mitomycine

Samenstelling

Mitomycin-C 'Kyowa' XGVS Takeda Nederland bv

Toedieningsvorm
Poeder voor injectievloeistof
Sterkte
2 mg, 40 mg

Bevat tevens: per flacon 40 mg natrium 383 mg (= 16,6 mmol).

Mitomycine XGVS Accord Healthcare bv

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof of oplossing voor intravesicaal gebruik
Sterkte
2 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

mitomycine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de behandeling van maagcarcinoom en colorectaalcarcinoom staan op oncoline.nl de geldende behandelrichtlijnen.

Voor de behandeling van gevorderd pancreascarcinoom staat op richtlijnendatabase.nl de geldende behandelrichtlijn (2019).

Voor de behandeling van mammacarcinoom staat op oncoline.nl de geldende behandelrichtlijn.

Voor de behandeling van cervixcarcinoom staat op oncoline.nl.

Voor de behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom staat op oncoline.nl.

Voor de behandeling van urotheelcelcarcinoom (en preventie van recidief na TURP) staat op oncoline.nl de geldende behandelrichtlijn met de plaats van mitomycine daarbij.

Indicaties

Intraveneus (mono- en/of combinatietherapie):

 • gevorderd (adeno)carcinoom van het maag-darmkanaal;
 • gevorderd pancreascarcinoom;
 • gevorderd mammacarcinoom;
 • gemetastaseerd cervixcarcinoom;
 • niet-kleincellig bronchiaalcarcinoom.

Intravesicaal:

 • behandeling van oppervlakkig blaascarcinoom;
 • preventie van een recidief van oppervlakkig blaascarcinoom na transurethrale resectie.

Dosering

Voor iedere toediening moet het aantal leukocyten > 4,0 × 109/l en het aantal trombocyten > 125 × 109/l zijn.

: bij langdurig systemisch gebruik is mitomycine cumulatief toxisch voor het beenmerg, voer regelmatig controles uit (zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen).

Klap alles open Klap alles dicht

Mitomycin-C Kyowa, systemische toediening:

Volwassenen:

i.v. 6–12 mg/m² lichaamsoppervlak iedere 4 à 6 weken afhankelijk van de combinatie met andere cytostatica en herstel van het beenmerg. Wanneer mitomycine in monotherapie wordt gegeven, zijn ook hogere doses mogelijk. Een dosis > 20 mg/m² geeft meer toxische verschijnselen zonder therapeutische voordelen. Bij ziekteprogressie na twee behandelperioden, de behandeling staken vanwege onvoldoende respons.

Mitomycine Accord, systemische toediening:

Volwassenen:

Monotherapie: i.v. 10–20 mg/m² lichaamsoppervlak iedere 6 à 8 weken of 8–12 mg/m² iedere 3 à 4 weken of 5–10 mg/m² iedere 1 à 6 weken, afhankelijk van het behandelschema. Bij combinatietherapie is de dosering aanmerkelijk lager.

Intravesicaal voor behandeling van niet-reseceerbaar oppervlakkig blaascarcinoom:

Volwassenen:

30–40 mg eenmaal per week door instillatie langs urethrale weg inbrengen gedurende 4–12 weken of eenmaal per week gedurende 4 weken gevolgd door een instillatie eenmaal per maand gedurende 5–10 maanden.

Intravesicaal voor preventie van een recidief van oppervlakkig blaascarcinoom:

Volwassenen:

20–40 mg eenmaal per week door instillatie via een urethrale katheter inbrengen gedurende 8–12 weken. Een ander schema is 4–10 mg 1–3×/week.

Ouderen: vanwege onvoldoende gegevens is een specifiek doseeradvies niet mogelijk. Een verlaging van de dosering wordt aanbevolen.

Verminderde nierfunctie: er kan geen doseeradvies worden gegeven; gebruik wordt niet aanbevolen.

Verminderde leverfunctie: er kan geen doseeradvies worden gegeven; gebruik wordt niet aanbevolen vanwege onvoldoende gegevens.

Toedieningsinformatie: via intraveneuze infusie toedienen centrale veneuze lijn en daarna deze gedurende enkele minuten goed doorspoelen. Waak voor extravasatie (zie ook de rubriek Waarschuwingen en voorzorgen). Voor specifieke toediening in bepaalde weefsels is intra-arteriële toediening mogelijk. Bij intravesicaal gebruik de oplossing 1 tot 3 uur in de blaas houden.

Bijwerkingen

Intraveneus:

Zeer vaak (> 10%): misselijkheid, braken. Beenmergsuppressie, leukopenie, trombocytopenie.

Vaak (1-10%): interstitiële pneumonie, dyspneu, hoesten. Huiduitslag, hand-voetsyndroom. Nierfunctiestoornis, glomerulopathie, stijging van serumcreatinine.

Soms (0,1-1%): mucositis, stomatitis, diarree. Anorexie. Alopecia. Koorts.

Zelden (0,01-0,1%): levensbedreigende infectie, sepsis (incl. septische shock). Veno-occlusieve ziekte (o.a. long, lever). Pulmonale hypertensie. Hartfalen (na voorafgaande behandeling met antracyclinen). Hemolytische anemie. (Fataal) hemolytisch uremisch syndroom (HUS), microangiopathische hemolytische anemie (MAHA). Leverfunctiestoornis, verhoogde transaminasewaarden, geelzucht.

Zeer zelden (< 0,01%): ernstige allergische reactie (incl. anafylactische shock).

Verder zijn gemeld: bloeding. Hypertensie, overmatig blozen. Bronchospasmen, longfibrose. Acute (myeloïde) leukemie, myelodysplastisch syndroom (beide bij combinatietherapie). Verkleuring van de nagels. Malaise, zwakte, lethargie. Reacties op de toedieningsplaats zoals vasculaire pijn, oedeem en flebitis.

Intravesicaal:

Vaak (1-10%): irritatie van de blaaswand, cystitis (mogelijk hemorragisch), dysurie, nycturie, pollakisurie, hematurie. Jeuk, allergische huiduitslag, contacteczeem, hand-voetsyndroom.

Zelden (0,01-0,1%): gegeneraliseerd exantheem.

Zeer zelden (< 0,01%): necrotiserende cystitis, allergische (eosinofiele) cystitis, stenose van afvoerende urinewegen, blaaswandverkalking, blaaswandfibrose, blaasatrofie, blaasperforatie. Peniele necrose.

Interacties

Vanwege de toegenomen kans op een (ernstige) infectie tijdens behandeling met mitomycine wordt toediening van levende vaccins afgeraden. De respons op (levende of) geïnactiveerde vaccins kan afgenomen zijn.

Combinatie met andere myelotoxische geneesmiddelen of relevante radiotherapie vermeerdert de kans op beenmergsuppressie.

Combinatie met vinca-alkaloïden of bleomycine kan de longtoxiciteit verhogen.

Gelijktijdige behandeling (of in het verleden behandeld zijn) met antracyclinen kan het risico van cardiomyopathie verhogen.

Gelijktijdig gebruik met 5-fluoro-uracil of tamoxifen geeft meer kans op hemolytisch uremisch syndroom.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk (afwijkingen van de neurale buis, buikwand en het skelet) gebleken. Mitomycine is in principe mutageen, teratogeen en carcinogeen.
Advies: Gebruik ontraden, vooral in het eerste trimester van de zwangerschap.
Vruchtbaarheid: De invloed van mitomycine op de vruchtbaarheid is onbekend.
Overige: Door zowel mannen als vrouwen in de vruchtbare jaren dienen adequate anticonceptieve maatregelen te worden genomen tijdens en ten minste 6 maanden na de therapie. Raad een man voorafgaand aan de behandeling aan om advies in te winnen over cryopreservatie van sperma, omdat mitomycine genotoxisch is.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

Intraveneus:

 • pancytopenie of geïsoleerde leukopenie of trombocytopenie
 • acute (ernstige) infectie
 • hemorragische diathese

Intravesicaal:

 • perforatie van de blaaswand

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Intraveneus

Comorbiditeit: wees zeer voorzichtig bij restrictieve of obstructieve stoornissen van de longfunctie, nierfunctie en leverfunctie. Wees verder voorzichtig bij beenmergdepressie of bestaande infecties. Bij bestaande varicella kunnen fataal verlopende systemische aandoeningen optreden.

Controles rond de behandeling: controleer vóór start van de behandeling het bloedbeeld, de longfunctie (bij vermoeden van een reeds bestaande longdisfunctie) en controleer de nier- en leverfunctie. Controleer tijdens de behandeling regelmatig het bloedbeeld en de nierfunctie. Gebruik bij een verminderde nier- of leverfunctie wordt niet aanbevolen. Bij achteruitgang van de nier- of leverfunctie de behandeling staken. De nadir van beenmergdepressie is meestal 4 weken na toediening. Mitomycine is bij systemisch gebruik cumulatief toxisch; bij langdurig gebruik kan langdurige beenmergdepressie optreden. Controleer op indicatie de longfunctie (zie ook Longtoxiciteit).

Bij het optreden van hemolyse de behandeling onmiddellijk staken.

Longtoxiciteit: bij het ontstaan van nieuwe symptomen of vergergering van bestaande symptomen de behandeling onmiddellijk staken. De longtoxiciteit is goed behandelbaar met corticosteroïden.

Tweede maligniteiten: acute leukemie en myelodysplastisch syndroom zijn gemeld bij gebruik van mitomycine in combinatie met andere anti-neoplastische middelen.

Wanneer extravasatie van mitomycine optreedt, kan uitgebreide necrose ontstaan. Zie voor de te nemen maatregelen de crashkaart (pdf 0,5 MB) van de NVZA.

Onderzoeksgegevens: de veiligheid en werkzaamheid bij ouderen ≥ 65 jaar of kinderen < 18 jaar zijn niet onderzocht.

Voor vruchtbare mannen en vrouwen, zie Zwangerschap.

Intravesicaal

Wees voorzichtig bij bestaande cystitis.

Overdosering

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met mitomycine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Cytostatisch antibioticum, geïsoleerd uit een stam van Streptomyces caespitosus. Na activering remt mitomycine selectief de DNA-synthese door alkylering van het DNA. Daarnaast worden bij hogere doses ook vrije peroxideradicalen vrijgemaakt, wat DNA breuken tot gevolg heeft. In hoge concentraties onderdrukt mitomycine ook de cellulaire RNA- en proteïnesynthese. Resistentie tegen mitomycine kan optreden, vaak gecombineerd met kruisresistentie tegen andere alkylerende stoffen.

Kinetische gegevens

OverigWordt na intravesicale toediening nauwelijks geabsorbeerd.
Metaboliseringvnl. in de lever.
Eliminatievnl. met de feces, 10% onveranderd met de urine.
T 1/2snel: na injectie is na ca. 17 min de serumconcentratie met ca. 50% afgenomen.
OverigDe biologische halfwaardetijd is eveneens kort en is 40–50 min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

mitomycine hoort bij de groep cytostatische antibiotica.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links