tafluprost/​timolol

Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Taptiqom Santen Oy

Toedieningsvorm
Oogdruppels
Verpakkingsvorm
flacon 7 ml

Bevat per ml: tafluprost 15 microg (0,0015%), timolol (als maleaat) 5 mg (0,5%). Conserveermiddel: geen.

Toedieningsvorm
Oogdruppels minims
Verpakkingsvorm
0,3 ml

Bevat per ml: tafluprost 15 microg (0,0015%), timolol (als maleaat) 5 mg (0,5%). Conserveermiddel: geen.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

tafluprost/​timolol vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Behandeling van glaucoom dient door een oogarts te gebeuren. Bij open-kamerhoekglaucoom bestaat behandeling uit lokale medicamenteuze therapie en/of laserbehandeling. Indien de oogboldruk onvoldoende verlaagd wordt door deze behandeling, kan operatieve interventie noodzakelijk zijn. Bij de medicamenteuze behandeling zijn oogdruppels met een prostaglandine-analoog eerste keus. Bij onvoldoende effect van, of intolerantie voor een prostaglandine-analoog, wordt eerst een β-blokker als monotherapie aanbevolen. Alternatieven voor bovenstaande monotherapie zijn monotherapie met een lokale koolzuuranhydraseremmer of α2-agonist. Wanneer monotherapie onvoldoende effect heeft, worden geneesmiddelen met verschillende aangrijpingspunten gecombineerd. Bij nauwe-kamerhoekglaucoom kiest men voor een laserbehandeling en/of een operatie, ondersteund door een medicamenteuze behandeling.

Indicaties

Verlaging van de intra-oculaire druk bij volwassenen, als lokale monotherapie met β-blokkers of prostaglandine-analoga onvoldoende werkzaam zijn bij:

 • open-kamerhoekglaucoom;
 • oculaire hypertensie.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Open-kamerhoekglaucoom en oculaire hypertensie

Volwassenen

1 druppel 1×/dag in het aangedane oog. Dit is tevens de maximale dosis. Druppels op de huid (van het ooglid) direct verwijderen.

Als een dosis wordt vergeten, behandeling volgens schema voortzetten met de volgende dosis.

Toediening

 • Druk de traanbuis 1–3 minuten dicht tijdens en direct na toediening; dit voorkomt dat de oogdruppel afvloeit naar de neus- en keelholte wat systemische reacties tot gevolg kan hebben;
 • Bij gebruik van meerdere soorten oogpreparaten deze toedienen met een interval van ten minste vijf minuten. De oogdruppels die de minste irritatie geven als eerste en viskeuze oogdruppels of oogzalven als laatste toedienen;
 • Taptiqom minims bevatten geen conserveermiddel en zijn bestemd voor eenmalig gebruik. Eén verpakking is voldoende om beide ogen te behandelen;
 • Contactlenzen voor het indruppelen uitnemen en na 15 minuten weer indoen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): oogklachten (pijn, irritatie, jeuk, wazig zien, corpus-alienum-gevoel, fotofobie), conjunctivale/oculaire hyperemie, wimperveranderingen (toegenomen lengte, dikte, aantal haartjes, verkleuring).

Soms (0,1-1%): oogklachten (droogheid, toegenomen traanafscheiding), oogliderytheem en -oedeem, oogallergie, blefarale pigmentatie, blefaritis, conjunctivitis, oppervlakkige keratitis punctata, ontsteking voorste oogkamer en asthenopie. Hoofdpijn.

Zeer zelden (< 0,01%): corneacalcificaties bij een significant beschadigde cornea (door gebruik van fosfaathoudende oogdruppels).

Meer informatie

Interacties

Bij gelijktijdig gebruik van (lokale en systemische) β-blokkers, calciumantagonisten, digoxine, anti-aritmica (zoals amiodaron) of parasympaticomimetica kan een additief effect optreden met onder andere hypotensie en/of bradycardie tot gevolg.

CYP2D6-remmers (zoals kinidine, fluoxetine en paroxetine) kunnen de plasmaconcentratie van timolol verhogen.

β-Blokkers kunnen het hypoglykemisch effect van bloedglucoseverlagende middelen versterken.

β-Blokkers voor oculair gebruik kunnen de werking van systemische β–agonisten zoals adrenaline blokkeren. Een enkele keer is mydriase vermeld na gelijktijdige toediening met adrenaline (epinefrine).

Het gebruik van twee of meer lokale β-blokkers wordt ontraden.

Zwangerschap

Teratogenese: Tafluprost: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren bij systemische toediening schadelijk gebleken (vruchtverlies na implantatie, foetotoxiciteit). Timolol: Bij ca. 100 beschreven zwangerschappen waarbij timolol gebruikt werd (m.n. in 'case series'), is geen toegenomen risico op aangeboren afwijkingen gezien. Er zijn geen aanwijzingen voor een groter risico op aangeboren afwijkingen bij gebruik van systemische β-blokkers.

Farmacologisch effect: Systemisch toegepaste prostaglandinen verhogen de tonus van de uterus en kunnen de uteroplacentaire doorbloeding verminderen. Systemisch toegepaste β-blokkers kunnen in het laatste trimester of tijdens de partus bij foetus of pasgeborene farmacologische effecten geven zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Bij gebruik van de oogdruppels is de systemische blootstelling gering, desondanks zijn de beschreven effecten niet uit te sluiten.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken. Controleer op farmacologische effecten bij de foetus of pasgeborene, zoals bradycardie, hypoglykemie en hypotensie. Door de traanbuis korte tijd (1–3 minuten) dichtgedrukt te houden na toediening van de oogdruppel, kan de systemische absorptie beperkt worden.

Overig: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen.

Lactatie

Tafluprost: Onbekend. Ja bij dieren. Timolol: Ja, in geringe mate.

Farmacologisch effect: De systemische blootstelling aan tafluprost en timolol vanuit de oogdruppel bij de moeder is laag, waardoor nadelige effecten bij de zuigeling via de moedermelk onwaarschijnlijk zijn.

Advies: Kan waarschijnlijk veilig worden gebruikt.

Contra-indicaties

 • reactieve luchtwegaandoeningen met inbegrip van (actuele of doorgemaakte) astma en andere ernstige obstructieve longaandoeningen (COPD);
 • manifest harfalen, cardiogene shock, tweede- en derdegraads AV-blok zonder pacemaker, sinusbradycardie, sick-sinus-syndroom, sinoatriaal blok;
 • overgevoeligheid voor β–blokkers.

Waarschuwingen en voorzorgen

Oogveranderingen: patiënten vóór aanvang van de behandeling informeren over de mogelijkheid van oogveranderingen: wimperveranderingen, periorbitale donkere huidverkleuringen (incl. van het ooglid) en versterkte irispigmentatie zijn waargenomen. Bij eventuele druppels op de huid: direct afvegen om het risico van huidverkleuring van het ooglid te verminderen. De verandering van de irispigmentatie treedt langzaam op en komt vooral voor bij gemengd gekleurde irissen. Wanneer één oog wordt behandeld kan dit leiden tot een (blijvend) verschil in het uiterlijk van beide ogen.

Vermijd huidcontact vanwege mogelijke transdermale absorptie en verkleuring. Op plekken waar de huid herhaaldelijk in contact komt met tafluprost kan haargroei optreden.

Bij ernstige cardiovasculaire stoornissen (zoals coronaire hartziekte, Prinzmetal-angina-pectoris en hartfalen) en hypotensie is kritische evaluatie noodzakelijk. Wees voorzichtig bij een eerstegraads AV–blok vanwege een negatief effect op de AV–geleiding.

Niet gebruiken bij astma en ernstige COPD (zie ook de rubriek Contra-indicaties). Wees voorzichtig bij lichte/matige COPD. Overlijden door bronchospasmen bij astma is waargenomen na toediening van sommige oculaire β-blokkers.

Wees voorzichtig bij:

 • labiele diabetes/spontane hypoglykemie. β-Blokkers kunnen de symptomen van hypoglykemie en hyperthyroïdie maskeren;
 • ernstige perifere circulatiestoornissen zoals ernstige vormen van het fenomeen van Raynaud;
 • patiënten met afakie, met pseudo-fakie, met een gescheurde achterlenscapsule of een gescheurde voorkamerlens;
 • patiënten met risicofactoren voor cystoïd macula-oedeem of iritis/uveïtis;
 • droge ogen, omdat β-blokkers de traanvochtsecretie verminderen; contactlenzen worden minder goed verdragen.

Bij een voorgeschiedenis van atopie of ernstige anafylactische reactie op allergenen kan tijdens gebruik van een β-blokker een versterkte reactie optreden bij herhaalde blootstelling aan die allergenen. Een opgetreden anafylaxie is vaak matig of slecht te beïnvloeden met de gebruikelijke hoeveelheid adrenaline.

Bij acuut gesloten-kamerhoekglaucoom timolol oogdruppels samen met een mioticum geven.

Na glaucoomingrepen is bij toepassing van kamerwaterremmende therapie (timolol, acetazolamide) loslating van de choroidea gemeld.

Onderzoeksgegevens: de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen en een verminderde nier- en/of leverfunctie zijn niet vastgesteld.

Hulpstoffen: fosfaathoudende oogdruppels kunnen bij een ernstig beschadigde cornea leiden tot corneacalcificaties.

Overdosering

Neem voor informatie over een tafluprost- en timololvergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Combinatie van een gefluorideerd prostaglandine F-analogon (tafluprost) en een lipofiele niet-selectieve β-blokker (timolol). Tafluprost, een gefluorideerd prostaglandine F-analogon, verlaagt de intra-oculaire druk vnl. door bevordering van de uveosclerale afvoer van kamerwater. Timolol verlaagt de oogdruk door remming van de kamerwaterproductie (zonder pupilvernauwing).

Werking (intraoculaire drukdaling): tafluprost: na 2–4 uur, max. na ca. 12 uur; timolol: na 20–30 min, max. na 1–2 uur. Werkingsduur: tot 24 uur (beiden).

Meer informatie

Groepsinformatie

tafluprost/timolol hoort bij de groep prostaglandine f-analogon met bètablokker.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Indicaties

Externe links