naloxegol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Moventig (als oxalaat) Kyowa Kirin Pharma bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
12,5 mg, 25 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

naloxegol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Adviseer bij obstipatie in eerste instantie voldoende inname van vocht en vezels, en voldoende beweging. Indien een dieet met extra vezels niet volstaat, is psyllium een alternatief. Bij de medicamenteuze behandeling van functionele obstipatie is een osmotisch laxans eerste keus. Verhoog bij onvoldoende effect zo nodig tot de maximale dosering of combineer met, of schakel over op een contactlaxans of ander osmotisch laxans. Overweeg als defecatie 3 dagen uitblijft ondanks optimale orale therapie, rectale medicatie ter lediging van het rectum. Fecale impactie kan medicamenteus of manueel worden verwijderd. Als medicatie de voorkeur heeft, overweeg een (micro)klysma of een hoge dosis macrogol (met of zonder elektrolyten).

Overweeg naloxegol (voorkeur vanwege orale toediening) of methylnaltrexon bij onvoldoende effect van reguliere laxantia bij opioïdgeïnduceerde obstipatie in de palliatieve fase.

Indicaties

  • Behandeling van opioïd-geïnduceerde obstipatie bij volwassenen, als respons op een gebruikelijke behandeling met laxantia onvoldoende is.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Opioïdgeïnduceerde obstipatie

Volwassenen

25 mg 1×/dag. Staak de behandeling met de gebruikelijke laxantia totdat het klinisch effect van naloxegol is bepaald. Overweeg verlaging van de dosering naar 12,5 mg 1×/dag bij optreden van ernstige gastro-intestinale bijwerkingen.

Nierfunctiestoornis: Bij matig-ernstige of ernstige nierfunctiestoornis: is de begindosering 12,5 mg 1×/dag; als deze goed wordt verdragen, kan de dosering verhoogd worden tot 25 mg 1×/dag. Bij niet goed verdragen van de dosis van 12,5 mg de behandeling staken. Bij een lichte nierinsufficiëntie is geen dosisaanpassing nodig.

Leverfunctiestoornis: Bij een lichte tot matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig. Gebruik bij een ernstige leverinsufficiëntie wordt niet aanbevolen vanwege onvoldoende gegevens.

CYP3A4-remmers: Bij gebruik van matige CYP3A4-remmers (bv. diltiazem, verapamil): de begindosering is 12,5 mg 1×/dag; als deze goed wordt verdragen, kan de dosering verhoogd worden tot 25 mg 1×/dag. Gelijktijdig gebruik met krachtige CYP3A4-remmers is gecontra-indiceerd (zie ook de rubriek Interacties). Bij combinatie met zwakke CYP3A4-remmers is geen dosisaanpassing nodig.

Toediening: naloxegol 's ochtends innemen, minimaal 30 minuten vóór of 2 uur na het ontbijt. Géén grapefruitsap innemen. Bij slikproblemen de tablet fijnmaken tot een poeder, mengen met een half glas water en direct opdrinken; het glas naspoelen met nogmaals een half glas water en opdrinken. Het mengsel kan ook via een neusmaagsonde worden toegediend (CH8 of hoger); na toediening de sonde spoelen met water.

Bijwerkingen

De gemelde gastro-intestinale bijwerkingen waren meestal mild tot matig van ernst, traden meestal in het begin van de behandeling op en waren reversibel bij voortzetting van de behandeling.

Zeer vaak (> 10%): buikpijn, diarree.

Vaak (1-10%): flatulentie, misselijkheid, braken. Hoofdpijn. Nasofaryngitis. Overmatig zweten.

Soms (0,1-1%): opioïde-abstinentiesyndroom (vaak binnen enkele minuten tot dagen na de eerste inname en licht tot matig-ernstig).

Verder is gemeld: overgevoeligheid, (fatale) gastro-intestinale perforatie.

Interacties

Naloxegol wordt voornamelijk gemetaboliseerd door CYP3A4. Combinatie met sterke CYP3A4-remmers, zoals clarytromycine, ketoconazol systemisch, itraconazol, proteaseremmers (bv. ritonavir, saquinavir), of grote hoeveelheden grapefruitsap is gecontra-indiceerd. Combinatie van een eenmalige dosis naloxegol met meermalige doseringen ketoconazol oraal resulteerde in een 13-voudige verhoging van de AUC en een 10-voudige verhoging van de Cmax van naloxegol.

Combinatie met VEGF-remmers zoals bevacizumab, ranibizumab, aflibercept is gecontra-indiceerd.

Bij combinatie met matige CYP3A4-remmers zoals diltiazem, verapamil de begindosering verlagen, zie ook de rubriek Dosering. Combinatie met een eenmalige dosis diltiazem resulteerde in een ruim 3-voudige verhoging van de AUC en een 3-voudige verhoging van de Cmax van naloxegol.

Combinatie met sterke CYP3A4-inductoren, zoals carbamazepine, rifampicine, sint-janskruid wordt ontraden. Combinatie van een eenmalige dosis naloxegol met meermalige doseringen rifampicine resulteerde in een verlaging van 89% van de AUC en 76% van de Cmax van naloxegol.

Vermijd gelijktijdig gebruik met opioïdreceptor-antagonisten (zoals naltrexon, naloxon), vanwege een additief antagonistisch effect en een toegenomen kans op opioïd-ontwenning.

Wees voorzichtig bij gebruik van methadon voor de behandeling van opioïdverslaving, vanwege onvoldoende ervaring. Bij gebruik van methadon voor pijn traden vaker gastro-intestinale bijwerkingen en symptomen van opioïd-ontwenning op.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens relatief weinig gegevens. Bij dieren aanwijzingen voor schadelijkheid bij zeer hoge doseringen (skeletafwijkingen).

Farmacologisch effect: Theoretisch zouden opioïde-onthoudingsverschijnselen kunnen optreden bij de foetus.

Advies: Gebruik ontraden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: Theoretisch zouden opioïde-onthoudingsverschijnselen kunnen optreden bij de foetus.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • (vergroot risico op) gastro-intestinale obstructie of een toegenomen kans op een recidiverende obstructie vanwege meer kans op een gastro-intestinale perforatie;
  • maligniteit met een vergroot risico op een gastro-intestinale perforatie, zoals bij onderliggende maligniteit van het maag-darmkanaal, peritoneum, ovarium;
  • overgevoeligheid voor een andere opioïdantagonist.

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Gastro-intestinale perforatie: Vanwege meer kans op gastro-intestinale perforatie voorzichtig toepassen bij aandoeningen die de integriteit van het maag-darmkanaal aantasten, zoals een ernstig ulcus, ziekte van Crohn, actieve of recidiverende diverticulitis. Adviseer de patiënt de therapie te staken en zich direct te melden bij ongebruikelijke ernstige of aanhoudende buikpijn.

Bloed-hersenbarrière: De ondoorlaatbaarheid van de bloed-hersenbarrière is belangrijk voor het mimaliseren van de opname van naloxegol in het centraal zenuwstelsel (CZS). Wees daarom voorzichtig bij klinisch belangrijke verstoringen van de bloed-hersenbarrière, zoals primaire hersenmaligniteiten, CZS-metastasen, actieve multipele sclerose, gevorde ziekte van Alzheimer. Wijs deze patiënten erop alert te zijn op mogelijke effecten op het CZS zoals symptomen van opioïdontwenning en/of interferentie met opioïd-gemedieerde pijnstilling. Adviseer de patiënt de therapie te staken en zich te melden bij optreden van deze effecten.

Methadon: Wees voorzichtig bij gebruik van methadon voor de behandeling van opioïdverslaving, vanwege onvoldoende ervaring. Bij gebruik van methadon voor pijn traden vaker gastro-intestinale bijwerkingen en symptomen van opioïd-ontwenning op.

Opioïde-abstinentiesyndroom: Bij vermoeden van opioïde-abstinentiesyndroom (een cluster van 3 of meer van de volgende verschijnselen: dysforische stemming, misselijkheid of overgeven, spierpijn, tranenvloed of rinorroe, pupildilatatie of kippenvel of zweten, diarree, geeuwen, koorts of insomnia) de behandeling staken. Dit treedt meestal binnen enkele minuten tot dagen na toediening op.

Onderzoeksgegevens: Wees voorzichtig bij cardiale aandoeningen (zoals myocardinfarct < 6 maanden geleden, symptomatisch congestief hartfalen, manifeste hartziekte of een QT-interval > 500 msec) vanwege geen gegevens. Naloxegol had géén invloed op het QT-interval bij gezonde vrijwilligers. Wees voorzichtig met gebruik bij opioïde-geïnduceerde obstipatie bij oncologisch gerelateerde pijn vanwege relatief weinig gegevens. Gebruik bij ernstige leverinsufficiëntie wordt niet aangeraden vanwege onvoldoende gegevens. Veiligheid en werkzaamheid bij een leeftijd < 18 jaar is niet vastgesteld.

Overdosering

Symptomen

Ondraaglijke abdominale effecten zoals pijn, effecten op het CZS zoals symptomen van opioïdontwenning.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met naloxegol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Opioïdreceptorantagonist, gepegyleerd derivaat van naloxon. Het bindt aan de μ-opioïdreceptoren in het maag-darmkanaal en gaat zo obstipatie als gevolg van opioïden tegen zonder beïnvloeding van de centraal analgetische werking van het opioïd. Door pegylering wordt de passieve permeabiliteit van naloxegol gereduceerd en wordt de verbinding omgezet in een substraat voor Pgp. Naloxegol dringt slechts minimaal door in het centraal zenuwstelsel vanwege de verminderde permeabiliteit en de toegenomen efflux over de bloed-hersenbarrière van het Pgp-substraat.

Kinetische gegevens

Resorptie snel; een vetrijke maaltijd verhoogt de mate en snelheid van absorptie.
T max < 2 uur. Bij het merendeel van de proefpersonen was 0,4-3 uur hierna een secundaire plasmaconcentratiepiek, waarschijnlijk door een enterohepatische kringloop. Voor de oraal ingenomen fijngemalen tablet gemengd met water was de tmax 0,75 uur en via de maagsonde gemiddeld 1,5 uur.
V d ca. 14-31 l/kg.
Metabolisering voornamelijk door CYP3A4; wordt omgezet in 6 metabolieten. Ondergaat vermoedelijk een enterohepatische kringloop.
Eliminatie ca. 68% via de faeces, 16% via de urine (<6% onveranderd). Naloxegol wordt niet verwijderd door dialyse.
T 1/2el 6-11 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

naloxegol hoort bij de groep laxantia, overige.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links