relugolix

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Orgovyx XGVS Aanvullende monitoring Accord Healthcare bv

Toedieningsvorm
Tablet, filmomhuld
Sterkte
120 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

relugolix vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van prostaatcarcinoom de geldende behandelrichtlijn via richtlijnendatabase.nl.

Indicaties

  • Gevorderd hormoongevoelig prostaatcarcinoom.

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Prostaatcarcinoom

Volwassenen (incl. ouderen)

Oplaaddosis 360 mg op de eerste dag, gevolgd door 120 mg 1×/dag.

Bij combinatie met een orale Pgp‑remmer (zie rubriek Interacties): als gelijktijdig gebruik niet te vermijden is, de Pgp-remmer ≥ 6 uur ná relugolix innemen en vaker controleren op bijwerkingen. Of onderbreek de behandeling met relugolix voor maximaal 2 weken als er een korte behandelkuur met een Pgp‑remmer nodig is. Als de behandeling langer dan 7 dagen is onderbroken, opnieuw starten met een oplaaddosis van 360 mg op de eerste dag, gevolgd door 120 mg 1×/dag.

Bij combinatie met een gecombineerde Pgp‑ en CYP3A‑inductor (zie rubriek Interacties): als gelijktijdig gebruik niet te vermijden is, de dosis relugolix verhogen naar 240 mg 1×/dag. Na staken van de gecombineerde Pgp‑ en sterke CYP3A‑inductor de dosis relugolix weer verlagen naar 120 mg 1×/dag.

Bij een lichte of matig verminderde nierfunctie is dosisaanpassing niet nodig. Wees voorzichtig bij ernstig verminderde nierfunctie, omdat de blootstelling aan relugolix maximaal tweevoudig verhoogd kan zijn.

Bij een lichte of matig verminderde leverfunctie is dosisaanpassing niet nodig. Bij ernstig verminderde leverfunctie is de farmacokinetiek niet onderzocht.

Een gemiste dosis innemen zodra eraan wordt gedacht. Als de dosis > 12 uur geleden is gemist, deze niet alsnog innemen en het vaste doseerschema de volgende dag hervatten.

Als de behandeling langer dan 7 dagen is onderbroken, opnieuw starten met een oplaaddosis van 360 mg op de eerste dag, gevolgd door 120 mg 1×/dag.

Toediening

  • Dagelijks op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen;
  • Met of zonder voedsel innemen. De tablet geheel doorslikken.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): opvlieger. Diarree, obstipatie. Skeletspierpijn. Vermoeidheid.

Vaak (1-10%): anemie. Gynaecomastie. Slapeloosheid, depressie. Duizeligheid, hoofdpijn. Hypertensie. Misselijkheid. Hyperhidrose, huiduitslag. Afname libido. Toename gewicht, stijging bloedglucose, triglyceriden en -cholesterol.

Soms (0,1-1%): urticaria, angio-oedeem. Osteoporose of osteopenie. Stijging ASAT en ALAT-waarden.

Zelden (0,01-0,1%): myocardinfarct.

Verder is gemeld: verlengd QT-interval.

Interacties

Relugolix is substraat voor (intestinale) Pgp, CYP3A4/5, CYP2C8 en CYP2C19. Het is een zwakke CYP3A4-inductor en remt BCRP en Pgp.

Gelijktijdig gebruik van orale Pgp-remmers vermijden, omdat de blootstelling aan relugolix toeneemt en daarmee het risico op bijwerkingen. Voorbeelden zijn: bepaalde antibiotica (azitromycine, erytromycine, claritromycine, gentamicine, tetracycline), antimycotica (ketoconazol, itraconazol), antihypertensiva (carvedilol, verapamil), antiaritmica (amiodaron, propafenon, kinidine), ciclosporine en hiv- of HCV-proteaseremmers (ritonavir). Als gelijktijdig gebruik toch noodzakelijk is, zie de rubriek Doseringen.

Gelijktijdig gebruik van gecombineerde Pgp- en sterke CYP3A4-inductoren vermijden, omdat de blootstelling aan relugolix afneemt en daarmee de werkzaamheid. Voorbeelden zijn: apalutamide, carbamazepine, fenytoïne, fenobarbital, rifampicine, rifabutine, sint-janskruid, ritonavir en efavirenz. Als gelijktijdig gebruik toch noodzakelijk is, zie de rubriek Doseringen.

Androgeendeprivatietherapie kan het QT-interval verlengen; wees voorzichtig met gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die het QT-interval verlengen. Voorbeelden zijn: amiodaron, disopyramide, domperidon, ibutilide, kinidine, methadon, sotalol, macrolide antibiotica, chinolonen, imidazool–antimycotica, tricyclische antidepressiva, sommige antipsychotica).

Bij gelijktijdig gebruik van Pgp-substraten (zoals dabigatran) worden geen klinisch betekenisvolle effecten verwacht. Er wordt echter wel een dosisscheiding geadviseerd van de oplaaddosis relugolix en een ander Pgp-substraat, omdat deze combinatie niet is onderzocht.

Zwangerschap

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Vruchtbaarheid: Remt de vruchtbaarheid van de man tijdens de onderdrukking van testosteron. Het is niet bekend of relugolix of zijn metabolieten in sperma aanwezig zijn. Daarom dient een man die geslachtsgemeenschap heeft met een vruchtbare vrouw, tijdens de behandeling en gedurende 2 weken na de laatste dosis, adequate anticonceptieve maatregelen te nemen.

Lactatie

Gezien de geregistreerde indicatie niet van toepassing.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Controleer het effect van de behandeling middels klinische parameters en PSA in serum.

Androgeendeprivatietherapie kan het QT-interval verlengen. Bij een voorgeschiedenis van of risicofactoren voor QT-verlenging zoals hypocalciëmie, hypokaliëmie, hypomagnesiëmie, relevante hartziekte, bradycardie of bij comedicatie met geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen: het gebruik afwegen. Relugolix heeft geen intrinsiek effect op verlenging van het QT-interval.

Cardiovasculaire events zoals myocardinfarct en beroerte zijn gemeld bij andogreendeprivatietherapie. Houd rekening met alle cardiovasculaire risicofactoren.

De botdichtheid kan afnemen bij langdurige suppressie van testosteron, zoals bij gebruik van een GnRH-agonist of -antagonist. Dit kan leiden tot osteoporose en meer kans op botfractuur.

Bij een bekende of vermoede leverfunctiestoornis de leverfunctie controleren tijdens behandeling. Lichte, tijdelijke stijgingen van ALAT en ASAT (zonder klinische symptomen) zijn waargenomen.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met relugolix contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Relugolix is een non‑peptide GnRH‑receptorantagonist die competitief bindt aan GnRH‑receptoren in de voorste hypofyse. Hierdoor kan endogeen GnRH niet binden en wordt de afgifte van luteïniserend hormoon (LH) en follikelstimulerend hormoon (FSH) geremd. Vervolgens neemt de aanmaak van testosteron in de testikels af. De FSH‑ en LH‑spiegel dalen snel na aanvang van de behandeling en de testosteronspiegel wordt reversibel onderdrukt tot onder de fysiologische concentratie.

Kinetische gegevens

Overig De absorptie wordt hoofdzakelijk gemedieerd door intestinaal Pgp.
F ca. 12%.
T max ca. 2,25 uur.
Overig De ‘steady state’ wordt op dag 7 bereikt.
V d ca. 55,7 l/kg.
Metabolisering in de lever door CYP3A4/5 (45%) en CYP2C8 (37%) en in geringe mate door CYP2C19 (< 1%).
Eliminatie ca. 81% met de feces, waarvan 4,2% onveranderd; ca. 4,1% met de urine, waarvan 2,2% onveranderd.
T 1/2el ca. 61 uur.
Overig De effectieve halfwaardetijd bedraagt. ca. 25 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

relugolix hoort bij de groep gonadoreline-antagonisten.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links