chloorambucil

Samenstelling

Leukeran XGVS B-Medical

Toedieningsvorm
Tablet, omhuld
Sterkte
2 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

chloorambucil vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Voor chloorambucil is geen advies vastgesteld over de plaats in de medicamenteuze behandeling.

Indicaties

In combinatietherapie bij Hodgkin-lymfoom. In monotherapie of in combinatietherapie bij non-Hodgkinlymfoom. Chronische lymfatische leukemie. Macroglobulinemie van Waldenström.

Dosering

Ter preventie van hyperurikemie en uraatnefropathie door omvangrijke cellysis zorgen voor een ruime diurese en alkaliseren van de urine.

Klap alles open Klap alles dicht

Hodgkinlymfoom:

Volwassenen en kinderen:

Chloorambucil wordt bij deze indicatie in combinatietherapie toegepast. De dosering is afhankelijk van het gekozen behandelschema.

Non–Hodgkin lymfoom:

Volwassenen en kinderen:

Monotherapie: 0,1–0,2 mg/kg lichaamsgewicht/dag gedurende 4 tot 8 weken, gevolgd door een onderhoudsdosis, waarbij óf de dagdosis wordt gereduceerd óf de kuren intermitterend worden voortgezet.

Combinatietherapie: De dosering is afhankelijk van het gekozen behandelschema.

Chronische lymfatische leukemie:

Volwassenen:

Dagelijkse therapie: 0,07–0,1 mg/kg lichaamsgewicht/dag.

Intermitterende hoge–dosistherapie: max. 15 mg/dag.

Macroglobulinemie van Waldenström:

Volwassenen:

6–12 mg/dag totdat leukopenie optreedt; daarna 2–8 mg/dag voor onbepaalde tijd.

Bij ernstige leverfunctiestoornis een lagere dosis overwegen.

Bij lymfatisch infiltraat van het beenmerg of bij hypoplastisch beenmerg is de maximale dosis 0,1 mg/kg/dag.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): beenmergdepressie, gewoonlijk reversibel indien chloorambucil vroegtijdig wordt gestopt.

Vaak (1-10%): maag-darmstoornissen zoals misselijkheid, braken, diarree en mondulceraties. Anemie, bij langdurig gebruik acute secundaire hematologische maligniteiten (in het bijzonder leukemie en myelodysplastisch syndroom). Convulsies bij kinderen met nefrotisch syndroom.

Soms (0,1-1%): huiduitslag.

Zelden (0,01-0,1%): koorts. Hepatotoxiciteit, geelzucht. Allergische reacties zoals urticaria en angio-oedeem, Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse. Focale en/of gegeneraliseerde insulten bij kinderen en volwassenen.

Zeer zelden (< 0,01%): irreversibel beenmergfalen. Interstitiële longfibrose bij ernstig bij CLL na langdurige behandeling (reversibel bij staken therapie), interstitiële pneumonie. Bewegingsstoornissen met tremor, spiertrekkingen en myoklonie (in afwezigheid van convulsies), perifere neuropathie. Steriele cystitis.

Verder zijn gemeld: ovariële suppressie en amenorroe, azoöspermie (bij ≥ 400 mg). Chloorambucil kan chromosoomafwijkingen veroorzaken.

Interacties

Vaccinatie met levende vaccins ontraden in verband met meer kans op infecties.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren, schadelijk gebleken (skeletafwijkingen, nierafwijkingen).
Advies: Gebruik tijdens het eerste trimester ontraden; tijdens het tweede en derde trimester alleen op strikte indicatie gebruiken.
Vruchtbaarheid: Ovariële suppressie en azoöspermie (dosisafhankelijk en soms reversibel) zijn gemeld na behandeling met chloorambucil. Raad een vrouw of man voorafgaand aan de behandeling aan om advies in te winnen over cryopreservatie van respectievelijk eicellen of sperma.
Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste zes maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Advies: Het geven van borstvoeding is gecontra-indiceerd.

Waarschuwingen en voorzorgen

Het bloedbeeld regelmatig controleren i.v.m. beenmergremming, die ook na staken van de therapie nog kan optreden. Op grond hiervan kan onderbreking van de behandeling, dosisaanpassing of verlenging van het therapievrije interval nodig zijn. Onderbreking van de therapie bij de eerste tekenen van daling van het aantal neutrofielen is niet noodzakelijk, maar er moet rekening mee worden gehouden dat de daling zich na de laatste dosis 10 dagen of langer kan voortzetten. Bij een nierfunctiestoornis is er meer kans op beenmergdepressie. Ter preventie van hyperurikemie en uraatnefropathie door omvangrijke cellysis zorgen voor een ruime diurese en alkaliseren van de urine. Het vergrote risico van acute secundaire hematologische maligniteiten afwegen tegen het te verwachten therapeutisch resultaat. Vanwege meer kans op convulsies voorzichtig zijn bij een anamnese van convulsies, bij hoge pulsdoseringskuren of bij kinderen met nefrotisch syndroom. Voor vruchtbare mannen: zie Zwangerschap.

Eigenschappen

Alkylerend oncolyticum, stikstofmosterdderivaat. De belangrijkste metaboliet blijft langer in het plasma dan chloorambucil en draagt belangrijk bij aan de alkylerende werking. Het werkingsmechanisme berust waarschijnlijk op een kruisbinding met de twee strengen van de DNA–helix, wat de replicatie verhindert.

Kinetische gegevens

ResorptieVoedselinname vertraagt en vermindert de resorptie.
OverigF = 70–100%.
T max0,25–2 uur (chloorambucil), 1–3 uur (belangrijkste metaboliet, PAAM).
V d0,14–0,24 l/kg.
Eiwitbinding98%.
Metaboliseringgrotendeels in de lever door o.a. β-oxidatie tot het actieve fenylazijnzuurmosterd (PAAM), tevens hydroxylering en glutathionconjugatie.
Eliminatievnl. met de urine, waarvan < 1% onveranderd chloorambucil of PAAM .
T 1/2ca. 1½ uur (chloorambucil, PAAM).

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

chloorambucil hoort bij de groep alkylerende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links