sucralfaat

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Sucralfaat Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Granulaat
Sterkte
1 g
Verpakkingsvorm
in sachet
Toedieningsvorm
Suspensie
Sterkte
200 mg/ml
Verpakkingsvorm
in sachet à 5 ml

Conserveermiddelen: chloorhexidine, methyl- en propylparahydroxybenzoaat.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

sucralfaat vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

De behandeling van eerste-episode maagklachten, functionele maagklachten en gastro-oesofageale refluxziekte bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer. Bij voldoende effect wordt de medicatie geleidelijk gestopt. Bij een antacidum gaat de voorkeur uit naar de combinatie van algeldraat/magnesiumhydroxide (werkt sneller en langer), bij een H2-receptorantagonist naar famotidine en bij een protonpompremmer naar omeprazol; dit in verband met de bredere toepasbaarheid en de prijs. Het mucosaprotectivum sucralfaat kan als alternatief worden gebruikt voor een antacidum.

Voor de behandeling van een endoscopisch aangetoonde oesofagitis zijn protonpompremmers de standaardbehandeling, waarbij de voorkeur uitgaat naar omeprazol. Protonpompremmers zijn hierbij effectiever gebleken dan H2-receptorantagonisten en antacida. Bij oesofagitis graad C en D is het gebruik levenslang.

Voor de behandeling van maagklachten als gevolg van NSAID-gebruik komt een protonpompremmer, bij voorkeur omeprazol, in aanmerking. De behandeling van maagklachten als gevolg van andere medicatie bestaat uit het geleidelijk verhogen van de mate van zuurremming met achtereenvolgens een antacidum, een H2-receptorantagonist en een protonpompremmer.

Voor stressulcusprofylaxe zijn algemene (intensive care) maatregelen zoals optimalisatie van de mucosale doorbloeding en oxygenatie, adequate sedatie en pijnbestrijding en correctie van stollingsstoornissen het meest effectief. Routinematige toepassing van stressulcusprofylaxe bij intensive-care-patiënten is niet geïndiceerd, uitgezonderd bij patiënten met veel kans op stressulcusbloedingen. In dat geval gaat de voorkeur uit naar een intraveneus toegediende H2-receptorantagonist boven sucralfaat.

Indicaties

  • Ulcus duodeni en benigne ulcus ventriculi;
  • Peptische reflux-oesofagitis;
  • Preventie van recidiverende ulcera;
  • De suspensie is ook geïndiceerd ter preventie van stressbloedingen in het proximale deel van de tractus digestivus.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Ulcus duodeni en ulcus ventriculi

Volwassenen en kinderen ≥ 14 jaar

4×/dag 1 g een half uur voor de maaltijden en voor het slapen gaan òf 2×/dag 2 g een half uur voor de maaltijden, gedurende 4–6 weken; zo nodig 12 weken.

Reflux-oesofagitis

Volwassenen en kinderen ≥ 14 jaar

4×/dag 1 g , voor de maaltijden en voor het slapen gaan, in het algemeen gedurende 6–12 weken.

Preventie van recidiverende ulcera

Volwassenen en kinderen ≥ 14 jaar

Voor het ontbijt 1 g en voor het slapen gaan 1 g, gedurende 6–12 maanden na genezing van het ulcus.

Preventie van stressbloedingen

Volwassenen en kinderen ≥ 14 jaar

5 ml (= 1 g) suspensie 6×/dag oraal of via een neussonde. De sonde naspoelen met 10–15 ml water. De suspensie niet i.v. toepassen.

Het granulaat innemen na omroeren in een glas water. Het sachet goed kneden voor gebruik om de inhoud te homogeniseren. De inhoud van het sachet kan direct in de mond uitgeknepen of uitgedrukt op een lepel worden ingenomen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): obstipatie.

Soms (0,1-1%): misselijkheid, droge mond.

Zelden (0,01-0,1%): duizeligheid, vol gevoel, bezoar, huiduitslag, jeuk, bij de suspensie overgevoeligheidsreacties inclusief late reacties.

Verder zijn gemeld: anafylactische reacties en, bij patiënten met een beperkte nierfunctie, verhoogde aluminiumspiegels en encefalopathie.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van sucralfaat met tobramycine, colistine, amfotericine B, fenytoïne, sulpiride, digoxine, cimetidine, (fluor–)chinolonen, ketoconazol, theofylline, ursodeoxycholzuur, thyromimetica of tetracyclinen kan de absorptie van deze middelen verminderen; daarom sucralfaat ten minste 2 uur na deze middelen toedienen. De absorptie van vitamine K-antagonisten kan afnemen; nauwkeurig de stollingswaarden controleren bij beginnen, veranderen of staken van de behandeling met sucralfaat.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Kan, voor zover bekend zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in kleine hoeveelheden (aluminiumbestanddeel).

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Contra-indicaties

  • ernstige nierfunctiestoornis (uremie, dialyse);
  • supragastro-intestinale operaties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Symptomen van een maligniteit kunnen worden gemaskeerd. Bij gestoorde nierfunctie kunnen de plasma-aluminiumspiegels stijgen. Patiënten met een ulcus controleren op de aanwezigheid van Helicobacter pylori.

De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 14 jaar zijn niet vastgesteld, gebruik wordt niet aanbevolen.

Overdosering

Therapie

Bij per ongeluk i.v. toedienen van de orale suspensie: eventueel heparine, eventueel ook deferoxamine en/of hemodialyse.

Eigenschappen

Basisch aluminiumsaccharosesulfaat. In maag en darm vormt sucralfaat met weefseleiwitten een complex aan het oppervlak van ulcera en laesies en met het maagslijmvlies. Dit complex biedt bescherming tegen de inwerking van pepsine en maagzuur. Sucralfaat stimuleert ook de fysiologische bescherming van het slijmvlies tegen onder andere galzuur, alcohol en NSAID's.

Kinetische gegevens

Resorptie vrijwel niet.
Eliminatie het suikerdeel, sucrose-octasulfaat, wordt onveranderd uitgescheiden via de nieren.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

sucralfaat hoort bij de groep mucosaprotectiva.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links