Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Naramig (als hydrochloride) GlaxoSmithKline bv

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Naratriptan (als hydrochloride) Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2,5 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Bij de behandeling van migraineaanvallen gaat op grond van de bijwerkingen, de voorkeur uit naar paracetamol in voldoende hoge dosering. Tweede keus middelen met een vergelijkbare werkzaamheid maar meer bijwerkingen zijn NSAID's (ibuprofen, naproxen) en derde keus orale triptanen (sumatriptan, rizatriptan, zolmitriptan). Bij misselijkheid en braken kan zo nodig tegelijk met de pijnstiller een anti-emeticum (domperidon, metoclopramide) worden ingenomen. Bij twee of meer aanvallen per maand is profylaxe te overwegen.

Indicaties

  • Acute behandeling van de hoofdpijnfase van migraine-aanvallen, met en zonder aura.

Gerelateerde informatie

Doseringen

Let op! Zo snel mogelijk toedienen na het begin van de migrainehoofdpijn of van gerelateerde symptomen als misselijkheid, overgeven of fotofobie.

Klap alles open Klap alles dicht

Migraine-aanval met en zonder aura:

Volwassenen (18–65 jaar):

2,5 mg, bij terugkeer van de symptomen zo nodig een tweede dosis na een periode van ten minste 4 uur na de eerste; max. 5 mg per 24 uur. Indien de eerste tablet geen verbetering heeft gegeven, voor dezelfde aanval geen tweede dosis innemen.

Bij ouderen (> 65 j.): naratriptan niet gebruiken, omdat veiligheid en werkzaamheid niet beoordeeld zijn.

Nierfunctiestoornis: Bij een licht tot matig verminderde nierfunctie: max. 2,5 mg/dag (vanwege stijging halfwaardetijd met 80% en 50% verminderde klaring). Gebruik bij een ernstig verminderde nierfunctie (creatinineklaring < 15 ml/min) is gecontra-indiceerd.

Leverfunctiestoornis: Bij een licht tot matig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 5-6 en 7-9): max. 2,5 mg/dag (vanwege stijging halfwaardetijd met 40% en 30% verminderde klaring). Gebruik bij een ernstig verminderde leverfunctie (Child-Pughscore 10-15) is gecontra-indiceerd.

Toedieningsinformatie: De tabletten heel met water innemen.

Bijwerkingen

Vaak (1-10%): tintelend gevoel, duizeligheid, suf gevoel, misselijkheid, braken, warmtesensaties, malaise en vermoeidheid.

Soms (0,1-1%): pijn, zwaar gevoel, druk of beklemmend gevoel, bradycardie, tachycardie, palpitaties, verhoging van de bloeddruk met circa 5 mmHg (systolisch) en 3 mmHg (diastolisch) gedurende een periode tot 12 uur na inname, visusstoornissen.

Zelden (0,01-0,1%): anafylaxie, slaperigheid, huiduitslag, urticaria, pruritus, gezichtsoedeem, ischemische colitis.

Zeer zelden (< 0,01%): angina pectoris, coronaire vaatspasmen, myocardinfarct, perifere vasculaire ischemie.

Interacties

Gelijktijdig gebruik van ergotamine(derivaten) incl. andere 5HT1-receptoragonisten is gecontra-indiceerd vanwege een mogelijk toegenomen kans op coronaire vaatspasmen. Voor ergotamine(derivaten) of andere 5HT1-agonisten wordt een interval van ten minste 24 uur aangeraden voor en na toedienen van naratriptan.

Na gelijktijdig gebruik met een serotonineheropnameremmer is optreden van het serotoninesyndroom beschreven.

In combinatie met fytotherapeutica die sint-janskruid bevatten kunnen bijwerkingen vaker optreden.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens en ervaring. Bij dieren, enige aanwijzingen voor schadelijkheid.

Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Ja (bij dieren).

Advies: Volgens Lareb: Blootstelling van het kind minimaliseren door borstvoeding binnen 12 uur na toediening te vermijden, en alle gedurende deze periode gekolfde melk weg te gooien. De fabrikant adviseert een periode van 24 uur aan te houden.

Contra-indicaties

  • Myocardinfarct, ischemische hartaandoeningen of coronaire vaatspasmen in de voorgeschiedenis. Perifere vaataandoeningen. Symptomen die duiden op ischemische hartaandoeningen.
  • Doorgemaakt CVA en TIA.
  • Matige tot ernstige hypertensie.
  • Ernstige nierfunctiestoornissen (creatinineklaring < 15 ml/min) of gestoorde leverfunctie (Child-Pughscore 10–15).

Zie voor meer contra-indicaties de rubriek Interacties.

Waarschuwingen en voorzorgen

Sluit vóór behandeling eerst andere neurologische aandoeningen uit.

De veiligheid en effectiviteit van naratriptan bij inname tijdens de aurafase, voordat de migrainehoofdpijn begint, moeten nog worden vastgesteld.

Bij vermoeden van een niet herkende cardiale aandoening en bij aanwezigheid van risicofactoren voor ischemische hartaandoeningen (zoals bij hoge bloeddruk, diabetes, rokers, nicotinesubstitutietherapie, mannen > 40 jaar en vrouwen in de postmenopauze) eerst een cardiovasculaire evaluatie doen. Bij optreden van symptomen van een ischemische hartaandoening, geen naratriptan meer geven en de patiënt op de juiste wijze evalueren.

Wees voorzichtig bij overgevoeligheid voor sulfonamiden; theoretisch is een overgevoeligheidsreactie mogelijk omdat naratriptan een sulfonamidegroep bevat.

Naratriptan niet profylactisch toepassen.

Bij frequente of dagelijkse hoofdpijn rekening houden met hoofdpijn door medicatie-overgebruik. Overmatig gebruik kan leiden tot chronische dagelijkse hoofdpijn en ook exacerbatie van hoofdpijn, waardoor tijdelijk staken van de behandeling nodig is.

Onderzoeksgegevens: Gebruik bij kinderen tot 12 jaar en bij ouderen > 65 jaar wordt niet aanbevolen, vanwege het ontbreken van gegevens. Gebruik bij adolescenten van 12–18 jaar wordt niet aanbevolen omdat de effectiviteit niet is aangetoond in verband met een hoge placeborespons.

Dit middel kan invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Raadpleeg ‘Rij Veilig met Medicijnen’ van het IVM.

Overdosering

Symptomen

Een hoge dosering van 25 mg naratriptan aan een gezonde mannelijke vrijwilliger verhoogde de bloeddruk met maximaal 71 mmHg; deze keerde na acht uur terug naar de uitgangswaarde.

Therapie

Behandeling: ten minste 24 uur observeren en naar behoefte standaard ondersteunende therapie.

Neem voor verdere informatie over een frovatriptanvergiftiging contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Selectieve 5HT1-receptoragonist, vooral van 5HT1b en 5HT1D-receptor. Deze receptoren brengen vasoconstrictie van bepaalde craniale vaten tot stand. Tevens zijn er aanwijzingen dat de activiteit van de nervus trigeminus wordt geremd. Werking: na 1 uur, max. na 4 uur.

Kinetische gegevens

F 74% bij vrouwen, 63% bij mannen.
T max 2–3 uur.
V d 2,3 l/kg.
Metabolisering in de lever.
Eliminatie met de urine, als metaboliet en onveranderd.
T 1/2el gem. 6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd