loperamide/​dimeticon

Samenstelling

Losimed duo XGVSOTC Davantis Health BV

Toedieningsvorm
Tablet

Bevat per tablet: loperamide(hydrochloride) 2 mg en dimeticon 125 mg (als simeticon).

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

loperamide/​dimeticon vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Bij acute diarree is in veel gevallen medicatie niet geïndiceerd. Bij dehydratie of meer kans hierop wordt rehydratievloeistof (ORS) gebruikt. Als diarree om praktische redenen als hinderlijk wordt ervaren, kan loperamide(-oxide) worden toegepast. Bij ernstige infectieuze diarree of diarree bij immuungecompromitteerde patiënten komt een antibioticum in aanmerking.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van acute diarree die gepaard gaat met klachten als gevolg van lucht in de darmen (zoals opgeblazen gevoel, kramp, winderigheid) bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Acute diarree met gasgerelateerde symptomen:

Volwassenen:

Aanvankelijk 2 tabletten, vervolgens zolang de diarree aanhoudt 1 tablet na elke daaropvolgende dunne ontlasting; max. 4 tabletten per dag, gedurende max. 2 dagen.

Kinderen van 12-18 jaar:

Aanvankelijk 1 tablet, vervolgens zolang de diarree aanhoudt 1 tablet na elke daaropvolgende dunne ontlasting; max. 4 tabletten per dag, gedurende max. 2 dagen.

Bij een nierfunctiestoornis is geen dosisaanpassing noodzakelijk.

Bij een leverfunctiestoornis voorzichtig toepassen vanwege een lager first-passmetabolisme.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): misselijkheid, smaakstoornis.

Soms (0,1-1%): obstipatie. Slaperigheid. Huiduitslag.

Verder zijn gemeld: overgevoeligheidsreacties zoals anafylactische shock, anafylactoïde reacties. Angio-oedeem, jeuk, urticaria. (Toxisch) megacolon, ileus, buikpijn, braken, dyspepsie, flatulentie. Duizeligheid, verminderd bewustzijn. Urineretentie.

Interacties

Loperamide is een substraat voor P-glycoproteïne (Pgp), CYP3A4 en CYP2C8.

Remmers van CYP3A4 en P-glycoproteïne, zoals itraconazol en ketoconazol, en remmers van CYP2C8 zoals gemfibrozil kunnen de plasmaconcentratie van loperamide verhogen.

Combinatie met oraal desmopressine kan de plasmaconcentratie van desmopressine verhogen, waarschijnlijk door een verminderde maag-darmperistaltiek.

Interacties met dimeticon zijn niet waarschijnlijk, omdat dimeticon niet wordt opgenomen in het maag-darmkanaal.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens; bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid (loperamide).
Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk, vanwege geringe systemische beschikbaarheid van loperamide en geen systemische opname van dimeticon na orale inname.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in geringe mate (loperamide).
Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk, vanwege geringe systemische opname van loperamide en geen opname van dimeticon na orale inname.
Advies: Kan waarschijnlijk veilig volgens voorschrift gebruikt worden, omdat het bijna niet wordt opgenomen.

Contra-indicaties

  • acute dysenterie, gekenmerkt door bloed in de ontlasting en hoge koorts;
  • acute colitis ulcerosa;
  • pseudomembraneuze colitis geassocieerd met breed-spectrum antimicrobiële middelen;
  • bacteriële enterocolitis door invasieve organismen, zoals Salmonella, Shigella en Campylobacter;
  • gebruik bij een leeftijd < 12 j.

Waarschuwingen en voorzorgen

Loperamide/dimeticon niet gebruiken bij aandoeningen waarbij remming van de peristaltiek vermeden moet worden, zoals ileus of (toxisch) megacolon.

Bij optreden van water- en elektrolytendepletie (vooral bij kinderen en ouderen) is adequate vocht- en elektrolytentoediening de belangrijkste maatregel.

Bij optreden van obstipatie, abdominale distensie of subileus de toediening onmiddellijk staken. Bij AIDS-patiënten met infectieuze colitis is na gebruik van loperamide toxisch megacolon gemeld.

Indien binnen 48 uur geen klinische verbetering wordt waargenomen de toediening onderbreken en een arts raadplegen.

Voorzichtigheid is geboden bij leverfunctiestoornissen, omdat vanwege het hierbij mogelijk afgenomen first-pass-metabolisme (ernstige) centrale bijwerkingen kunnen optreden.

Loperamide/dimeticon is gecontra-indiceerd bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Overdosering

Symptomen
(Fatale) cardiale complicaties zoals verlenging van het QT-interval en QRS-complex, Torsade de Pointes, andere ventriculaire ritmestoornissen, hartstilstand en syncope. Een reeds bestaand Brugada-syndroom kan tot uiting komen. Verder: depressie van het centraal zenuwstelsel (o.a. stupor, coördinatiestoornis, somnolentie, miose, musculaire hypertonie, respiratoire depressie), droge mond, misselijkheid, braken, obstipatie, urineretentie, paralytische ileus.

Therapie
Bij symptomen van overdosering met loperamide kan de opioïdreceptor-antagonist naloxon gegeven worden.

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie van loperamide op vergiftigingen.info.

Eigenschappen

Loperamide bindt aan de opioïdreceptor in de darmwand en vertraagt de darmmotiliteit. De verblijftijd van de darminhoud wordt verlengd, de resorptie van water en elektrolyten neemt toe, vooral in het ileum, waardoor het fecale volume afneemt en de consistentie toeneemt. Dimeticon verlaagt de oppervlaktespanning en remt daarmee gasvorming in het maag-darmkanaal.

Kinetische gegevens

Resorptie≥ 65% (loperamide); niet (dimeticon).
OverigOnderstaande kinetische gegevens gelden voor loperamide (dimeticon wordt niet geresorbeerd):
F< 1% door groot first-pass-effect. Heeft zeer hoge affiniteit voor de darmwand.
Eiwitbinding95%, vnl. aan albumine.
MetaboliseringIn de lever, vooral door CYP3A4 en CYP2C8.
Eliminatievnl. met de feces.
T 1/2el11 (9–14) uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

loperamide/dimeticon hoort bij de groep motiliteitsremmende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links