natriumcitraat

Samenstelling

Natriumcitraatdrank FNA XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Drank
Sterkte
64,7 mg/ml

Bevat per ml: 0,33 mmol citraat (0,22 mmol = 64,7 mg natriumcitraat en 0,11 mmol = 23,1 mg citroenzuurmonohydraat). Conserveermiddel: methylparahydroxybenzoaat. Bevat tevens: propyleenglycol 7,56 mg/ml.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

natriumcitraat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor de toepassing van natriumcitraat bij kinderen is nog geen advies vastgesteld.

Indicaties

  • Offlabel: (chronische) metabole acidose bij kinderen;
  • Offlabel: als antacidum voorafgaand aan een operatieve ingreep bij kinderen.
  • Offlabel: profylaxe en behandeling van bepaalde nierstenen (urinezuur-, calcium-, cystinestenen) bij kinderen, als alternatief voor kaliumcitraat als daarbij de kaliumbelasting te hoog is;

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Profylaxe en behandeling van nierstenen

kinderen

0,16–0,24 ml/kg lich.gewicht per dag.

Metabole acidose bij kinderen

kinderen vanaf 2 jaar:

5–15 ml 4× per dag, na het eten en voor het slapengaan.

Pre-operatief als antacidum

kinderen vanaf 2 jaar

15 ml eenmalig.

Toedieningsinformatie: tijdens of vlak na het eten innemen.

Bijwerkingen

Gemeld is: metabole alkalose, met name bij hoge dosering en met name bij patiënten met een gestoorde nierfunctie of hypocalciëmie; deze kan gepaard gaan met een verhoogde spiertonus, spierspasmen en tetanie. Hypokaliëmie, hypernatriëmie. In hoge dosering: cardiale depressie met verlaagde calciumspiegels.

Interacties

Bij combinatie met digoxine kan de kans op toxiciteit hiervan toenemen.

Er zijn aanwijzingen dat de absorptie van aluminium kan toenemen; met name bij patiënten met nierfalen kan dit leiden tot mogelijk fatale encefalopathie als gevolg van sterk verhoogde aluminiumconcentraties; gelijktijdig gebruik van aluminiumverbindingen en citraten wordt ontraden bij patiënten met een verminderde nierfunctie.

Door alkalisering van de urine door natriumcitraat kan de uitscheiding van salicylaten toenemen en het effect ervan afnemen.

Door alkalisering van de urine kan de uitscheiding van lithium toenemen.

Alkalisering van de urine gaat de werking van methenamine tegen.

Bij combinatie kan de uitscheiding van amfetamines en van kinidine afnemen; de plasmaspiegels kunnen stijgen. Bij staken van natriumcitraat kunnen de spiegels dalen. Monitoring is vereist.

De kans op hypernatriëmie neemt toe bij combinatie met geneesmiddelen die natriumretentie als bijwerking hebben, zoals NSAID's, corticosteroïden en sommige antihypertensiva.

Zwangerschap

Gezien de indicatie niet van toepassing.

Lactatie

Gezien de indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

  • hypernatriëmie of natriumbeperkt dieet
  • ernstige nierfunctiestoornis
  • metabole of respiratoire alkalose

Waarschuwingen en voorzorgen

Controles tijdens de behandeling: bepaal regelmatig serumelektrolieten en zuurbase-evenwicht, met name bij patiënten met nierfunctiestoornissen, omdat bij hen hypernatriëmie of alkalose met hypocalciëmie kan ontstaan.

Comorbiditeit: wees vanwege de natriumbelasting voorzichtig bij een geringe urineproduktie, gestoorde nierfunctie, bij hartfalen, hypertensie, perifeer - of longoedeem, zwangerschapsvergiftiging, levercirrose en hyperaldosteronemie.

Wees voorzichtig bij hypoventilatie, omdat bij onvoldoende uitademing van CO2 (verergering van) acidose kan optreden.

Eigenschappen

Alkaliserend. Natriumcitraat wordt omgezet in natriumwaterstofcarbonaat (natriumbicarbonaat), waardoor de pH van lichaamsvloeistoffen (zoals de urine) stijgt.

Kinetische gegevens

MetaboliseringCitraat wordt omgezet in waterstofcarbonaat.
Eliminatievia de urine, < 5% onveranderd.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

natriumcitraat hoort bij de groep citraatzouten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links