Samenstelling

Naramig (als hydrochloride) GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Naratriptan (als hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van migraineaanvallen gaat op grond van de bijwerkingen, de voorkeur uit naar paracetamol in voldoende hoge dosering. Tweede keus met een vergelijkbare werkzaamheid maar meer bijwerkingen zijn NSAID's (acetylsalicylzuur, ibuprofen, naproxen) en orale triptanen. Bij misselijkheid en braken kan zo nodig tegelijk met de pijnstiller een anti-emeticum (domperidon, metoclopramide) worden ingenomen.

Bij twee of meer aanvallen per maand is profylaxe te overwegen.

Indicaties

  • Acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraine-aanvallen, met en zonder aura.

Gerelateerde informatie

Dosering

Let op! Zo snel mogelijk toedienen na het begin van de migrainehoofdpijn of van gerelateerde symptomen als misselijkheid, overgeven of fotofobie.

Klap alles open Klap alles dicht

Migraine-aanval met en zonder aura:

Volwassenen (18–65 jaar):

Bij de eerste tekenen van de hoofdpijnfase: 2,5 mg.

Indien de symptomen terugkeren, na aanvankelijke verlichting van de klachten, mag men een tweede tablet innemen. Max. 5 mg per 24 uur. Tussen het innemen van de eerste en de tweede tablet moet ten minste 4 uur wachten. Indien de eerste tablet geen verbetering heeft gegeven, voor dezelfde aanval geen tweede dosis innemen.

Gebruik bij ouderen is niet aanbevolen, omdat veiligheid en werkzaamheid niet beoordeeld zijn.

Nierfunctiestoornis: Bij een licht tot matig verminderde nierfunctie: max. 2,5 mg/dag (vanwege stijging halfwaardetijd met 80% en 50% verminderde klaring). Gebruik bij een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 15 ml/min) is gecontra-indiceerd.

Leverfunctiestoornis: Bij een licht tot matig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 5-6 en 7-9): max. 2,5 mg/dag (vanwege stijging halfwaardetijd met 40% en 30% verminderde klaring). Gebruik bij een ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 10-15) is gecontra-indiceerd.

De tabletten in hun geheel met water innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): tintelend gevoel, duizeligheid, suf gevoel, misselijkheid, braken, warmtesensaties, malaise en vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): pijn, zwaar gevoel, druk of beklemmend gevoel, bradycardie, tachycardie, palpitaties, verhoging van de bloeddruk met circa 5 mmHg (systolisch) en 3 mmHg (diastolisch) gedurende een periode tot 12 uur na inname, visusstoornissen.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxie, slaperigheid, huiduitslag, urticaria, pruritus, gezichtsoedeem, ischemische colitis.

Zeer zelden (< 0,01%): angina pectoris, coronaire vaatspasmen, myocardinfarct, perifere vasculaire ischemie.

Interacties

Vanwege een mogelijk toegenomen kans op coronaire vaatspasmen is gelijktijdig gebruik van ergotamine(derivaat) inclusief een andere 5HT1-receptoragonist, gecontra-indiceerd. Na gebruik van naratriptan moet ten minste 24 uur worden gewacht voordat een ergotaminebevattend preparaat of een andere 5HT1-agonist kan worden gebruikt. Omgekeerd moet ten minste 24 uur worden gewacht nadat een ergotaminebevattend preparaat is gebruikt voordat naratriptan kan worden ingenomen. Na gelijktijdig gebruik met een serotonineheropnameremmer is optreden van het serotoninesyndroom beschreven. In combinatie fytotherapeutica die sint-janskruid bevatten kunnen bijwerkingen vaker optreden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens en ervaring. Bij dieren, enige aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (bij dieren).

Advies: Volgens Lareb: Blootstelling van het kind minimaliseren door borstvoeding binnen 12 uur na toediening te vermijden, en alle gedurende deze periode gekolfde melk weg te gooien. De fabrikant adviseert een periode van 24 uur aan te houden.

Contra-indicaties

  • Myocardinfarct, ischemische hartaandoeningen of coronaire vaatspasmen in de voorgeschiedenis. Perifere vaataandoeningen. Symptomen die duiden op ischemische hartaandoeningen.
  • Doorgemaakt CVA en TIA.
  • Matige tot ernstige hypertensie.
  • Ernstige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 15 ml/min) of gestoorde leverfunctie (Child-Pughscore 10–15).

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voor behandeling eerst andere neurologische aandoeningen uitsluiten. De veiligheid en effectiviteit van naratriptan moeten nog worden vastgesteld indien dit wordt ingenomen tijdens de aurafase, voordat de migrainehoofdpijn begint. Naratriptan moet niet worden voorgeschreven aan patiënten met risicofactoren voor ischemische hartaandoeningen (zoals hoge bloeddruk, diabetes, zware rokers of bij nicotinebevattende producten met name bij mannen ouder dan 40 jaar en vrouwen in de postmenopauze) òf bij wie een niet onderkend hartlijden waarschijnlijk is, zonder voorafgaand onderzoek naar onderliggende cardiovasculaire aandoeningen. Indien symptomen optreden die duiden op een ischemische hartaandoening, naratriptan niet meer innemen en een geschikt onderzoek instellen. Bij overgevoeligheid voor sulfonamiden is theoretisch een overgevoeligheidsreactie mogelijk omdat naratriptan een sulfonamidegroep bevat. Naratriptan dient niet profylactisch te worden toegepast. Bij overmatig gebruik is chronische hoofdpijn en exacerbatie van hoofdpijn gemeld, waardoor het nodig kan zijn de behandeling te stoppen.

Gebruik bij kinderen tot 12 jaar en bij ouderen > 65 jaar wordt niet aanbevolen, vanwege het ontbreken van gegevens. Gebruik bij adolescenten van 12–18 jaar wordt niet aanbevolen omdat de effectiviteit niet is aangetoond in verband met een hoge placeborespons.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Toediening van een hoge dosering van 25 mg naratriptan aan een gezonde mannelijke vrijwilliger verhoogde de bloeddruk met maximaal 71 mmHg en resulteerde in ongewenste effecten waaronder lichtheid in het hoofd, spanning in de nek, vermoeidheid en coördinatieverlies. Zonder farmacologische interventie keerde de bloeddruk na acht uur terug naar de uitgangswaarde.

Therapie

Het effect van hemodialyse of peritoneale dialyse op de plasmaspiegels van naratriptan is onbekend. Behandeling: ten minste 24 uur observeren en standaard ondersteunende therapie kan naar behoefte worden toegepast.

Zie voor verdere symptomen en behandeling de monografie op het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve 5HT1-receptoragonist, vooral van 5HT1b en 5HT1D-receptor. Deze receptoren brengen vasoconstrictie van bepaalde craniale vaten tot stand. Werking: na 1 uur, max. na 4 uur.

Kinetische gegevens

F 74% bij vrouwen, 63% bij mannen.
T max 2–3 uur.
V d 2,3 l/kg.
Metabolisering in de lever.
Eliminatie met de urine, als metaboliet en onveranderd.
T 1/2el gem. 6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd