Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Cabergoline Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
0,5 mg

Dostinex Pfizer bv

Toedieningsvorm
Tablet
Sterkte
0,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor cabergoline is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

  • Voorkómen of onderdrukken van lactatie post partum indien er een dringende reden bestaat en algemene verpleegkundige maatregelen niet adequaat blijken te zijn.
  • Hyperprolactinemie, idiopathisch of veroorzaakt door een prolactine-afscheidend micro- of macro-adenoom van de hypofyse of door het lege sellasyndroom.

Doseringen

De tabletten bevatten een breukgleuf, zodat op 0,25 mg kan worden gedoseerd.

Klap alles open Klap alles dicht

Lactatieremming:

Volwassenen:

Preventie lactatie: 1 mg (in 1 dosis) binnen de eerste 24 uur post partum. Bij onvoldoende effect deze dosis ten minste 48 uur na de eerste toediening herhalen.

Onderdrukken aanwezige lactatie: 0,25 mg elke 12 uur gedurende 2 dagen (1 mg totale dosis). De dosering niet overschrijden om mogelijke posturale hypotensie te voorkomen.

Hyperprolactinemie:

Volwassenen:

Begindosering 0,5 mg per week in 1 of 2 doses (bv. op maandag en donderdag). De wekelijkse dosis met 0,5 mg per week ophogen met tussenpozen van 1 maand, totdat een optimaal therapeutisch resultaat wordt verkregen.

De onderhoudsdosering is meestal 1 mg per week, maar varieert van 0,25–2 mg per week; max. 4,5 mg per week. Bij doses hoger dan 1 mg per week de wekelijkse dosering in ieder geval verdelen over twee of meer giften. De normalisatie van de serumprolactinespiegel wordt binnen 2–4 weken na het bereiken van de effectieve therapeutische dosering verkregen. In verband met de kans op hartklepaandoeningen de laagst mogelijk effectieve dosering aanhouden.

Verminderde leverfunctie: overweeg een lagere dosering bij ernstige leverfunctiestoornis.

Verminderde nierfunctie: er is geen dosisaanpassing nodig.

Toedieningsinformatie: de tabletten bij voorkeur tijdens de maaltijd innemen, om gastro-intestinale bijwerkingen te verminderen.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): valvulopathie (incl. regurgitatie) en gerelateerde ziekten (pericarditis en pericardiale effusie). Hoofdpijn, (draai)duizeligheid. Dyspepsie, gastritis, misselijkheid, buikpijn. Asthenie, vermoeidheid.

Vaak (1-10%): slaperigheid, slaapstoornis, depressie. Opvliegers, posturale hypotensie. Braken, obstipatie. Borstpijn. Asymptomatische verlagingen van de bloeddruk (≥ 20 mmHg systolisch en ≥ 10 mmHg diastolisch).

Soms (0,1-1%): hartkloppingen. Epistaxis, pleurale effusie, pulmonale fibrose, dyspneu. Overgevoeligheidsreactie. Voorbijgaande hemianopsie, syncope, paresthesie. Verhoogd libido. Digitale vasospasmen. (Perifeer) oedeem. Huiduitslag, alopecia. Beenkrampen. Verlaagde hemoglobinespiegels bij vrouwen met amenorroe gedurende de eerste maanden na de menses.

Zelden (0,01-0,1%): epigastrische pijn.

Zeer zelden (< 0,01%): pleurale fibrose.

Verder zijn gemeld: angina pectoris. Ademhalingsfalen, luchtwegaandoening, pleuritis. Plotseling in slaap vallen, tremor. Afgenomen gezichtsvermogen. Agressie, waanvoorstellingen, hyperseksualiteit, pathologisch gokgedrag, psychose, hallucinaties. Abnormale leverfunctie. Verhoogde waarden creatinekinase in bloed. Bij vrouwen post partum die cabergoline gebruiken als lactatieremmer: hypertensie, myocardinfarct, convulsies, CVA en psychische stoornissen.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van andere ergot-alkaloïden tijdens langdurige behandeling wordt afgeraden.

Cabergoline en dopamine-antagonisten (antipsychotica, anti-emetica) kunnen elkaars werking tegengaan.

Erytromycine en mogelijk ook andere macroliden kunnen de plasmaconcentratie van cabergoline verhogen.

Wees voorzichtig bij de combinatie met bloeddrukverlagende middelen.

Zwangerschap

Teratogenese: Gebruik in de vroege zwangerschap is redelijk goed onderzocht; er wordt geen algemeen hoger risico gezien op aangeboren afwijkingen. Ervaring met langdurig gebruik is zeer beperkt.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Overig: Vóór aanvang van de behandeling zwangerschap uitsluiten. Ovulatie en fertiliteit bij vrouwen met hypogonadisme ten gevolge van hyperprolactinemie herstelt tijdens de behandeling. Aangezien zwangerschap kan optreden voordat er weer menstruatie optreedt, elke vier weken testen op zwangerschap tijdens de amenorroe en als de menstruatie weer begonnen is, elke keer als deze langer dan drie dagen over tijd is. Bij vrouwen die zwanger zijn geworden, onderzoek verrichten naar tekenen van hypofysevergroting, aangezien bestaande tumoren tijdens zwangerschap kunnen uitbreiden.

Bij een zwangerschapswens wordt aanbevolen om wanneer een regelmatige ovulatoire cyclus is bereikt, de behandeling een maand voor de beoogde conceptie te staken. Meestal blijft een ovulatiecyclus bestaan tot ten minste 6 maanden na staken van de behandeling.

Indien geen zwangerschap is gewenst, een betrouwbare niet-hormonale vorm van anticonceptie gebruiken tijdens en na staken van de behandeling totdat anovulatie opnieuw is opgetreden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend bij de mens. Ja, bij dieren.

Farmacologisch effect: Onderdrukt de lactatie.

Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

  • overgevoeligheid voor ergot-alkaloïden;
  • voorgeschiedenis van pulmonale, pericardiale en retroperitoneale fibrotische aandoeningen;
  • voor langdurige behandeling: hartklepaandoening (aangetoond met behulp van een ECG voorafgaand aan de behandeling).

Waarschuwingen en voorzorgen

Algemeen: Wees net als met andere ergot-alkaloïden voorzichtig bij de ziekte van Raynaud, ernstige cardiovasculaire aandoeningen, ulcus pepticum, maag-darmkanaalbloedingen of bij een voorgeschiedenis van ernstige psychische (m.n. psychotische) aandoeningen.

Risico op fibrose en hartklepaandoening: Na langdurig gebruik met een hoge cumulatieve dosis zouden fibrotische veranderingen kunnen optreden, waaronder retroperitoneale fibrose, pleurale effusie, pleurale fibrose, pleuritis, pulmonale fibrose, hartklepaandoening, pericardiale effusie en constrictieve pericarditis. Fibrotische stoornissen kunnen zich sluipend ontwikkelen; controleer regelmatig op symptomen hiervan. Vóór aanvang van een langdurige behandeling baselineonderzoek uitvoeren: cardiovasculair onderzoek inclusief ECG, erytrocyten-sedimentatiesnelheid (ESR) en andere ontstekingsmarkers, radiografie van de thorax (m.n. bij abnormaal verhoogde ESR) en nierfunctie. Na de start van de behandeling het ECG herhalen na 3–6 maanden en daarna wanneer klinisch aangewezen, maar ten minste iedere 6–12 maanden. Wanneer nieuwe of verergerde hartklep-regurgitatie optreedt, valvulaire restrictie of klepbladverdikking, de behandeling (geleidelijk) staken.

Gebruik als lactatieremmer ontraden bij vrouwen met zwangerschapsgerelateerde hypertensie, zoals pre-eclampsie of postpartale hypertensie, tenzij strikt noodzakelijk. Bij vrouwen post partum zijn ernstige bijwerkingen gemeld, waaronder hypertensie, myocardinfarct, convulsies, CVA en psychische stoornissen. Voorafgaand aan de convulsies en CVA kunnen hoofdpijn en voorbijgaande visusstoornis optreden. Controleer de bloeddruk zorgvuldig tijdens de behandeling. Staak de behandeling bij het optreden van hypertensie, pijn op de borst, ernstige of aanhoudende hoofdpijn of bijwerkingen op het centrale zenuwstelsel.

Stoornissen in de impulsbeheersing kunnen optreden bij behandeling met dopamine-agonisten, zoals pathologisch gokgedrag, compulsief geld uitgeven, compulsief eetgedrag en hyperseksualiteit. Overweeg bij het ontstaan van dergelijke symptomen de dosis te verlagen of de behandeling geleidelijk te stoppen.

Bij behandeling van hyperprolactinemie bij voorkeur maandelijks de prolactinespiegel in serum bepalen, aangezien normalisatie hiervan meestal binnen 2–4 weken na bereiken van de effectieve therapeutische dosering optreedt. Na staken van de behandeling kunnen de verlaagde prolactineconcentraties nog meerdere maanden aanhouden.

Ovulatie en fertiliteit bij vrouwen met hypogonadisme ten gevolge van hyperprolactinemie herstelt door de behandeling; zie verder de rubriek Zwangerschap.

Onderzoeksgegevens: Over het gebruik bij kinderen en ouderen met hyperprolactinemie zijn onvoldoende gegevens beschikbaar.

Slaperigheid en episoden van plotseling in slaap vallen (soms zonder voorafgaande waarschuwingen) zijn gemeld. Ontraad autorijden of soortgelijke activiteiten indien tijdens de behandeling plotselinge slaapaanvallen optreden; overweeg tevens verlaging van de dosering of (geleidelijk) staken van de behandeling.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

als gevolg van hyperstimulatie van dopaminereceptoren: misselijkheid, braken, maagklachten, orthostatische hypotensie, verwardheid, psychose of hallucinaties.

Neem voor meer informatie over een vergiftiging met cabergoline contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Ergot-alkaloïde met dopaminereceptor-agonistische activiteit. Remt de prolactinesecretie door directe stimulatie van de D2-dopaminereceptoren van de hypofysaire lactotroofcellen, waardoor de lactogenese bij vrouwen na de bevalling wordt voorkomen. Heeft tevens bij hogere doses een centraal dopaminerg effect. De langdurige werking berust zeer waarschijnlijk op de lange aanwezigheid in het doelorgaan. Werking: binnen 3 uur (prolactineverlagend effect). Werkingsduur: 2–3 weken bij puerperale vrouwen, 1–4 weken bij hyperprolactinemische patiënten.

Kinetische gegevens

T max ca. 1–2 uur.
Overig Bij ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore > 10) is de blootstelling (AUC) verhoogd.
Metabolisering in de lever tot weinig actieve metabolieten.
Eliminatie Binnen 10 dagen wordt ca. 17% en 72% met resp. de urine en de feces uitgescheiden, waarvan in de urine 1–3% onveranderd.
T 1/2el ca. 65 uur (bij gezonde vrijwilligers), ca. 100 uur (bij hyperprolactinemie).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

cabergoline hoort bij de groep prolactineremmers.