dacarbazine

Samenstelling

Dacarbazine (als citraat) XGVS Diverse fabrikanten

Toedieningsvorm
Poeder voor injectie-/infusievloeistof
Sterkte
200 mg
Toedieningsvorm
Poeder voor infusievloeistof
Sterkte
500 mg, 1000 mg

Uitleg symbolen

XGVS Dit geneesmiddel is niet opgenomen in het geneesmiddelen vergoedings systeem (GVS).
OTC 'Over the counter', dit geneesmiddel is een zelfzorgmiddel.
Bijlage 2 Aan de vergoeding van dit geneesmiddel zijn bepaalde voorwaarden verbonden, die zijn vermeld op bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.
Aanvullende monitoring Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Extra aandacht wordt gevraagd voor onverwachte bijwerkingen. Meldt u dit via het meldformulier van het Lareb.

dacarbazine vergelijken met een ander geneesmiddel.

Advies

Zie voor de behandeling van de betreffende indicaties de geldende behandelrichtlijnen.

Indicaties

Gemetastaseerd maligne melanoom. In combinatiechemotherapie bij vergevorderd Hodgkinlymfoom en vergevorderd weke-delensarcoom (met uitzondering van mesothelioom en Kaposi-sarcoom).

Dosering

Doseringen tot 200 mg/m² lichaamsoppervlak als langzame injectie toedienen (bv. 1 min) en doseringen > 200 mg/m² lichaamsoppervlak intraveneus toedienen als infusie in 15–30 min.

Tevens adequate anti–emetische therapie instellen.

Klap alles open Klap alles dicht

Melanoom:

Volwassenen:

Monotherapie: i.v. 200–250 mg/m² lichaamsoppervlak/dag gedurende 5 dagen elke 3 weken óf i.v. 850 mg/m² lichaamsoppervlak op dag 1 elke 3 weken.

Hodgkinlymfoom:

Volwassenen:

Combinatiechemotherapie: dosis is afhankelijk van het gekozen regime. Bijvoorbeeld ABVD-schema(adriamycine, bleomycine, vinblastine en dacarbazine): i.v. 375 mg/m² lichaamsoppervlak op dag 1 elke 15 dagen. Behandelduur is doorgaans 6 cycli.

Weke-delensarcoom:

Volwassenen:

Combinatiechemotherapie: i.v. 250 mg/m² lichaamsoppervlak/dag gedurende 5 dagen elke 3 weken.

Bij een gecombineerde lichte tot matige nier– en leverinsufficiëntie is de eliminatie van dacarbazine vertraagd; er kunnen echter geen gevalideerde aanbevelingen worden gedaan voor een dosisvermindering.

Bijwerkingen

Zeer vaak (> 10%): ernstige anorexie, misselijkheid en braken.

Vaak (1-10%): anemie, leukopenie, trombocytopenie.

Soms (0,1-1%): alopecia, rood worden van de hoofdhuid, hyperpigmentatie, fotosensibilisatie. Griepachtige symptomen (< 3 weken).

Zelden (0,01-0,1%): pancytopenie, agranulocytose. Anafylactische reacties, eosinofilie. Overmatig blozen. Hoofdpijn, verwardheid, lethargie, convulsie, paresthesie in het gezicht, visusstoornis. Diarree. Stijging in leverenzymen, levernecrose door veno-occlusie, meestal tijdens de tweede behandelcyclus; fatale afloop is hierbij beschreven. Verstoorde nierfunctie. Erytheem, maculopapulair exantheem, urticaria. Reacties op de injectieplaats.

Verder zijn gemeld: myelodysplastisch syndroom (door combinatie met andere cytotoxische stoffen; wat kan leiden tot acute leukemie), amenorroe, azoöspermie, epileptische aanvallen, dementie.

Interacties

Bij combinatie met doxorubicine vermeerdert bij kinderen de kans op cardiomyopathie. Kan de effecten van methoxsaleen versterken als gevolg van fotosensibilisatie. Vermijd combinatie met hepatotoxische geneesmiddelen vanwege het grotere risico van veno-occlusieve ziekte.

Zwangerschap

Teratogenese: Bij de mens, onvoldoende gegevens. Bij dieren schadelijk gebleken (mutageen, teratogeen en carcinogeen).
Advies: Gebruik is gecontra-indiceerd.
Overig: Een vruchtbare vrouw of man dient adequate anticonceptieve maatregelen te nemen gedurende én tot ten minste zes maanden na de therapie.

Lactatie

Overgang in de moedermelk: Onbekend.
Farmacologisch effect: mutageen en carcinogeen.
Advies: Het gebruik van het geneesmiddel of het geven van borstvoeding is gecontra–indiceerd.

Contra-indicaties

Ernstige lever- of nierfunctiestoornissen. Leukopenie en/of trombocytopenie.

Waarschuwingen en voorzorgen

Regelmatig het bloedbeeld controleren in verband met beenmergremming, die ook na staken van de therapie nog kan optreden. Op grond hiervan kan onderbreking van de behandeling, dosisaanpassing of verlenging van het therapie-vrije interval nodig zijn. Staak de behandeling bij optreden van lever- of nierfunctiestoornissen of symptomen van een overgevoeligheidsreactie. Vermijd alcohol en controleer in verband met het risico van veno-occlusieve ziekte leidend tot levernecrose regelmatig de levergrootte, leverfunctie en het bloedbeeld (m.n. eosinofiele granulocyten). De ervaring bij ouderen en kinderen is beperkt; gebruik bij kinderen wordt vooralsnog ontraden. Voor behandeling van vruchtbare mannen, zie Zwangerschap.

Eigenschappen

Alkylerend oncolyticum. Werkt waarschijnlijk ten dele als antimetaboliet die de DNA-opbouw verstoort en ten dele als alkylerende stof die wordt geactiveerd in de lever. De ontledingsproducten hebben geen antitumor-activiteit, maar kunnen de vaatwand beschadigen.

Kinetische gegevens

Metaboliseringis zelf inactief en wordt gedeeltelijk in de lever omgezet in o.a. het actieve 5-amino-4–imidazole-carboxamide (A.I.C., een voorloper van purine) en een methylkation, dat een alkylerend effect heeft, en inactieve metabolieten. De metabolisering verloopt o.a. via CYP1A2 en CYP2E1.
Eliminatiemet de urine: onveranderd (20–50%) via tubulaire secretie en als metabolieten.
T 1/2elca. 5 uur.

Uitleg afkortingen

F biologische beschikbaarheid (fractie van de dosis die in de systemische circulatie verschijnt)
T max tijdsduur tot maximale bloedspiegel na toediening
V d verdelingsvolume (fictief volume waarin een geneesmiddel zich verdeelt over het lichaam)
T 1/2 plasmahalfwaardetijd (tijd die nodig is om een bepaalde plasmaconcentratie te halveren)
T 1/2el plasmahalfwaardetijd in de eliminatiefase, terminale halfwaardetijd

Groepsinformatie

dacarbazine hoort bij de groep alkylerende middelen.

Kosten

Kosten laden…

Zie ook

Geneesmiddelgroep

Externe links