treosulfan

Samenstelling

Treosulfan XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
1000 mg, 5000 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

treosulfan vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicatie de geldende behandelrichtlijn.

Indicaties

Palliatieve behandeling van epitheliale ovariumcarcinomen FIGO-stadium II-IV, wanneer chemotherapie die platina bevat, is gecontra-indiceerd.

Dosering

Klap alles open Klap alles dicht

Monotherapie bij chemotherapie-naïeve patiënten:

i.v. 8 g/m² lichaamsoppervlak. Iedere 3-4 weken herhalen, max. 6 kuren of tot ziekteprogressie.

Bij de eerstvolgende kuur kan de dosis met 1 g/m² worden verhoogd wanneer tijdens de behandeling het aantal leukocyten > 3,5 × 109/l en het aantal trombocyten > 100 × 109/l is gebleven.

Dosisverlaging bij leuko- en/of trombocytopenie:

verlaag bij de volgende toediening de dosis met 1 g/m² wanneer het aantal leukocyten tot < 1 × 109/l en/of het aantal trombocyten tot < 25 × 109/l is gedaald.

stel een volgende toediening 1 week uit wanneer 3 weken na de laatste toediening het aantal leukocyten < 3,5 × 109/l en/of het aantal trombocyten < 100 × 109/l is; indien de waarden hierna onveranderd zijn de volgende dosis verlagen naar 6 g/m².

Toedienen via i.v. infusie gedurende 15 tot 30 minuten.

Bijwerkingen

Zeer vaak ( > 10%): myelosuppressie incl. leukocytopenie, trombocytopenie, anemie. Misselijkheid, braken. Alopecia, bronskleurige huidpigmentatie.

Soms (0,1-1%): secundaire maligniteiten (acute niet-lymfatische leukemie, myeloom, myeloproliferatieve stoornis, myelodysplastisch syndroom).

Zeer zelden (< 0,01%): ziekte van Addison, hypoglykemie. Paresthesie. Cardiomyopathie. Pneumonie, alveolitis, longfibrose. Urticaria, erytheem, scleroedeem, verergering van psoriasis. Icterus, verhoogde leverfunctieparameters. Cystitis met bloedverlies. Griepachtige verschijnselen.

Verder zijn gemeld: infecties, sepsis. Pancytopenie. Allergische reacties.

Zwangerschap

Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.
Overig: Een vruchtbare vrouw dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste 3 maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.

Contra-indicaties

Al bestaande, ernstige beenmergdepressie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Beenmergsuppressie is de dosisbeperkende bijwerking. Tijdens behandeling iedere week het algemeen bloedbeeld bepalen, inclusief Hb, leukocyten en trombocyten. Circa 28 dagen na toediening bereiken het aantal leuko- en trombocyten gewoonlijk weer de uitgangswaarde. Vanaf de derde kuur vaker controleren in verband met het cumulatief remmend effect op het beenmerg, met name indien combinatietherapie wordt toegepast zoals radiotherapie.

Eigenschappen

Bifunctioneel alkylerend oncolyticum.

Kinetische gegevens

V dca. 0,9 (0,2-1,7) l/kg.
Eliminatie9–38% met de urine.
T 1/2el1,6 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

treosulfan hoort bij de groep alkylerende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links