Samenstelling

Alkeran Aspen Pharma Trading Limited

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2 mg

Alkeran (als hydrochloride) Aspen Pharma Trading Limited

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
50 mg
Verpakkingsvorm
met solvens 10 ml

Uitleg symbolen

Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicaties de geldende behandelrichtlijnen.

Indicaties

Als monotherapie of in combinatiechemotherapie. Oraal: mammacarcinoom; eventueel als ondersteuning van operatieve behandeling van mammacarcinoom. Oraal en i.v.: multipel myeloom en gevorderd ovariumadenocarcinoom. Regionale arteriële perfusie: gelokaliseerd maligne melanoom van de extremiteiten. Gelokaliseerd weke-delensarcoom van de extremiteiten. In hoge i.v. dosering: gevorderd neuroblastoom bij kinderen, in combinatie met autologe hematopoëtische stamcel transplantatie en operatie, radiotherapie of overige cytostatica.

Dosering

De absorptie na orale toediening is variabel. Het kan daarom nodig zijn de dosering voorzichtig te verhogen totdat beenmergsuppressie optreedt om zeker te zijn van het bereiken van therapeutische spiegels.

Klap alles open Klap alles dicht

Mammacarcinoom:

volwassenen:

oraal: 6 mg/m² lichaamsoppervlak/dag (of 0,15 mg/kg lichaamsgewicht/dag) gedurende 5 dagen elke 6 weken.

Multipel myeloom:

volwassenen:

oraal: monotherapie veelal 0,15 mg/kg lichaamsgewicht/dag in verdeelde doses (al dan niet in combinatie met prednison) gedurende 4 dagen elke 6 weken.

i.v. als infusie: in mono- of combinatiechemotherapie veelal 830 mg/m² lichaamsoppervlak (al dan niet in combinatie met prednison) elke 26 weken. Bij hoge doses melfalan > 140 mg/m² lichaamsoppervlak is autologe hematopoëtische stamcel transplantatie noodzakelijk.

Ovariumadenocarcinoom:

volwassenen:

oraal: veelal 0,2 mg/kg lichaamsgewicht/dag gedurende 5 dagen elke 48 weken.

i.v. als infusie: monotherapie veelal 40 mg/m² lichaamsoppervlak (of 1 mg/kg lichaamsgewicht/dag) elke 4 weken. Combinatiechemotherapie: veelal 1216 mg/m² lichaamsoppervlak of (0,3–0,4 mg/kg lichaamsgewicht/dag) elke 46 weken.

Neuroblastoom:

kinderen:

i.v. als infusie: in monotherapie of in combinatie met chemotherapie of radiotherapie, veelal 100240 mg/m² lichaamsoppervlak (soms gelijk verdeeld over 3 opeenvolgende dagen) in combinatie met autologe hematopoëtische stamcel transplantatie.

Bij maligne melanoom en bij weke-delensarcoom wordt melfalan toegediend via regionale perfusie onder hyperthermie, meestal in combinatie met operatief ingrijpen. De dosering wordt individueel bepaald.

Bij intraveneuze toediening én een matige tot ernstige nierfunctiestoornis de dosis halveren.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): beenmergdepressie, leidend tot neutropenie, trombocytopenie, anemie en koorts. Misselijkheid, braken (tot 30% bij orale toediening), diarree. Spierpijn, spieratrofie. Sensatie van warmte en/of tinteling bij injectie. Na hoge dosering: stomatitis, alopecia.

Vaak (1-10%): alopecia. In het begin van de behandeling tijdelijke significante verhoging van het bloedureum bij patiënten met myeloom en nierbeschadiging.

Zelden (0,01-0,1%): hemolytische anemie. Allergische reacties zoals urticaria, oedeem, huiduitslag en anafylactische shock, met name na i.v. toediening, zelden gepaard gaand met hartstilstand. Interstitiële pneumonitis en pulmonale fibrose (soms fataal). Stomatitis. Leverfunctiestoornissen variërend van abnormale leverfunctietesten tot hepatitis en geelzucht. Veno-occlusieve ziekte na hoge i.v. dosering. Maculopapulaire huiduitslag en jeuk.

Verder zijn gemeld: (acute) leukemie, amyloïdose, melanoom, multipel myeloom, macroglobulinemie, koude–agglutinatiesyndroom, ovariumcarcinoom.

Bij regionale perfusie van een ledemaat: zeer vaak (> 10%): spierpijn, spieratrofie, spierfibrose, verhoogde waarden creatinekinase in bloed. Vaak (1-10%): compartimentsyndroom. Verder zijn gemeld: rabdomyolyse, spiernecrose.

Interacties

Immunisatie met levende vaccins wordt ontraden. Combinatie met ciclosporine heeft tot een verslechterde nierfunctie geleid bij patiënten die voorbereid werden op een autologe hematopoëtische stamcel transplantatie.

Zwangerschap

Teratogenese: bij de mens onvoldoende gegevens, bij dieren schadelijk gebleken. Melfalan is potentieel mutageen en carcinogeen.
Advies: Alleen op strikte indicatie gebruiken.
Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste drie maanden na de therapie. Raad een man voorafgaand aan de behandeling aan om advies in te winnen over cryopreservatie van sperma, omdat melfalan tot verminderde fertiliteit kan leiden.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het gebruik van dit geneesmiddel of het geven van borstvoeding ontraden.

Waarschuwingen en voorzorgen

Voorzichtig bij toepassing na recente radiotherapie of behandeling met andere cytotoxische middelen vanwege het eerder bereiken van toxiciteit op het beenmerg. Controleer regelmatig het volledige bloedbeeld (bepaling Hb, leukocyten- en trombocytenaantal) in verband met beenmergremming, die ook na staken van de therapie nog kan optreden. Op grond hiervan kan onderbreking van de behandeling, dosisaanpassing of verlenging van het therapie-vrije interval nodig zijn. Bij verminderde nierfunctie zorgvuldig controleren in verband met een mogelijke beenmergdepressie, tevens ten gevolge van uremie; zo nodig de dosis verlagen. Melfalan is in conventionele dosering zelden bestemd voor kinderen. Voor mannen in de vruchtbare jaren: zie Zwangerschap.

Eigenschappen

Stikstofmosterdderivaat met alkylerende werking. Het interfereert met de normale mitose en celdeling in snel delend weefsel.

Kinetische gegevens

Resorptie grote variatie, aanzienlijk minder bij inname met voedsel.
OverigF = 56–85%.
T max0,52 uur.
V d0,41–0,57 l/kg.
OverigBeperkte penetratie door de bloed–hersenbarrière.
Metabolisering In het plasma wordt melfalan gehydrolyseerd in inactieve mono- en dihydroxyderivaten.
Eliminatieca. 11–13% binnen 24 uur met de urine.
T 1/2elca. 60 min (oraal), 80 min (i.v.).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

melfalan hoort bij de groep alkylerende middelen.

melfalan vergelijken met een ander geneesmiddel

Zie ook