Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Repatha Bijlage 2 Amgen bv

Toedieningsvorm
Oplossing voor injectie
Sterkte
140 mg/ml
Verpakkingsvorm
pen 1 ml

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij hypercholesterolemie is een statine de eerste keus ter verlaging van het LDL-cholesterol; atorvastatine, rosuvastatine of simvastatine heeft de voorkeur. Intensiveer de lipidenverlagende therapie wanneer de streefwaarde niet bereikt wordt door het ophogen van de dosis als de maximumdosering nog niet bereikt is of door te switchen naar een potentere statine. Bij onvoldoende effect van een statine in de maximale (te verdragen) dosering kan bij een patiënt ≤ 70 jaar of bij niet–kwetsbare ouderen met hart– en vaatziekten (HVZ), ezetimib worden toegevoegd.

Alirocumab en evolocumab hebben een plaats in de behandeling bij hoogrisicopatiënten met familiaire heterozygote hypercholesterolemie en bij patiënten met een zeer hoog cardiovasculair risico vanwege eerder vastgestelde hart– en vaatziekte (volgens de definitie van de multidisciplinaire CVRM–richtlijn), als toevoeging aan de combinatie van een maximaal te verdragen statine en ezetimibe, indien hiermee onvoldoende effect wordt bereikt. In cardiovasculaire uitkomsten studies is een effect op morbiditeit en mogelijk ook op mortaliteit aangetoond.

Aan de vergoeding van evolocumab zijn voorwaarden verbonden, zie Regeling zorgverzekering, bijlage 2.

Indicaties

 • Aanvulling op het dieet bij volwassenen met primaire (heterozygote familiaire en niet-familiaire) hypercholesterolemie of gemengde dyslipidemie en bij kinderen vanaf 10 jaar met heterozygote familiaire hypercholesterolemie:
  • in combinatie met een statine in de maximaal te verdragen dosering en eventueel andere lipidenverlagende behandelingen als de LDL-streefwaarde niet bereikt wordt;
  • als monotherapie of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen als statinen gecontra-indiceerd zijn of niet verdragen worden.
 • Behandeling van homozygote familiaire hypercholesterolemie bij volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen.
 • Vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen (myocardinfarct, beroerte, perifeer arterieel vaatlijden) bij volwassenen:
  • in combinatie met een statine in de maximaal te verdragen dosering en eventueel andere lipidenverlagende behandelingen;
  • als monotherapie of in combinatie met andere lipidenverlagende behandelingen als statinen gecontra-indiceerd zijn of niet verdragen worden.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Klap alles open Klap alles dicht

Primaire hypercholesterolemie en gemengde dyslipidemie (incl. heterozygote familiaire hypercholesterolemie)

Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 j.) en kinderen ≥ 10 jaar

s.c. 140 mg 1×/2 weken of 420 mg 1×/maand; deze 2 doseerregimes zijn klinisch gelijkwaardig.

Homozygote familiaire hypercholesterolemie

Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 j.) en kinderen ≥ 10 jaar

s.c. 420 mg 1×/maand. Bij onvoldoende effect na 12 weken de dosering verhogen naar 420 mg 1×/2 weken. Bij aferese kan de behandeling gestart worden met 420 mg 1×/2 weken.

Vastgestelde atherosclerotische cardiovasculaire aandoeningen

Volwassenen (incl. ouderen ≥ 65 j.)

s.c. 140 mg 1×/2 weken of 420 mg 1×/maand; deze 2 doseerregimes zijn klinisch gelijkwaardig.

Verminderde nierfunctie (incl. ernstige nierinsufficiëntie en dialyse): geen dosisaanpassing nodig.

Verminderde leverfunctie: bij een lichte leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig. Bij een matig-ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 7–9) is de blootstelling aan evolocumab lager; een dosisaanbeveling kan niet worden gedaan. Evolocumab is niet onderzocht bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15); met voorzichtigheid toepassen.

Toediening

 • De injectie subcutaan toedienen in de buik, dijbeen of bovenarm; niet toedienen in een bloeduitstorting of op drukgevoelige, rode of harde huid. De injectieplaats afwisselen.
 • De dosering van 420 mg met 3 voorgevulde pennen binnen 30 minuten achter elkaar toedienen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): nasofaryngitis, infectie van de bovenste luchtwegen, influenza. Misselijkheid. Hoofdpijn. Rugpijn, artralgie, myalgie. Overgevoeligheid. Huiduitslag. Reacties op de injectieplaats (zoals erytheem, zwelling, pijn, bloeding, bloeduitstorting).

Soms (0,1-1%): urticaria. Griepachtige verschijnselen.

Zelden (0,01-0,1%): angio-oedeem.

Interacties

Statinen en andere lipidenverlagende middelen kunnen de productie van PCSK9 verhogen, waardoor de systemische blootstelling aan evolocumab met ca. 20% verlaagd kan worden; het effect op de lipiden blijft echter gehandhaafd.

Zwangerschap

Monoklonale antilichamen passeren geleidelijk in toenemende mate tijdens het 2e en 3e trimester de placenta.

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren geen aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Nauwelijks vanwege de molecuulgrootte. Eventueel via de moedermelk ingenomen antilichamen worden waarschijnlijk in het maag-darmkanaal van de pasgeborene geïnactiveerd.

Farmacologisch effect: Onwaarschijnlijk.

Advies: Ondanks het voorgaande wordt het gebruik van dit geneesmiddel óf het geven van borstvoeding ontraden.

Contra-indicaties

Er zijn van dit middel geen klinisch relevante contra-indicaties bekend.

Waarschuwingen en voorzorgen

Sluit voorafgaand aan het starten van de therapie, secundaire oorzaken van hyperlipidemie of gemengde dyslipidemie uit (bv. nefrotisch syndroom of hypothyroïdie).

Bij matige leverfunctiestoornis is een 40–50% lagere totale blootstelling aan evolocumab gezien, dit kan leiden tot een verminderd effect op de LDL-cholesterolverlaging. Er zijn geen gegevens betreffende werkzaamheid en veiligheid bij een ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pughscore 10–15).

De veiligheid en werkzaamheid zijn niet vastgesteld bij kinderen jonger dan 10 jaar met heterozygote of homozygote familiaire hypercholesterolemie en bij kinderen met andere vormen van hyperlipidemie.

Overdosering

Neem voor informatie over een vergiftiging met evolocumab contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Humaan monoklonaal IgG2 antilichaam, bereid via DNA-recombinanttechniek in ovariumcellen van de Chinese hamster, dat selectief bindt aan PCSK9. PCSK9 is een eiwit dat de hoeveelheid LDL-receptoren op de levercellen reguleert. Binding van evolocumab aan circulerend PCSK9 voorkomt dat PCSK9 zich bindt aan LDL-receptoren (LDLR) en verhindert PCSK9-gemedieerde LDLR-degeneratie. Hogere expressie van LDL-receptoren op de levercellen, leidt tot verlaging van de LDL-cholesterolconcentratie in het bloed. Naast verlaging van de concentratie van PCSK9 en LDL-cholesterol verlaagt het tevens die van totaal cholesterol, apoB, niet-HDL-cholesterol, VLDL-cholesterol, triglyceriden en lipoproteïne a, en verhoogt het die van HDL-cholesterol en apoA1. De werking treedt in binnen 1 week, maximaal na 1–2 weken.

Kinetische gegevens

F 72 %.
T max 3–4 dagen.
V d 0,047 l/kg.
Metabolisering waarschijnlijk volgens route van immunoglobulineklaring: afbraak tot kleine peptiden en afzonderlijke aminozuren.
T 1/2el 11–17 dagen.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

evolocumab hoort bij de groep PCSK9-remmers.