenum (ontsteking, erosies, ulcera), gastro-intestinale bloedingen, gastro-intestinale obstructie. Huiduitslag, jeuk, urticaria.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van kaliumsparende diuretica of (voor de tablet) parasympathicolytica is gecontra-indiceerd. Combinatie met middelen met duidelijk parasympathicolytische werking vertraagt de maag-darmmotiliteit en vermeerdert de kans op lokale bijwerkingen van het kaliumzout. Gelijktijdige toediening van spironolacton, triamtereen en amiloride (al dan niet in combinatie met thiazide-diuretica) vermijden in verband met het risico van ernstige hyperkaliëmie.

Ook bij gelijktijdig gebruik van ACE-remmers, AT1-antagonisten, β-blokkers, heparine, ciclosporine, tacrolimus, oncolytica, renineremmers zoals aliskiren, protonpompremmers of NSAID's bestaat meer kans op hyperkaliëmie.

Vooral bij gedigitaliseerde patiënten is het van belang kaliumdeficiëntie te voorkomen, aangezien bij toediening van digoxine aan patiënten met hypokaliëmie er aanzienlijk meer kans is op hartglycosidenintoxicatie en ritmestoornissen.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.
Farmacologisch effect: Verstoring van de kaliumspiegel kan effect hebben op de hartfunctie van zowel de zwangere vrouw als de ongeborene. Wees bedacht op een vertraagde of geblokkeerde maag-darmpassage bij zwangere vrouwen; dit kan de absorptie van kalium (met name uit de tablet) verstoren.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja.
Advies: Kan volgens voorschrift worden gebruikt.

Contra-indicaties

  • ernstige nierinsufficiëntie;
  • maag-darmulcera (ook in de voorgeschiedenis);
  • hyperkaliëmie, periodieke verlamming als gevolg van hyperkaliëmie;
  • bij gebruik van de tablet tevens: vertraagde slokdarm- en maag-darmpassage (bv. door atonie, stenose of obstructie).

Waarschuwingen en voorzorgen

Hypokaliëmie ten gevolge van metabole acidose niet behandelen met kaliumchloride maar met een zwak-zuur-kaliumzout (bv. kaliumwaterstofcarbonaat).

Hyperkaliëmie is een soms voorkomende complicatie van kaliumsuppletie (met name bij hypokaliëmie die het gevolg is van redistributie; d.w.z. veroorzaakt door een 'shift' van kaliumionen naar de intracellulaire ruimte).

Wees voorzichtig bij nier- of leverfunctiestoornissen, bij ouderen > 65 jaar en bij langdurig gebruik. Frequente bepaling van de serumkaliumspiegel is noodzakelijk.

De toediening staken bij tekenen van ulceratie of perforatie van het maag-darmkanaal, zoals hevig braken, buikpijn, flatulentie, diarree of maag-darmbloeding.

De drank heeft een onaangename smaak. De tablet heeft een onoplosbare matrix die met de feces wordt uitgescheiden.

De effectiviteit en veiligheid bij kinderen is niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen
ventriculaire aritmieën, bundeltakblok en ventrikelfibrilleren, gepaard gaand met hypotensie en shock, eventueel leidend tot hartstilstand. Typische ECG-veranderingen (piekende T-golven met een toegenomen amplitude, verdwijnen van de P-golf, verbreding QRS-complex en ST-depressie). Paresthesieën, convulsies, areflexie, verlammingsverschijnselen van de dwarsgestreepte musculatuur, eventueel leidend tot ademstilstand. Farmacobezoar is gemeld.

Therapie
laten braken, maagspoelen, actieve kool, orale kationenuitwisselaars. Bij farmacobezoar kan endoscopie en operatief ingrijpen nodig zijn.

Voor meer informatie over symptomen en behandeling van een vergiftiging met kaliumchloride/hyperkaliëmie zie de monografie kaliumzouten op toxicologie.org.

Eigenschappen

Kalium is een mineraal dat een essentiële rol speelt bij het zuur-basenevenwicht, de isotonie en de elektrodynamische eigenschappen van de cel. Het is noodzakelijk bij veel enzymatische reacties en bij tal van fysiologische processen, zoals spiercontractie, overdracht van zenuwimpulsen, eiwitsynthese en koolhydraatmetabolisme.

Kinetische gegevens

OverigKaliumchloride komt bij gebruik van de tabletten tijdens de passage door het maag-darmkanaal geleidelijk vrij in de loop van circa 4 uur. De afgifte is niet pH-afhankelijk.
Eliminatievia de nieren, circa 90% binnen 8 uur en ≥ 98% binnen 24 uur (bij een normaal kaliumevenwicht).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

kaliumchloride (oraal) hoort bij de groep kaliumzouten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links