Samenstelling

Cytotec Pfizer bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
200 microg

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Maagbescherming bij gebruik van NSAID’s en laaggedoseerde salicylaten is geïndiceerd bij patiënten met risicofactoren voor maagschade (zie maagbescherming#uitgangspunten). Als maagbeschermer komt een protonpompremmer, bij voorkeur omeprazol, in aanmerking.

Misoprostol is geen goed alternatief voor het gebruik van een protonpompremmer omdat het in de noodzakelijke hoge doseringen frequent aanleiding geeft tot maag-darmstoornissen, zoals diarree en buikpijn.

Indicaties

Preventie van door NSAID’s veroorzaakte maagulcera en darmulcera bij patiënten met een verhoogde kans op ulceraties of complicaties, tijdens gebruik van NSAID’s bij reumatische aandoeningen.

Gerelateerde informatie

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Preventie van door NSAID's veroorzaakte peptische ulcera:

Volwassenen:

400–800 microg per dag in verdeelde doses direct na de maaltijden en voor het slapen gaan. Bij ernstige leverfunctiestoornissen wordt een lage begindosering aanbevolen. Indien mogelijk misoprostol tegelijk met de NSAID innemen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): diarree, huiduitslag.

Vaak (1-10%): duizeligheid, hoofdpijn, buikpijn, obstipatie, dyspepsie, flatulentie, misselijkheid, braken.

Soms (0,1-1%): vaginale bloeding, menstruatiestoornissen, koorts.

Zelden (0,01-0,1%): menorragie, dysmenorroe. Verder zijn gemeld: anafylactische reacties, koude rillingen, vruchtwaterembolie, abnormale contracties van de baarmoeder, vruchtdood, onvolledige abortus, vroeggeboorte, geboorteafwijkingen, retentio placentae, gescheurde of geperforeerde baarmoeder, bloeding van de baarmoeder. De kans op uterusruptuur neemt toe met het vorderen van de zwangerschap en eerdere ingrepen aan de uterus, en bij multipariteit.

Interacties

Magnesiumbevattende antacida kunnen bij gelijktijdig gebruik de door misoprostol veroorzaakte diarree doen verergeren. Gelijktijdige inname van antacida kan de biologische beschikbaarheid van misoprostol verlagen.

Zwangerschap

Teratogenese: Gebruik van misoprostol is schadelijk bij de mens.
Farmacologisch effect: Misoprostol kan uteruscontracties veroorzaken die de zwangerschap in gevaar kunnen brengen. Blootstelling tijdens het 1e trimester vermeerdert de kans op geboorte–afwijkingen, zoals het syndroom van Möbius, terminale transversale afwijkingen aan de ledematen en artrogrypose.
Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.
Overige: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende het gebruik van misoprostol. Indien een vrouw zwanger wordt tijdens gebruik van misoprostol, de behandeling onmiddellijk staken. Bij vruchtbare vrouwen, vóór het beginnen van een behandeling, een eventuele zwangerschap uitsluiten.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja, in de vorm van de actieve metaboliet misoprostolzuur.
Farmacologisch effect: Diarree bij de zuigeling is mogelijk.
Advies: Gebruik ontraden.

Contra-indicaties

Zwangerschap. Overgevoeligheid voor prostaglandinen.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zo nodig kan ter verlichting van maagpijn een aluminiumbevattend antacidum worden gebruikt. Voorzichtigheid is geboden bij cerebrovasculaire, coronaire of ernstige perifere vasculaire aandoeningen (incl. hypertensie), bij ernstige leverfunctiestoornissen of bij nierinsufficiëntie. Bedacht zijn op de mogelijke aanwezigheid van een maligniteit, een symptomatische respons op misoprostol sluit de aanwezigheid hiervan niet uit. Het preventieve effect van misoprostol op het ontstaan van ulcera duodeni bij NSAID-gebruik is niet aangetoond bij een gebruik langer dan een half jaar. De werkzaamheid en veiligheid bij kinderen tot 18 jaar zijn niet vastgesteld.

Eigenschappen

Synthetisch analogon van prostaglandine E1 met ulcusgenezende, mucosabeschermende als maagzuurremmende werking. Zowel de basale, de nachtelijke en de, bijvoorbeeld door een maaltijd, gestimuleerde maagzuursecretie wordt geremd via een directe werking op de pariëtale cellen in de maagwand en is dosis-afhankelijk. Het mucosaprotectieve effect berust op stimulatie van de productie van mucus en waterstofbicarbonaat naast versterking van de doorbloeding van de maagmucosa. De maagzuurremmende werking is na 30 minuten waarneembaar en houdt ten minste 3 uur aan.

Kinetische gegevens

Resorptiesnel en bijna volledig, daarna vrijwel onmiddellijk omgezet door vetzuur-oxiderende systemen in verschillende organen in actief misoprostolzuur. Voedsel vertraagt de absorptie.
T max12 min (misoprostolzuur).
Metaboliseringin de lever.
Eliminatiemet de urine ca. 73%, met de feces ca. 15%.
T 1/2el20–30 min. Langer bij gestoorde nierfunctie.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

misoprostol hoort bij de groep mucosaprotectiva.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook