riluzol

Samenstelling

Glentek Glenmark Pharmaceuticals Europe Ltd

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
50 mg

Rilutek Sanofi SA

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
50 mg

Riluzol Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
50 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

riluzol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve en fatale neurodegeneratieve ziekte. Voorlichting en ondersteuning zijn essentieel in de begeleiding van patiënten met ALS. Medicamenteus is riluzol het enige medicijn op de markt met een bewezen gunstig effect op het beloop van ALS. Riluzol verlengt de levensduur met 2–3 maanden en heeft een positief effect op de bulbaire (orofaryngeale) functie en die van de extremiteiten, maar geen effect op de spierkracht. Het is aangetoond dat riluzol werkzaam is in het beginstadium van de ziekte. Werkzaamheid in het late stadium is niet aangetoond. Naast behandeling met riluzol is bij ALS symptoombestrijding van groot belang.

Indicaties

  • Verlenging van de levensduur of van de tijd tot mechanische beademing bij amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Voor riluzol is niet aangetoond dat het tijdens de late stadia van ALS werkzaam is.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

ALS:

Volwassenen:

50 mg elke 12 uur.

De tabletten heel doorslikken met water of fijngemalen met ruim water innemen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): asthenie, misselijkheid, abnormale leverfunctietesten (meestal binnen de eerste 3 mnd. van behandeling: frequenter bij Aziatische patiënten).

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid, orale paresthesie, slaperigheid, tachycardie, diarree, buikpijn, braken, pijn.

Soms (0,1-10%): anemie, anafylactische reacties, angio-oedeem, interstitiële longziekte, pancreatitis.

Verder zijn gemeld: Ernstige neutropenie en hepatitis.

Interacties

Op theoretische gronden kan een interactie worden verwacht met geneesmiddelen die via hetzelfde onderdeel van de leverenzymfractie worden gemetaboliseerd: tricyclische antidepressiva, fluvoxamine, theofylline, chinolonen, diazepam, diclofenac en coffeïne verminderen mogelijk de eliminatiesnelheid van riluzol; rifampicine en omeprazol versnellen mogelijk de eliminatie van riluzol.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, ontbreekt klinische ervaring.
Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, bij dieren.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

  • Gestoorde leverfunctie; transaminase-uitgangswaarden in serum van meer dan 3× ULN, verhoogd bilirubinegehalte.
  • Zie voor (meer) contra-indicaties de rubriek Zwangerschap/Lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtigheid is geboden bij een afwijkende leverfunctie in de anamnese of bij licht verhoogde waarden van transaminase in serum. De transaminasen in serum vóór en tijdens de therapie met riluzol bepalen. Tijdens de eerste drie maanden van behandeling ALAT-waarde iedere maand bepalen, daarna iedere drie maanden gedurende de rest van het eerste jaar en vervolgens periodiek. Frequenter controleren bij verhoging van de waarden. De therapie staken indien de ALAT-waarden tot 5× ULN stijgen en riluzol niet op een later tijdstip opnieuw aan deze patiënten toedienen.

Bij optreden van koorts direct de witte bloedcellen controleren. Bij optreden van ademhalingssymptomen (droge hoest, dyspneu) radiografie van de borstkast uitvoeren; bij aanwijzingen voor interstitiële longziekte de behandeling onmiddellijk staken.

Toepassing bij kinderen en mensen met gestoorde nierfunctie is niet onderzocht.

Sigarettenrook en nuttigen van op houtskool geroosterd voedsel versnellen de eliminatie van riluzol.

Overdosering

Symptomen
In geïsoleerde gevallen acute toxische encefalopathie met stupor, coma en methemoglobinemie.

Neem voor informatie over een vergiftiging met riluzol contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Riluzol vertraagt het progressieve proces bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) vermoedelijk door remming van de neurotransmitter glutamaat in het centrale zenuwstelsel.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel; 17% minder na vetrijke maaltijd.
T max 60–90 min.
Eiwitbinding97%.
Metaboliseringin de lever o.a. via CYP1A2 tot de inactieve metaboliet N-hydroxy-riluzol en inactieve metabolieten.
Eliminatievnl. met de urine.
T 1/2el9–15 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

riluzol hoort bij de groep riluzol (groep).

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links