nalmefeen

Samenstelling

Selincro (als hydrochloridedihydraat) Lundbeck bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
18 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

nalmefeen vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Geef bij langdurig overmatig alcoholgebruik thiaminesuppletie en behandel matig tot ernstige alcoholonthoudingsverschijnselen met een benzodiazepine, bij voorkeur lorazepam. Voeg bij een alcoholonthoudingsdelier (ook bij ouderen) haloperidol toe. Terugvalpreventie bestaat uit psychosociale begeleiding, eventueel medicamenteus ondersteund met acamprosaat, disulfiram, nalmefeen of naltrexon.

Behandel een acute alcoholintoxicatie volgens het ziekenhuisprotocol.

Indicaties

Reductie van alcoholconsumptie bij volwassenen met alcoholafhankelijkheid en veel kans op drankgebruik (Drinking Risk Level; DRL), bij wie geen lichamelijke onthoudingsverschijnselen optreden én geen acute detoxificatie vereist is. Alléén in combinatie met continue psychosociale ondersteuning, die gericht is op therapietrouw én het verminderen van de alcoholconsumptie. Alleen starten als 2 weken na de eerste evaluatie nog een hoog DRL aanwezig is.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Reductie van alcoholconsumptie bij alcoholisme:

Volwassenen:

Gebruiken als nodig: op elke dag dat de patiënt kansen op het drinken van alcohol voorziet, 1-2 uur voordat men denkt te gaan drinken 1 tablet innemen. Als de patiënt het niet voorzien heeft en al alcohol gedronken heeft, dan zo snel mogelijk 1 tablet innemen. Maximaal 1 tablet per dag. Regelmatig (bv. maandelijks) evalueren, voorzichtig zijn bij langdurig gebruik (> 1 jaar)

De tablet heel innemen. Bij contact met de huid door delen of fijnmaken kan sensibilisatie van de huid optreden.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): slapeloosheid, duizeligheid, hoofdpijn. Misselijkheid.

Vaak (1-10%): tachycardie, hartkloppingen. Slaapstoornis, sufheid, vermoeidheid. Verwarde toestand, rusteloosheid, aandachtsstoornis. Tremor, paresthesie, hypo-esthesie. Verminderd libido. Droge mond, braken, diarree, verminderde eetlust. Gewichtsafname. Asthenie, malaise. Overmatig zweten. Spierspasmen.

Verder zijn gemeld: dissociatie, (meestal kortdurende) hallucinatie (auditieve, gevoels-, visuele en somatische), angio-oedeem, urticaria, huiduitslag, erytheem, jeuk, myalgie, priapisme.

Interacties

Opioïden zijn gecontra-indiceerd. Indien gebruik van een opioïd in een noodsituatie nodig is, is mogelijk een hogere dosering nodig van het opioïd.

Wees voorzichtig bij combinatie met een krachtige UGT2B7-remmer (diclofenac, fluconazol, medroxyprogesteron) omdat de blootstelling aan nalmefeen kan toenemen met name bij een langdurige behandeling met een UGT2B7-remmer. Omgekeerd kan een UGT-inductor (dexamethason, fenobarbital, rifampicine, omeprazol) leiden tot een subtherapeutische nalmefeenconcentratie.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid (lager foetaal gewicht en vertraagde ossificatie).
Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • ernstige leverfunctiestoornis;
  • ernstige nierfunctiestoornis (GFR < 30 ml/min/1,73 m²);
  • recent acuut alcoholonthoudingssyndroom;
  • gebruik van (partiële) opioïd-agonisten (zie ook de rubriek Interacties);
  • huidige of recente opioïd-verslaving of acute ontwenningsverschijnselen na staken van opioïden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Nalmefeen 1 week voorafgaand aan een operatieve ingreep staken, indien perioperatief een opioïd wordt gebruikt.

Niet bedoeld voor onmiddellijke alcoholonthouding.

Wees voorzichtig bij psychiatrische comorbiditeit, zoals depressie, bij een voorgeschiedenis van convulsies en bij een milde of matige lever- of nierfunctiestoornis. De toepassing bij verhoogde ALAT of ASAT (> 3× ULN) is niet onderzocht.

Het verhoogde suïciderisico bij alcohol- of druggebruikers, met of zonder depressie, neemt niet af door nalmefeen.

De bijwerkingen van nalmefeen kunnen de rijvaardigheid nadelig beïnvloeden, vooral in het begin van de behandeling.

Voorzichtig zijn bij ouderen (≥ 65 j.) wegens relatief weinig gegevens.

Eigenschappen

Nalmefeen moduleert het opioïdsysteem via de mu-, delta- en kappareceptoren. De vermindering van de alcoholconsumptie vindt mogelijk plaats door modulatie van de cortico-mesolimbische functies.

Kinetische gegevens

F41%.
T maxcirca 1,5 uur.
V d46 l/kg.
Metaboliseringin de lever, vooral door UGT2B7, tot inactief nalmefeen-3-O-glucuronide.
Eliminatievia de urine, vooral als metaboliet.
T 1/2circa 12,5 uur langer bij gestoorde nierfunctie, tot ca. 20 uur bij ernstige nierfunctiestoornis.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

nalmefeen hoort bij de groep middelen bij alcoholverslaving.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links