Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Alutard SQ Giffen 'SQ 801 Bijengif' ALK-Abelló bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof (suspensie) voor s.c.-toediening 'instelkuur'
Verpakkingsvorm
combinatieverpakking

Bevat per verpakking: 4 flacons à 5 ml in tienvoudig opklimmende sterkte te beginnen met 100 SQ-E/ml.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof (suspensie) voor s.c.-toediening 'vervolgkuur'
Sterkte
100.000 SQ-E/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Bevat per flacon: gif van honingbijen ( Apis mellifera), immunochemisch en biologisch gestandaardiseerd. Het extract is geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide.

Alutard SQ Giffen 'SQ 802 Wespengif' ALK-Abelló bv

Toedieningsvorm
Injectievloeistof (suspensie) voor s.c.-toediening 'instelkuur'
Verpakkingsvorm
combinatieverpakking

Bevat per verpakking: 4 flacons à 5 ml in tienvoudig opklimmende sterkte te beginnen met 100 SQ-E/ml.

Toedieningsvorm
Injectievloeistof (suspensie) voor s.c.-toediening 'vervolgkuur'
Sterkte
100.000 SQ-E/ml
Verpakkingsvorm
5 ml

Bevat per flacon: gif van kortkopwespen ( Vespula spp.), immunochemisch en biologisch gestandaardiseerd. Het extract is geadsorbeerd aan aluminiumhydroxide.

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor allergeenextract insectengif parenteraal is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Behandeling van IgE-gemedieerde allergie voor insectengif (van Hymenoptera), maar uitsluitend bij gegeneraliseerde allergische reacties (systeemreacties) in de voorgeschiedenis en aangetoonde sensibilisatie tegen insectengif (wesp of bij) door middel van in-vivo en in-vitro testen.

Doseringen

De hyposensibilisatie wordt uitgevoerd in twee fasen, een instelfase en een onderhoudsfase. De behandelduur is 3–5 jaar. Bij onvoldoende verbetering binnen een bepaalde termijn de behandeling staken.

Behandeling met één hyposensibilisatiepreparaat heeft de voorkeur. Bij behandeling van diverse specifieke allergieën, de verschillende injecties afzonderlijk geven op verschillende plekken om de reacties goed te kunnen onderscheiden. Bij allergie voor zowel bij als wesp eerst één instelfase voltooien, vervolgens starten met het andere allergeen. De injecties van beide onderhoudsbehandelingen verspreiden over 2–3 dagen.

De gegeven doseerschema's zijn een advies, de dosering moet bij iedere injectie individueel worden vastgesteld en is o.a. afhankelijk van de gevoeligheid van de patiënt.

De dosering aanpassen bij: allergische symptomen 24 uur voorafgaand aan de injectie, lokale of lichte tot matig ernstige systemische reacties na de laatst gegeven injectie of overschrijden van het tijdsinterval tussen opeenvolgende injecties. Zie voor meer informatie de officiële productinformatie CBG/EMA (rubriek 4.2) via 'Zie ook'.

Klap alles open Klap alles dicht

IgE-gemedieerde allergie voor insectengif

Volwassenen ≤ 60 jaar en kinderen ≥ 5 jaar

Instelfase: het instellen gebeurt door tijdens 15 wekelijkse bezoeken een s.c.-injectie te geven (conventioneel doseerschema). Injectie 1: 20 SQ–E, injectie 2: 40 SQ–E, injectie 3: 80 SQ–E, injectie 4: 200 SQ–E, injectie 5: 400 SQ–E, injectie 6: 800 SQ–E, injectie 7: 2000 SQ–E, injectie 8: 4000 SQ–E, injectie 9: 8000 SQ–E, injectie 10: 10.000 SQ-E, injectie 11: 20.000 SQ-E, injectie 12: 40.000 SQ-E, injectie 13: 60.000 SQ-E, injectie 14: 80.000 SQ-E, injectie 15: 100.000 SQ-E. Er is ook een clusterschema (= snel titratieschema) beschikbaar welke alleen kan worden gegeven in het ziekenhuis onder gecontroleerde omstandigheden en aanwezigheid van resuscitatieapparatuur;

Onderhoudsfase: bij voorkeur de maximaal te verdragen dosering, max. 100.000 SQ-E. Het toedieningsinterval stapsgewijs vergroten (met een week per keer) tot 4–6 weken.

Toediening

  • Vóór gebruik de flacon met injectievloeistof voorzichtig schudden (10–20× omkeren);
  • Subcutaan injecteren lateraal in het proximale 1/3 deel van de bovenarm, of bij uitzondering, ventraal in het proximale 1/3 deel van het bovenbeen;
  • Langzaam injecteren, bv. 1 ml in 60 seconden en elke 0,2 ml aspireren.

Lichamelijke inspanning, een warme bad en alcohol kunnen de kans op een anafylaxie verergeren; deze vermijden op de dag van injectie.

Bijwerkingen

Zeer vaak: (> 10%): Lokale reacties: zwelling, roodheid, pijn, jeuk, verkleuring en/of hematoom op de injectieplaats (ontstaan vaak binnen 30 minuten en kunnen na 6 uur nog aanwezig zijn, jeuk kan persisteren). Hoofdpijn.

Vaak (1-10%): jeuk, urticaria, huiduitslag. Ongemak, vermoeidheid (tot ca. 12 uur na de injectie). Piepende ademhaling, dyspneu, hoesten. Blozen. Conjunctivitis. Jeukende, rode of tranende ogen. Diarree, braken, misselijkheid, verstoorde spijsvertering.

Soms (0,1-1%): anafylactische reactie. Rugpijn.

Zelden (0,01-0,1%): anafylactische shock.

Verder zijn gemeld: duizeligheid, paresthesie, palpitaties, tachycardie, cyanose, hypotensie, bleekheid, ooglidoedeem, angio–oedeem, bronchospasme, verstopte neus, allergische rinitis, niezen, astma, irritatie van de keel, beklemd gevoel in de keel, buikpijn, dysfagie, gewrichtspijn en –zwelling, verergering eczeem, erytheem, jeuk, onaangenaam gevoel op de borst, rillerigheid, nodules op injectieplaats, gevoel van vreemd lichaam, hypertrichose op de injectieplaats, perifere zwelling, het heet hebben.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van immunosuppressiva is gecontra–indiceerd.

Gelijktijdig gebruik van β-blokkers vermijden, omdat het effect van adrenaline wordt verminderd (gebruikt bij de behandeling van een eventuele anafylactische shock).

Vaccinaties ten minste 7 dagen vóór of na de allergeeninjectie geven.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van ACE-remmers vanwege melding van anafylactoïde reacties, mogelijk door invloed van ACE-remmers op bradykinine.

Tricyclische antidepressiva (zoals amitriptyline), MAO-remmers en/of COMT-remmers kunnen de effecten van adrenaline (gebruikt bij de behandeling van een eventuele anafylactische shock) versterken.

Antihistaminica, bronchospasmolytica, cromonen en corticosteroïden kunnen de gevoeligheid voor allergenen beïnvloeden; bij staken van één van deze middelen kan een reductie van de allergeendosis nodig zijn.

Wees voorzichtig bij gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die aluminium bevatten (bv. antacida) en aan aluminium geabsorbeerd allergeenextract. Accumulatie van aluminium kan in theorie optreden.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens.

Advies: Start niet met een behandeling met allergeenextract immunotherapie tijdens de zwangerschap, in verband met het risico op een anafylactische shock. Als de behandeling al voor de zwangerschap is begonnen, kan deze waarschijnlijk veilig tijdens de zwangerschap worden voortgezet. Houd dezelfde dosering aan.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • ernstig verminderde nierfunctie;
  • ernstige hart- en vaataandoeningen (coronaire ziekten, ernstige hypertensie; bij cardiovasculaire ziekten is er meer kans op bijwerkingen van, bij het optreden van anafylactische shock noodzakelijke, adrenaline);
  • ernstige of moeilijk te behandelen astma;
  • aandoeningen die de werking van het afweersysteem beïnvloeden (bv. immunodeficiënties), een maligniteit en auto-immuunziektes.

Zie ook de rubrieken Zwangerschap en Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Alleen toe te passen door artsen met voldoende ervaring met de behandeling van allergische ziekten, bij voorkeur in gespecialiseerde centra met voorzieningen voor behandeling van ernstige allergische reacties.

Behandeling uitstellen tot na normalisatie van de conditie bij koorts, tekenen van acute of chronische infectie, allergieklachten in de dagen vóór de injectie, verslechtering van constitutioneel eczeem.

Allergische reacties: observeer de patiënt na elke injectie gedurende 30 minuten. Ernstige allergische reacties kunnen worden behandeld met adrenaline (epinefrine). Instrueer de patiënt zich onmiddellijk te melden bij het optreden van ernstige, late reacties. Registreer elke allergische reactie (zowel lokaal als systemisch) voordat de patiënt de kliniek verlaat; indien een reactie zich later voordoet moet de patiënt dit melden bij het volgende bezoek. De kans op het optreden van een allergische reactie tijdens de instelfase wordt beïnvloed door de snelheid van het instellen; bij een langzamere instelling ontstaan minder problemen.

Staak de behandeling bij aanhoudende ernstige lokale reacties, immuuncomplexreacties (type III), ernstige systemische reacties of herhaald optreden van milde systemische reacties.

Bij verhoogde baseline serumtryptaseniveaus en/of mastocytose is er meer kans op systemische allergische reacties, waarbij ook de ernst van deze reacties verhoogd kan zijn. Ook kan bij mastocytose de effectiviteit van de behandeling minder zijn.

Bij patiënten met astma vóór iedere injectie een longfunctiemeting uitvoeren.

Hulpstof: bij verminderde nierfunctie is een theoretische kans op accumulatie van aluminium ; bij een ernstig verminderde nierfunctie is gebruik gecontra-indiceerd.

Onderzoeksgegevens: er is geen ervaring met behandeling van kinderen < 5 jaar en volwassenen > 60 jaar. Er zijn relatief weinig gegevens over de werkzaamheid bij kinderen ≥ 5 jaar.

Overdosering

Symptomen

Een overdosering kan allergische reacties veroorzaken, evt. leidend tot anafylactische shock.

Voor meer informatie over een vergiftiging met parenteraal toegediend allergeenextract van insectengif neem contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Slechts een fractie van de componenten is als allergeen actief. Het werkingsmechanisme van allergeenextract is niet volledig bekend. Gedurende de behandeling verdwijnt of vermindert de late allergische reactie. Het klinisch effect kan niet worden verklaard door concentratieveranderingen van specifiek IgG of IgE. De in het extract aanwezige allergenen zijn een mengsel van eiwitten en glycoproteïnen.