Samenstelling

Zie voor hulpstoffen de productinformatie van CBG/EMA of raadpleeg een apotheker.

Beromun XGVS Belpharma s.a.

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
1 mg
Verpakkingsvorm
flacon

Bevat per flacon 1 mg tasonermin, overeenkomend met 3,0-6,0×10 7 IE

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Voor dit geneesmiddel is geen advies vastgesteld.

Indicaties

 • Als adjuvans bij chirurgie ter verwijdering van de tumor om amputatie te voorkomen dan wel uit te stellen, of palliatief bij niet-operabele weke-delensarcomen van de ledematen in combinatie met melfalan door middel van licht hyperthermische geïsoleerde ledemaatperfusie (ILP).

Doseringen

Een intensivecare-unit dient beschikbaar te zijn en voorzieningen om lekken van het geneesmiddel in de systemische circulatie continu te bewaken. Indien de cumulatieve lekkage > 10% bedraagt, de perfusie staken.

Klap alles open Klap alles dicht

Weke-delensarcoom van de ledematen

Volwassenen

Via regionale perfusie: bij ILP bovenste ledematen in totaal 3 mg, gevolgd door melfalan (13 mg/l geperfundeerd volume, max. 150 mg); bij ILP onderste ledematen in totaal 4 mg, gevolgd door melfalan (10 mg/l geperfundeerd volume, max. 150 mg). Overweeg zo nodig een tweede ILP 6 tot 8 weken na de eerste ILP, waarbij rekening gehouden moet worden met de lekkagesnelheid van de vorige ILP.

Zie voor meer informatie over de toediening, rubriek 4.2 en 4.4 in de SmPC van Beromun op ema.europa.eu.

Bijwerkingen

Bijwerkingen kunnen gerelateerd zijn aan tasonermine, aan melfalan, aan de ILP-procedure en aanverwante maatregelen of aan een combinatie van deze factoren.

Zeer vaak (> 10%): hartaritmieën. Misselijkheid, braken. Levertoxiciteit. Huidreactie. Koorts, koude rillingen, pijn, vermoeidheid.

Vaak (1-10%): infectie, wondinfectie. Leukopenie, trombocytopenie. Overgevoeligheidsreactie. Beschadiging van zenuwen, perifere neurotoxiciteit, veranderde toestand van het bewustzijn, hoofdpijn. Hartfalen. Veneuze trombose, arteriële trombose, shock, hypotensie. Shocklong (ARDS). Diarree, obstipatie. Huidnecrose, perifeer oedeem. Compartimentsyndroom, myalgie. Proteïnurie. Nachtelijk transpireren. Necrose van de extremiteiten, zodanig ernstig dat amputatie nodig is.

Soms (0,1-1%): sepsis. Perifere arteriële occlusieve aandoeningen. Longoedeem. Pijn in de bovenbuik, erosieve gastritis. Verlies van nagels. Acuut nierfalen. Toename creatininespiegel.

Verder gemeld: het laat optreden van perifere arteriële occlusieve aandoeningen (PAOD) van de onderste ledematen, enkele jaren na ILP, voornamelijk bij patiënten met bevestigde cardiovasculaire risicofactoren, of die aanvullende bestralingstherapie hadden ondergaan van de betreffende ledemaat.

Interacties

Er is geen onderzoek naar interacties uitgevoerd.

Niet combineren met cardiotoxische middelen (bv antracyclinen); de cardiotoxiciteit kan toenemen.

Gelijktijdige toediening van stoffen die aanzienlijke hypotensie kunnen veroorzaken wordt ontraden.

Zwangerschap

Teratogenese: Zowel bij de mens als bij dieren, onvoldoende gegevens. Bij dieren passeert het de placenta niet.

Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.

Advies: Geen borstvoeding geven tot 7 dagen na de ILP.

Contra-indicaties

 • ernstige hart- en vaatziekten, bv. hartfalen (NYHA Klasse II, III of IV), ernstige angina pectoris, hartritmestoornissen, myocardinfarct binnen 3 maanden voorafgaand aan de behandeling, veneuze trombose, occlusieve perifere arteriële aandoeningen, recente longembolie.
 • ernstige longfunctiestoornis.
 • recent doorgemaakt of actief ulcus pepticum.
 • ernstige ascites.
 • significante hematologische functiestoornis, bv. leukocyten <2,5 × 109/l, hemoglobine < 5,58 mmol/l, trombocyten < 60 × 109/l, hemorragische diathese of actieve bloedingsaandoening.
 • significante nierfunctiestoornis, bv. nefrotisch syndroom, serumcreatinine > 150 μmol/l of een creatinineklaring van < 50 ml/min.
 • significante leverfunctiestoornis bv. ASAT, ALAT of AF > 2 × ULN of bilirubinespiegel > 1,25 × ULN.
 • hypercalciëmie > 12 mg/dl (2,99 mmol/l).
 • contra-indicaties voor gebruik van anticoagulantia of bloeddrukverhogende middelen.

Voor ILP

 • ernstig lymfoedeem van de ledemaat
 • contra-indicaties voor radioactieve tracer monitoring
 • contra-indicaties voor ledemaat-hyperthermie
 • vermoeden dat de bloedvoorziening naar de extremiteit distaal van de tumor in hoge mate afhankelijk is van met de tumor samenhangende bloedvaten.

Zie ook rubriek Interacties, Zwangerschap en lactatie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Zorg voor maximale hydratie voor de profylaxe van shock, gedurende en na de perfusie-procedure. Optimale hemodynamische condities en een hoge diurese maken, vooral na de perfusie, een snelle klaring van resterende tasonermin mogelijk. Aanvullende resuscitatievloeistoffen (crystalloïde en colloïde oplossingen) moeten aanwezig zijn voor volumevergroting in geval van een significante daling van de bloeddruk. Colloïd of hydroxyethyl-zetmeel worden geprefereerd omdat de kans dat deze uit het vasculaire systeem lekken, kleiner is. Overweeg indien noodzakelijk, een bloeddrukverhogend middel, bv. dopamine, zowel gedurende de ILP-procedure, als tijdens de postoperatieve periode. Staak de perfusie bij een ernstige shock voor het einde van de ILP-procedure en pas geschikte therapie toe.

Bij symptomen van systemische toxiciteit bijvoorbeeld koorts, hartritmestoornissen, shock/hypotensie, shocklong (ARDS), ondersteunende maatregelen nemen en de patiënt onmiddellijk overbrengen naar de IC. De functie van de nieren en lever dient nauwkeurig gecontroleerd te worden. Hematologische functiestoornissen, vooral leukopenie, trombocytopenie en stollingsstoornissen kunnen worden verwacht.

Gevallen van het compartimentsyndroom gekarakteriseerd door pijn, zwelling en neurologische symptomen, alsook spierschade aan de geperfuseerde ledemaat zijn waargenomen. Volg patiënt de eerste drie dagen na de ILP. Behandeling kan bestaan uit: fasciotomie van alle spiercompartimenten van de aangetaste ledemaat en geforceerde diurese en alkalisering van de urine indien een spierbeschadiging optreedt met toegenomen myoglobinespiegels in plasma en urine.

Overweeg voorafgaand aan de ILP paracetamol (oraal of rectaal) of een ander analgeticum/antipyreticum toe te dienen, om koorts, koude rillingen en griepachtige symptomen die kunnen optreden te voorkomen en te behandelen.

Onderzoeksgegevens: De veiligheid en werkzaamheid bij kinderen < 18 jaar zijn niet vastgesteld. Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Overdosering

Neem voor (meer) informatie over een vergiftiging met tasonermine contact op met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum.

Eigenschappen

Recombinant humaan tumornecrosefactor alfa-1a (TNFα-1a). Het heeft een antitumorwerking die waarschijnlijk is gebaseerd op directe en indirecte effecten. Het remt in vitro tumorproliferatie. Het beïnvloedt de tumorvasculatuur, wat leidt tot een stollings-bevorderende toestand en daarmee tot microvasculaire trombose. Verder heeft het een immunomodulerende werking; het stimuleert de proliferatie van geactiveerde B- en T-lymfocyten, de ontwikkeling van cytotoxische T-cellen en immunoglobuline-afscheidende cellen en bevordert de aanmaak van cytokinen en mediatoren (prostaglandine, bloedplaatjes-activerende factor. Deze veranderingen leiden tot hemorragische necrose van de tumor.

Kinetische gegevens

T 1/2el 15–30 min
Overig Cmax in perfusiecircuit na 30 min. Bij < 2% systemische lekkage is de systemische concentratie ca. 200× lager en bij > 2% lekkage ten minste 10× lager dan in perfusiecircuit. Cmax in systemische circulatie na 5 min.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd