mebeverine

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Duspatal (hydrochloride) Abbott bv

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
200 mg

Mebeverine (hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Capsule met gereguleerde afgifte 'Retard'
Sterkte
200 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mebeverine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) is vooral niet-medicamenteus. Alle behandelingen zijn slechts bij een deel van de patiënten effectief. Bij PDS waarbij obstipatie op de voorgrond staat (PDS-C), zijn de medicamenteuze opties het gebruik van laxantia en bij onvoldoende effect linaclotide. Bij PDS waarbij diarree op de voorgrond staat (PDS-D), zijn de medicamenteuze opties volumevergrotende laxantia en als symptomatische behandeling een onderhoudsdosering met loperamide. Bij PDS waarbij pijnklachten op de voorgrond staan, kunnen paracetamol en pepermuntolie worden overwogen. Bij alle vormen van PDS kan als laatste stap bij uitzondering een antidepressivum worden overwogen, naast de psychologische behandeling van een eventuele onderliggende stemmingsstoornis.

Parasympathicolytica zoals mebeverine en scopolaminebutyl worden ontraden bij de behandeling van prikkelbaredarmsyndroom, omdat ze niet aantoonbaar effectief zijn.

Indicaties

  • Symptomatische behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom bij volwassenen en kinderen ≥ 10 jaar.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Prikkelbaredarmsyndroom

Volwassenen en kinderen ≥ 10 jaar

200 mg 2×/dag, 's ochtends en 's avonds. Als het gewenste effect na enkele weken bereikt is, de dosering geleidelijk verlagen.

Een gemiste dosis niet alsnog innemen, maar doorgaan met het gebruikelijke doseerschema.

Toediening: De capsule heel innemen (zonder kauwen) met ten minste 100 ml water.

Bijwerkingen

Gemeld zijn: allergische reacties zoals exantheem, urticaria, angio–oedeem, gezichtsoedeem of anafylaxie. Hoofdpijn, duizeligheid.

Interacties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante interacties bekend.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens en bij dieren, onvoldoende gegevens. Bij dieren is teratogeniteit waargenomen.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Onderzoeksgegevens

  • De werkzaamheid en veiligheid zijn alleen beoordeeld bij volwassenen.
  • Er zijn geen doseringsstudies gedaan bij ouderen en bij nier- of leverfunctiestoornissen.

Overdosering

Zie voor meer symptomen en behandeling de monografie op vergiftingen.info.

Eigenschappen

Musculotroop werkend spasmolyticum. Heeft een direct effect op de gladde spieren van het maag-darmkanaal zonder de normale darmmotiliteit aan te tasten.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel volledig.
Metabolisering eerst omzetting in veratrinezuur en mebeverinealcohol. De voornaamste metaboliet in plasma is gedemethyleerd carboxylzuur.
Eliminatie grotendeels in urine als metabolieten.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mebeverine hoort bij de groep musculotrope spasmolytica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links